Nhạc background: Ngước Trông Trời Cao
(không rỏ Tác Giả)
Với Tiếng Hát: Lệ Hằng

Chúa nhật III mùa vọng- B. 2008 (Ga 1,6-8.19-28)

“Gioan được Chúa sai đến để làm chứng về sự sáng” (Ga 1,6-7)

Giới lănh đạo dân Dothái phái các tư tế và Lêvi (những người lo về các việc tẩy rửa theo nghi thức) đến chất vấn Gioan Tẩy giả: với tư cách ǵ mà ông dám du nhập một nghi thức tẩy rửa mới (Ga 1,19). Tuy nhiên cuộc đối thoại này quay hướng sang cá nhân Gioan: Ông là ai? Gioan bảo ḿnh không phải là Đức Kitô, không phải là Êlia, nhưng chỉ là “Tiếng kêu trong hoang địa”. Tiếp đến Gioan hướng cuộc tranh luận về Đức Kitô (Ga 1,26), một nhân vật quan trọng hơn mà chưa ai ngờ đến.

“Gioan không phải là sự sáng, nhưng ông chỉ làm chứng cho sự sáng”. Gioan không phải là Đức Kitô, nhưng làm chứng về Đức Kitô”: Giữa các ngươi có một Đấng mà các ngươi không biết ! thật thế Đấng mà chúng ta không biết đây đang hiện diện giữa chúng ta, v́ “Ở đâu có hai hoặc ba người tụ họp v́ DanhThầy th́ Thầy ở giữa những người ấy”. Người Kitô hữu chẳng những ư thức về sự hiện diện của Chúa Giêsu đang ở giữa chúng ta, mà phải sống với chính thực tại ấy. Sống như thế, sự kết hiệp với Chúa Giêsu, sự yêu thương anh em th́ được dễ dàng; và cũng như Gioan, chúng ta làm chứng cho Đức Kitô.
 

ĐaMiên
(Trích Ư Lực Sống của Đamiên Web site: www.gpnt.net)

***********************************************

Ư LỰC SUY NIỆM SUỐT TUẦN:

Hồng ân nhưng không Nước Trời đ̣i hỏi ta sự tiêp nhận bản thân và loan xa. Thiên Chúa đă loan báo, các ngôn sứ và Gioan tiên hô cũng thế, rồi Chúa Giêsu đă  ḥan thành các lời tiên báo. Phần c̣n lại là của riêng ta. Để cảm nhận t́nh yêu gọi mời, ta hăy đi vào phụng vụ Thánh thể hôm nay.

 CHÚA NHẬT  VỌNG 3-B

Chúa đă sai tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn, công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha (Lc 4, 18). Phụng vụ bày tỏ tính yêu loan báo Tin mừng của Thiên Chúa Ba Ngôi và mời ta tiếp nhận và loan đi.

              Chúa Kitô là Đấng cứu độ cao cả. 6 Có một người được Thiên Chúa sai đến,tên là Gio-an.7 Ông đến để làm chứng, và làm chứng về ánh sáng, để mọi người nhờ ông mà tin.8 Ông không phải là ánh sáng, nhưng ông đến để làm chứng về ánh sáng.19 Và đây là lời chứng của ông Gio-an, khi người Do-thái từ Giê-ru-sa-lem cử một số tư tế và mấy thầy Lê-vi đến hỏi ông: Ông là ai? 20 Ông tuyên bố thẳng thắn, ông tuyên bố rằng: Tôi không phải là Đấng Ki-tô.21 Họ lại hỏi ông: Vậy th́ thế nào? Ông có phải là ông Ê-li-a không?  Ông nói: Không phải. - Ông có phải là vị ngôn sứ chăng?  Ông đáp: Không.22 Họ liền nói với ông: Thế ông là ai, để chúng tôi c̣n trả lời cho những người đă cử chúng tôi đến? Ông nói ǵ về chính ông? 23 Ông nói: Tôi là tiếng người hô trong hoang địa: Hăy sửa đường cho thẳng để Đức Chúa đi, như ngôn sứ I-sai-a đă nói.24 Trong nhóm được cử đi, có mấy người thuộc phái Pha-ri-sêu.25 Họ hỏi ông: Vậy tại sao ông làm phép rửa, nếu ông không phải là Đấng Ki-tô, cũng không phải là ông Ê-li-a hay vị ngôn sứ? 26 Ông Gio-an trả lời: Tôi đây làm phép rửa trong nước. Nhưng có một vị đang ở giữa các ông mà các ông không biết.27 Người sẽ đến sau tôi và tôi không đáng cởi quai dép cho Người.28 Các việc đó đă xảy ra tại Bê-ta-ni-a, bên kia sông Gio-đan, nơi ông Gio-an làm phép rửa. (Ga 1, 6-8.19- 28)

