Sống Lời Chúa

 

Chúa nhật XXX quanh năm A. Mt 22,34-40

1. “Ngươi hăy yêu mến Chúa ngươi và yêu thương người khác như chính ḿnh ngươi” (Mt 22,37-39)

Toàn bộ Kinh thánh Tân Ước chỉ ra cho chúng ta thấy: t́nh yêu tha nhân gắn kết chặt chẽ với ḷng mến Thiên Chúa. Hai giới răn này là chóp đỉnh và là ch́a khóa của lề luật. (Mc 12,28b)

Mến Chúa phải làm sao?

Mến Chúa là kính thờ Chúa là Đấng chủ tể càn khôn, Đấng dựng nên chúng ta. Chúng ta chúc tụng tôn vinh Chúa v́ Chúa là Đấng Toàn Năng cao cả, xứng đáng được ca ngợi đến muôn đời. Chúng ta cảm tạ Chúa v́ những hồng ân Chúa đă ban cho ta.

Yêu người như thế nào?

Yêu người không phải bằng t́nh cảm cho bằng qua thái độ và hành động. Thánh Phaolô mô tả bác ái đích thực: “Đức ái th́ khoan dung nhân hậu; đức ái không ghen tương, ba hoa, tự măn, không khiếm nhă, không ích kỷ, không cáu kỉnh, không chấp nhất sự ác, không mừng trước sự bất công, nhưng biết chia vui cùng lẽ phải. Trong muôn sự, đức ái hết ḷng trông cậy, hết ḷng kiên nhẫn” 1 Cr 13,4-6).

Biết chấp nhận nhau, tha thứ lỗi lầm, cầu nguyện cho nhau, đó là thương yêu thực sự, xứng đáng con Thiên Chúa.


2. “Ngươi hăy yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi hết ḷng, hết linh   hồn và hết trí khôn ngươi” (Mt 22,37)

Một nhà thông luật muốn thử Chúa, nên đặt một câu hỏi: “Thưa Thầy, trong lề luật giới răn nào trọng nhất?”

Chúa Giêsu trả lời: “Ngươi hăy yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi hết ḷng, hết linh hồn, và hết trí khôn ngươi.” (Mt 22,37)

Yêu Chúa là giới răn trọng nhất, và yêu người cũng đi theo giới răn quan trọng ấy.

Luật Dothái gồm 613 điều: 248 điều dạy phải làm và 365 điều dạy không được làm. “Tất cả lề luật và sách các tiên tri đều tóm lại trong 2 giới răn: Mến Chúa yêu người”.

Nên thánh không phải là làm phép lạ, nên thánh không phải là không phạm tội bao giờ, nên thánh cũng không phải là ăn chay đánh tội, thức khuya dậy sớm. Nên thánh không phải là đọc kinh dài, hay chỉ h́nh thức bề ngoài dâng lễ rước lễ… Nhưng nên thánh cốt yếu ở việc “Mến Chúa yêu người”.

Mọi việc ta làm đều nhắm đến mục đích “mến Chúa yêu người” th́ việc đó mới có y nghĩa, và là việc thánh. Thánh Augustinô đă nói: “Hăy yêu mến đi, rồi làm điều bạn muốn
”.

(Trích Ư Lực Sống của Đamiên Web site: www.gpnt.net)

***********************************************

Ư LỰC SUY NIỆM SUỐT TUẦN:

  Khi ta thựng viện luật nầy để chễnh măng luật kia, Chúa Giêsu minh định: điều luật trọng nhất là Mến Chúa, Yêu người và ca hai đều trọng ngang nhau cùng là căn bản giá trị của mọi luật khác; bỏ một trong hai là bỏ tất cả. Đó là chủ điểm phụng vụ Lời Chúa tuần 30 Thường nịên nầy.

  Để được phụng vụ Lời Chúa và Thánh Thể bồi dưỡng và làm tăng trưởng đức tin, ta hăy vui mừng cùng nhau cử hành Thánh lễ hôm nay.  

  TN 30-A CHÚA NHẬT

Ai yêu mến Thầy th́ sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến với người ấy (Ga 14, 23) Phụng vụ hôm nay bày tỏ t́nh yêu ban thưởng của Thiên Chúa Ba Ngôi và mời gọi ta tuân thủ lời Chúa Giêsu.

