Sống Lời Chúa

Chúa Nhật 34 Thường Niên A - 2008

Ư LỰC SUY NIỆM SUỐT TUẦN:

         Vương quốc vĩnh cữu của Thiên Chúa là ân ban nhưng không cho những ai yêu thương phục vụ nhau. Sự phục vụ nhau lđồng nhất với sụ sẵn sàng chờ đợi Chuá đến.  Đó là chủ điểm phụng vụ Lời Chúa tuần 34 Thường nịên nầy.

         Để được phụng vụ Lời Chúa và Thánh Thể bồi dưỡng và làm tăng trưởng đức tin, ta hăy vui mừng cùng nhau cử hành Thánh lễ hôm nay.

 34 TN-A CHÚA NHẬT

 Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Đức Chúa!. Chúc tụng triều đại đang tới, triều đại vua Đa-vít, tổ phụ chúng ta (Mc 11, 9. 10). Phụng vụ hôm nay baỳy tỏ t́nh yêu viếng thăm cuả Thiên Chúa Ba ngôi và mời gọi ta chào mừng.

Thiên Chúa ban Nước Trời của Người cho ta. 31 Một hôm, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Khi Con Người đến trong vinh quang của Người, có tất cả các thiên sứ theo hầu, bấy giờ Người sẽ ngự lên ngai vinh hiển của Người. 32 Các dân thiên hạ sẽ được tập hợp trước mặt Người, và Người sẽ tách biệt họ với nhau, như mục tử tách biệt chiên với dê. 33 Người sẽ cho chiên đứng bên phải Người, c̣n dê ở bên trái. 34 Bấy giờ Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên phải rằng: Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hăy đến thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa. 35 V́ xưa Ta đói, các ngươi đă cho ăn; Ta khát, các ngươi đă cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đă tiếp rước; 36 Ta trần truồng, các ngươi đă cho mặc; Ta đau yếu, các ngươi đă thăm viếng; Ta ngồi tù, các ngươi đến hỏi han. 37 Bấy giờ những người công chính sẽ thưa rằng: Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đă thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống; 38 có bao giờ đă thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước; hoặc trần truồng mà cho mặc? 39 Có bao giờ chúng con đă thấy Chúa đau yếu hoặc ngồi tù, mà đến hỏi han đâu? 40 Đức Vua sẽ đáp lại rằng: Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đă làm cho chính Ta vậy. 41 Rồi Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên trái rằng: Quân bị nguyền rủa kia, đi đi cho khuất mắt Ta mà vào lửa đời đời, nơi dành sẵn cho tên Ác Quỷ và các sứ thần của nó. 42 V́ xưa Ta đói, các ngươi đă không cho ăn; Ta khát, các ngươi đă không cho uống; 43 Ta là khách lạ, các ngươi đă không tiếp rước; Ta trần truồng, các ngươi đă không cho mặc; Ta đau yếu và ngồi tù, các ngươi đă chẳng thăm viếng. 44 Bấy giờ những người ấy cũng sẽ thưa rằng: Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đă thấy Chúa đói, khát, hoặc là khách lạ, hoặc trần truồng, đau yếu hay ngồi tù, mà không phục vụ Chúa đâu? 45 Bấy giờ Người sẽ đáp lại họ rằng: Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi không làm như thế cho một trong những người bé nhỏ nhất đây, là các ngươi đă không làm cho chính Ta vậy. 46 Thế là họ ra đi để chịu cực h́nh muôn kiếp, c̣n những người công chính ra đi để hưởng sự sống muôn đời (Mt 25, 31-46)

           Thiên Chúa chăm sóc ta như mục tử chăm sóc chiên ḿnh. 15 Chính Ta sẽ chăn dắt chiên của Ta, chính Ta sẽ cho chúng nằm nghỉ - sấm ngôn của ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng. 16 Con nào bị mất, Ta sẽ đi t́m; con nào đi lạc, Ta sẽ đưa về; con nào bị thương, Ta sẽ băng bó; con nào bệnh tật, Ta sẽ làm cho mạnh; con nào béo mập, con nào khoẻ mạnh, Ta sẽ canh chừng. Ta sẽ theo lẽ chính trực mà chăn dắt chúng (Ed 34, 11-12. 15-17)

          Thiên Chúa dắt ta đi trên đường ngay chính. 1 Đ. Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn ǵ. 2 Trong đồng cỏ xanh tươi, Người cho tôi nằm nghỉ. Người đưa tôi tới ḍng nước trong lành 3 và bổ sức cho tôi. Người dẫn tôi trên đường ngay nẻo chính v́ danh dự của Người (Tv 22, 1-3. 5-6. Đ. 1)

