Sống Lời Chúa

"Trên Đường Emau"
với tiếng hát Thu Hương


CHÚA NHẬT III PHỤC SINH - Năm B Ngày 26/04/09 -

BÀI ĐỌC I: Cv 3, 13-15. 17-19
"Đấng ban sự sống th́ anh em đă giết đi, nhưng Thiên Chúa đă cho Người từ cơi chết sống lại".

Bài trích sách Tông đồ Công vụ.
Khi ấy, Phêrô nói với dân chúng rằng: "Thiên Chúa Abraham, Thiên Chúa Isaac, Thiên Chúa Giacóp, Thiên Chúa các tổ phụ chúng ta đă làm vinh danh Chúa Giêsu, Con của Ngài, Đấng mà anh chị em đă nộp và chối bỏ trước mặt Philatô, trong khi Philatô xét là phải tha cho Người.
Anh chị em đă chối bỏ Đấng Thánh, Đấng Công Chính, và xin tha tên sát nhân cho anh chị em, c̣n Đấng ban sự sống th́ anh chị em lại giết đi, nhưng Thiên Chúa đă cho Người từ cơi chết sống lại, điều đó chúng tôi xin làm chứng.
"Hỡi anh chị em, thế nhưng tôi biết rằng anh chị em đă hành động v́ không biết, như các thủ lănh anh chị em đă làm. Thiên Chúa đă hoàn tất việc Người dùng miệng các tiên tri mà báo trước. Đức Kitô của Ngài phải chịu khổ h́nh. Vậy anh chị em hăy ăn năn hối cải, ngơ hầu tội lỗi anh chị em được xoá bỏ".

Đó là Lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 4, 2. 7. 9
Lạy Chúa, xin chiếu sáng thiên nhan Chúa trên ḿnh chúng con!

1. Khi con cầu, nguyện Chúa nghe, lạy Chúa công b́nh của con, Chúa đă giải thoát con trong cơn khốn khó, nguyện xót thương và nghe tiếng con cầu!
2. Nhiều người nói: "Ai chỉ cho ta thấy điều thiện hảo?" Lạy Chúa, xin chiếu sáng thiên nhan Chúa trên ḿnh chúng con!
3) Được an b́nh, con vừa nằm xuống, thoắt ngủ ngon, v́ lạy Chúa, duy có Chúa cho con yên hàn.

BÀI ĐỌC II: 1 Ga 2, 1-5a
"Chính Người là của lễ đền tội, không những cho chúng ta mà thôi, nhưng c̣n cho cả thế gian".

Bài trích thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông đồ.
Các con thân mến, Cha viết những điều này cho các con, để các con đừng phạm tội. Nhưng nếu có ai đă phạm tội, th́ chúng ta có Đức Giêsu Kitô, Đấng công chính, làm trạng sư nơi Đức Chúa Cha. Chính Người là của lễ đền tội chúng ta; không nguyên đền tội chúng ta mà thôi, nhưng c̣n đền tội cho cả thế gian. Chính nơi điều này mà chúng ta biết rơ được là chúng ta biết Chúa Giêsu, nếu chúng ta giữ các giới răn Người. Ai nói ḿnh biết Người, mà không giữ giới răn Người, là kẻ nói dối, và nơi người ấy không có chân lư. C̣n ai giữ lời Người, th́ quả thật, t́nh yêu của Thiên Chúa đă tuyệt hảo nơi người ấy.

Đó là Lời Chúa.

ALLELUIA: x. Lc 24, 32
Alleluia, alleluia! - Lạy Chúa Giêsu, xin giải thích cho chúng con những lời Thánh Kinh; xin làm cho tâm hồn chúng con sốt sắng khi nghe Chúa nói với chúng con. - Alleluia.

PHÚC ÂM: Lc 24, 35-48
"Họ nhận ra được Người khi họ nhận bánh do Người bẻ trao cho".

Bài trích Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Khi ấy, hai môn đệ thuật lại các việc đă xảy ra dọc đường và hai ông đă nhận ra Người lúc bẻ bánh như thế nào. Mọi người c̣n đang bàn chuyện th́ Chúa Giêsu hiện ra đứng giữa họ và phán: "B́nh an cho các con! Thầy đây, đừng sợ". Nhưng mọi người bối rối tưởng ḿnh thấy ma. Chúa lại phán: "Sao các con bối rối và ḷng các con lo nghĩ như vậy? Hăy xem tay chân Thầy: chính Thầy đây! Hăy sờ mà xem: ma đâu có xương thịt như các con thấy Thầy có đây". Nói xong, Người đưa tay chân cho họ xem. Thấy họ c̣n chưa tin, và v́ vui mừng mà bỡ ngỡ, Chúa hỏi: "Ở đây các con có ǵ ăn không?" Họ dâng cho Người một mẩu cá nướng và một tảng mật ong. Người ăn trước mặt các ông và đưa phần c̣n lại cho họ. Đoạn Người phán: "Đúng như lời Thầy đă nói với các con, khi Thầy c̣n ở với các con, là cần phải ứng nghiệm hết mọi lời đă ghi chép về Thầy trong luật Môsê, trong sách tiên tri và thánh vịnh". Rồi Người mở trí cho các ông am hiểu Kinh Thánh.
Người lại nói: "Có lời chép rằng: Đấng Kitô sẽ phải chịu thương khó, và ngày thứ ba Người sẽ từ cơi chết sống lại. Rồi phải nhân danh Người rao giảng sự thống hối và sự ăn năn để lănh ơn tha tội cho muôn dân, bắt đầu từ thành Giêrusalem. C̣n các con, các con sẽ làm chứng nhân về những điều ấy".