        Hồng ân cứu đô của Thiên Chúa đem vinh quang cho ta. 10 Tôi mừng rỡ muôn phần nhờ ĐỨC CHÚA, nhờ Thiên Chúa tôi thờ, tôi hớn hở biết bao! V́ Người mặc cho tôi hồng ân cứu độ, choàng cho tôi đức chính trực công minh, như chú rể chỉnh tề khăn áo, tựa cô dâu lộng lẫy điểm trang. 11 Như đất đai làm đâm chồi nẩy lộc, như vườn tược cho nở hạt sinh mầm, ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng cũng sẽ làm trổ hoa công chính, làm trổi vang lời ca ngợi trước mặt muôn dân. (Is 61, 1-2. 10-11)

             Thiên Chúa ṭan năng làm cho ta những điều trọng đại. Đ. Nhờ Thiên Chúa tôi thờ, tôi hơn hở biết bao. 49 Đấng Toàn Năng đă làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh Người thật chí thánh chí tôn!50 Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người. (Lc 1, 46.50.53-55. Đ. Is 61, 10b)

            Thiên Chúa trung thành thực hiện lời NGười hứa. 23 Nguyện chính Thiên Chúa là nguồn mạch b́nh an, thánh hoá toàn diện con người anh em, để thần trí, tâm hồn và thân xác anh em, được ǵn giữ vẹn toàn, không ǵ đáng trách, trong ngày Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, quang lâm.24 Đấng kêu gọi anh em là Đấng trung thành: Người sẽ thực hiện điều đó. (1 Tx 5, 16- 24)

         Can đảm lên , đừng sợ, năy Thiên Chúa chúng ta sẽ đến cứu chúng ta; dể cm nhn được ḷng Thiên Chúa yêu thương ta làm sao, ta hăy cùng nhau chiêm ngắm Chúa Kitô là Đấng cứu độ cao cả thế nào.

LM. Martin Trần Văn Đoàn

================================

GUIDELINES FOR REFLECTION ALL WEEK LONG: 

The free gift of God’s kingdom requires our own personal reception and spreading it.  God the Father has it proclaimed by the prophets,  heralded by John the Baptist, then Jesus the Lord came to carry out all the predictions.  So the rest depends on us.  To experience God’s love, let us enter today’s liturgical Eucharistic celebration.

ADV 3-B  SUNDAY

The Spirit of the Lord is upon me, he has sent me to bring the glad tidings to the poor (see Lk 4:  18).  Today’s liturgy shows the glad tidings-proclaiming love of The Trinity and invites us to enjoy in them.
 
   Jesus the Lord is our great savior 6 A man named John was sent from God. 7 He came for testimony, to testify to the light, so that all might believe through him. 8 He was not the light, but came to testify to the light.  19 And this is the testimony of John.  When the Jews from Jerusalem sent priests and Levites (to him) to ask him, Who are you?  20 he admitted and did not deny it, but admitted, I am not the Messiah. 21 So they asked him, What are you then? Are you Elijah? And he said, I am not.  Are you the Prophet? He answered, No. 22 So they said to him, Who are you, so we can give an answer to those who sent us? What do you have to say for yourself?  23 He said: I am 'the voice of one crying out in the desert, Make straight the way of the Lord,  ' as Isaiah the prophet said. 24 Some Pharisees were also sent. 25 They asked him, Why then do you baptize if you are not the Messiah or Elijah or the Prophet?  26 John answered them, I baptize with water;  but there is one among you whom you do not recognize,  27 the one who is coming after me, whose sandal strap I am not worthy to untie. 28 This happened in Bethany across the Jordan, where John was baptizing.  (Jn 1: 6-8.  19- 28)

    God’s salvation brings us glory.  10 I rejoice heartily in the LORD, in my God is the joy of my soul;  For he has clothed me with a robe of salvation, and wrapped me in a mantle of justice, Like a bridegroom adorned with a diadem, like a bride bedecked with her jewels. 11 As the earth brings forth its plants, and a garden makes its growth spring up, So will the Lord GOD make justice and praise spring up before all the nations.  (Is 61, 1-2.  10-11)  

    The Lord does his marvelous deeds for us.  R.  My soul rejoice in my God.  49 The Mighty One has done great things for me, and holy is his name.  50 His mercy is from age to age to those who fear him.  (Lk 1: 46-50. 53-55.  R.  Is 64: 10b)

    Let us be faithful waiters for the coming of the Lord.  23 May the God of peace himself make you perfectly holy and may you entirely, spirit, soul, and body, be preserved blameless for the coming of our Lord Jesus Christ. 24 The one who calls you is faithful, and he will also accomplish it.  (1 The 5: 16- 24)

    Be strong and fear not, our God will come to save us.  In order to experience how God loves us while Jesus the Lord is our great savior, let us meditates his love through the mystery we are celebrating.

Priest Doan Van Tran