          Chúa Giêsu nắm giữ vương quyền trong nước Thiên Chúa. 25 Thật vậy, Đức Ki-tô phải nắm vương quyền cho đến khi Thiên Chúa đặt mọi thù địch dưới chân Người. 26 Thù địch cuối cùng bị tiêu diệt là sự chết. 28 Lúc muôn loài đă quy phục Đức Ki-tô, th́ chính Người, v́ là Con, cũng sẽ quy phục Đấng bắt muôn loài phải quy phục Người; và như vậy, Thiên Chúa có toàn quyền trên muôn loài (1 Cr 15, 20-26. 28)

         Chúa là vua ngự trị muôn đời Người tuôn đổ phúc lành cho dân hưởng b́nh an; để cảm nhận được ḷng Thiên Chúa yêu thương ta thế nào, ta hăy chiêm ngắm Người ban Nước Trời của Người cho ta làm sao.

LM. Martin Trần Văn Đoàn

================================

GUIDELINES FOR REFLECTION ALL WEEK LONG:

        The eternal kingdom is a free gift to those who lovingly serve one another. The srevice for one another is identified as vigilance for the coming os the Lord. This is the liturgical main focus of this 34th week of the Ordinary time.

         In order to be nourished by the liturgy and Eucharist, let us joyfully enter today’s liturgical celebration.

 34 OT-A SUNDAY

 Blessed is he who comes in the name of the Lord! Blessed is the kingdom of our father David that is to come! (Mk 11: 9. 10). Today’s liturgy shows visiting love of the Triune God and invites us to welcome his savior.

The Lord God gives us his kingdom of heaven. 31  "When the Son of Man comes in his glory, and all the angels with him, he will sit upon his glorious throne,32 and all the nations  will be assembled before him. And he will separate them one from another, as a shepherd separates the sheep from the goats. 33 He will place the sheep on his right and the goats on his left. 34 Then the king will say to those on his right, 'Come, you who are blessed by my Father. Inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world.
35 For I was hungry and you gave me food, I was thirsty and you gave me drink, a stranger and you welcomed me,36 naked and you clothed me, ill and you cared for me, in prison and you visited me.'37 Then the righteous  will answer him and say, 'Lord, when did we see you hungry and feed you, or thirsty and give you drink?38 When did we see you a stranger and welcome you, or naked and clothe you?39 When did we see you ill or in prison, and visit you?'40 And the king will say to them in reply, 'Amen, I say to you, whatever you did for one of these least brothers of mine, you did for me. '41  Then he will say to those on his left, 'Depart from me, you accursed, into the eternal fire prepared for the devil and his angels. 42 For I was hungry and you gave me no food, I was thirsty and you gave me no drink,43 a stranger and you gave me no welcome, naked and you gave me no clothing, ill and in prison, and you did not care for me.'44  Then they will answer and say, 'Lord, when did we see you hungry or thirsty or a stranger or naked or ill or in prison, and not minister to your needs?'45 He will answer them, 'Amen, I say to you, what you did not do for one of these least ones, you did not do for me.'46 And these will go off to eternal punishment, but the righteous to eternal life
(Mt 25, 31-46)

           The Lord looks after us as a sheperd does for his sheep.  13 I will lead them out from among the peoples and gather them from the foreign lands; I will bring them back to their own country and pasture them upon the mountains of Israel in the land's ravines and all its inhabited places.14 In good pastures will I pasture them, and on the mountain heights of Israel shall be their grazing ground. There they shall lie down on good grazing ground, and in rich pastures shall they be pastured on the mountains of Israel (Ed 34: 11-12. 15-17)

          God guides us on right path. 1 R. The Lord is my shepherd; there is nothing I lack.2 In green pastures you let me graze; to safe waters you lead me;3 you restore my strength. You guide me along the right path for the sake of your name (Ps 23, 1-6 R. 1).

           Jesus the Lord rules over the Kingdom of God. 23 but each one in proper order: Christ the firstfruits; then, at his coming, those who belong to Christ;24 then comes the end, when he hands over the kingdom to his God and Father, when he has destroyed every sovereignty and every authority and power.25 For he must reign until he has put all his enemies under his feet (1 Cr 15, 20-26. 28)

          The Lord will reign for ever and will his people the gift of peace; to experience how God loves us, let us contemplate how he gives us his kingdom of heaven.

Priest Doan Van Tran