         Mến Chúa, Yêu Người là luật quan trọng ngang nhau và là nguồn gốc và căn bản giá tŕ của mọi lề luật.  34 Khi nghe tin Đức Giê-su đă làm cho nhóm Xa-đốc phải câm miệng, th́ những người Pha-ri-sêu họp nhau lại. -35 Rồi một người thông luật trong nhóm hỏi Đức Giê-su để thử Người rằng:36 Thưa Thầy, trong sách Luật Mô-sê, điều răn nào là điều răn trọng nhất? 37 Đức Giê-su đáp: Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết ḷng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. 38 Đó là điều răn quan trọng nhất và điều răn thứ nhất. 39 C̣n điều răn thứ hai, cũng giống điều răn ấy, là: ngươi phải yêu người thân cận như chính ḿnh. 40 Tất cả Luật Mô-sê và các sách ngôn sứ đều tuỳ thuộc vào hai điều răn ấy.  (Mt 22, 34-40)

         Thiên Chúa bênh vực kẻ bị áp bức. 21 Mẹ goá con côi, các ngươi không được ức hiếp. 22 Nếu ngươi ức hiếp mà nó kêu cứu Ta, ắt Ta sẽ nghe tiếng nó kêu cứu. 23 Cơn giận Ta sẽ bốc lên, Ta sẽ cho gươm chém giết các ngươi: thế là vợ các ngươi sẽ thành goá bụa, và con các ngươi sẽ thành côi cút. (Xh 22, 20-26)

         Thiên Chúa làm nơi nương ẩn cho ta. 2 Đ. Con yêu mến Ngài, lạy Chúa là sức mạnh của con; 3 lạy CHÚA là núi đá, là thành luỹ, là Đấng giải thoát con; lạy Thiên Chúa con thờ, là núi đá cho con trú ẩn, là khiên mộc, là Đấng cứu độ quyền năng, là thành tŕ bảo vệ. (Tv 17, 2-4. 47. 51. Đ. 2)

         Đức Giê-su cứu thoát ta. Khi nói về chúng tôi, người ta kể lại chúng tôi đă được anh em tiếp đón làm sao, và anh em đă từ bỏ ngẫu tượng mà quay về với Thiên Chúa thế nào, để phụng sự Thiên Chúa hằng sống, Thiên Chúa thật, 10 và chờ đợi Con của Người từ trời ngự đến, người Con mà Thiên Chúa đă cho trỗi dậy từ cơi chết, là Đức Giê-su, Đấng cứu chúng ta thoát cơn thịnh nộ đang đến. (1 Tx 1, 5c-10)

        Đức Ki-tô đă yêu thương chúng ta, và v́ chúng ta, đă tự nộp ḿnh làm hiến lễ, làm hy lễ dâng lên Thiên Chúa tựa hương thơm ngào ngạt (Ep 5. 2); để cảm nhận Thiên Chúa yêu thương ta thế nào, ta hăy suy niệm Mến Chúa, Yêu Người là luật quan trọng ngang nhau và là nguồn gốc và căn bản giá tŕ của mọi lề luật làm sao. 

LM. Martin Trần Văn Đoàn

================================

GUIDELINES FOR REFLECTION ALL WEEK LONG:

  While we often take pretext of this law to forsake the other, Jesus the Lord clarifies clearly that Love for the Lord and Love for the neighbor are both most important laws  and origin of all laws and base of all values. To omit one of them is to forsake all. This is the liturgical main focus of this 30th week of the Ordinary time.

  In order to be nourished by the liturgy and Eucharist, let us joyfully enter today’s liturgical celebration.

SUNDAY 30 OT-A . (Prison Awareness)

Whoever loves me will keep my word, and my Father will love him, and we will come to him (Jn 14: 23). Today’s liturgy shows us the rewarding love of the Trinitarian God and invites us to observe Jesus’ word.

         Our Love for God and for our neighbor are the similarly greatest commandments and the origin and value of all other. 34 When the Pharisees heard that he had silenced the Sadducees, they gathered together, 35 and one of them (a scholar of the law) tested him by asking, 36 Teacher, which commandment in the law is the greatest? 37 He said to him, You shall love the Lord, your God, with all your heart, with all your soul, and with all your mind. 38 This is the greatest and the first commandment. 39 The second is like it: You shall love your neighbor as yourself. 40 The whole law and the prophets depend on these two commandments.  (Mt 22: 34-40)

         God protects the oppressed. 21 You shall not wrong any widow or orphan. 22 If ever you wrong them and they cry out to me, I will surely hear their cry. 23 My wrath will flare up, and I will kill you with the sword; then your own wives will be widows, and your children orphans. (Ex 22: 20-26)

         The Lord God is our deliverer. 2 He said: R. I love you, Lord, my strength, 3 Lord, my rock, my fortress, my deliverer, My God, my rock of refuge, my shield, my saving horn, my stronghold! . (Ps 18: 2-4. 47. 51. R. 2)

        Jesus Christ delivers us. 9 For they themselves openly declare about us what sort of reception we had among you, and how you turned to God from idols to serve the living and true God 10 and to await his Son from heaven, whom he raised from (the) dead, Jesus, who delivers us from the coming wrath (1 Thes 1: 5c-10).

          We will rejoice at the victory of God and make our boast in his great name; to experience how God loves us, let us meditate how our Love for God and  for our neighbor are the similarly greatest commandments and the origin and value of all other.

          Christ loved us and gave himself up for us as a fragrant offering to God; to experience how God loves us, let us meditate how our Love for God and for our neighbor are the similarly greatest commandments and the origin and value of all other.

Priest Doan Van Tran