Đó là Lời Chúa.

Suy Niệm

Lc. 24, 35-48 “Cần phải ứng nghiệm mọi lời đă ghi chép về Thầy”

1. “Hai ông đă nhận ra Người lúc bẻ bánh”

Việc “bẻ bánh” là h́nh ảnh hết sức “đặc trưng”, ”rất riêng”của bữa tiệc giữa Chúa và các môn đệ. Chúa vừa là Chủ, vừa là Thầy, vừa là “Người Cha” trong tập thể Nhóm Mười Hai. Những bữa ăn của Thầy tṛ là cả một kỷ niệm của việc chia cơm sẻ áo, thân mật của một gia đ́nh.

Việc “bẻ bánh” c̣n là h́nh ảnh “chia ngọt sẻ bùi” thật thân thương khi cùng chia nhau những thành công; cảm thông từng thất bại, là bài học chia nhau từng bổn phận, từng trách nhiệm trong công tác tông đồ.

Việc “bẻ bánh” c̣n là lệnh truyền của Thầy “Các con hăy làm việc nầy mà nhớ đến Thầy” trong bữa Tiệc Thánh Thể mà Chúa muốn cácc môn đệ và cả Gíao Hội thực hiện măi cho đếm ngày tận cùng của thế giới

2. “Hăy xem tay chân Thầy, Này Thầy đây, đừng sợ”

“B́nh an cho các con”B́nh an mà Chúa đem đến cho các môn đệ đ̣i hỏi sự xác tín, can đảm kiên tŕ trước những thách thức của cuộc đời, ch71 không chán nản, trốn chạy hay bỏ cuộc.

“Hăy sờ mà xem”Chúa muốn từng môn đệ không nghi ngờ về việc sống lại của Chúa. Sờ để tận mắt nh́n thấy Chúa hiện diện thực sự để không c̣n bối rối hoặc tưởng ḿnh gặp ma.

“Người ăn trước mặt các ông” Chúa chia sẻ những mẩu cá nướng và những tảng mật ong, là thức ăn hằng ngày mà Chúa và Nhóm Mười Hai vẫn dùng làm lương thực.

3. “Cần phải ứng ngiệm những ǵ đă ghi chép về Thầy”

Chúa chính là Đấng phải đến và Ngài đă hiện diện trong lịch sử con người để con người có được “cơ hội lớn” mà đến cùng Cha. Những lời tiên báo trong KinhThánh, trong sách các tiên tri, thánh vịnh phải được ứng nghiệm v́ Ngài luôn là Thiên Chúa của yêu thương và tín thành.

“Đấng Kitô phải chịu thương khó và ngày thứ ba Người sẽ từ cơi chết sẽ sống lại” Ngài đă đến trần gian để phá tan ách thống trị của thần chết, chuộc lại ơn làm nghĩa tử cho con người v́ Ngài là Thiên Chúa của kẻ sống.

“Phải nhân danh Thầy rao giảng sự thống hối và ăn năn để lănh ơn tha tội cho muôn dân” Nghĩa vụ của các tông đồ, của Gíao Hội là loan tin cho mọi người biết về một Thiên Chúa hằng sống, một Thiên Chúa t́nh yêu mà ai tin và sống giới răn của Ngài, sẽ t́m được ơn cứu độ, t́m được sự sống và tồn tại cho chính ḿnh.

Lời cầu nguyện:

Lạy Chúa phục sinh, Chúa của kẻ sống và là Chúa của chúng con. Xin cho chúng con luôn tin tưởng và phó thác vào t́nh thương bao là của Chúa. Xin củng cố niềm tin cho chúng con để dù sống trong ḥan cảnh hay thử thách nào, chúng con luôn vững tin v́ Chúa đă chiến thắng được tử thần. Xin b́nh an của Chúa măi măi ở trong tâm hồn và đời sống chúng con. Amen.

Lm JB Phan Kế Sự

(Trích: thanhlinh.net)