Sống Lời Chúa

Nhạc nền: "Thầy Là Cây Nho"

Sáng Tác LM. Phạm Liên Hùng với tiếng hát Josephine Lê Anh

CHÚA NHẬT V PHỤC SINH - NĂM B - Ngày 6/05/12

BÀI ĐỌC I : Cv 9, 26-31
"Ngài thuật lại cho các ông biết trên đường đă thấy Chúa thế nào"

Bài trích sách Tông đồ Công vụ. Trong những ngày ấy, khi tới Giêrusalem, Saolô t́m cách tiếp xúc với các môn đệ; nhưng mọi người đều sợ ngài, không tin rằng ngài đă trở thành môn đệ. Barnaba dẫn ngài đến gặp các Tông đồ, và ngài thuật lại cho các ông biết trên đường ngài đă thấy Chúa thế nào, đă được Chúa phán dạy, và tại Đamas ngài dạn dĩ xưng danh Đức Giêsu thế nào.

Và từ đó, ngài ra vào Giêrusalem với các ông, và dạn dĩ xưng danh Chúa. Ngài cũng giảng dạy cho dân ngoại, và tranh luận với những người Hy-lạp, nên họ t́m cách giết ngài. Các anh em biết việc đó, nên đem ngài xuống Xêsarêa, rồi tiễn đưa ngài về Tarsê. Hội Thánh được b́nh an trong miền Giuđêa, Galilêa và Samaria, sống trong sự kính sợ Chúa, được xây dựng và đầy ơn an ủi của Thánh Thần.

Đó là Lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 21, 26b-27. 28 và 30. 31-32
Lạy Chúa, bởi Chúa mà lời con ca ngợi vang lên trong đại hội.

1. Bởi Chúa mà lời con ca ngợi vang lên trong đại hội. Con sẽ làm trọn những lời khấn hứa của con, trước mặt những người tôn sợ Chúa. Bạn cơ bần sẽ ăn và được no nê, những kẻ t́m kiếm Chúa sẽ ca khen Chúa: "Tâm hồn các bạn hăy vui sống tới muôn đời".
2. Thiên hạ sẽ ghi ḷng và trở về với Chúa, khắp cùng bờ cơi địa cầu; và toàn thể bá tánh chư dân sẽ phủ phục trước thiên nhan Chúa. Bao người ngủ trong ḷng đất sẽ tôn thờ duy một Chúa; bao kẻ nằm xuống bụi tro sẽ sấp ḿnh trước thiên nhan. Và linh hồn con sẽ sống cho chính Chúa.
3. Miêu duệ con sẽ phục vụ Ngài, sẽ tường thuật về Chúa cho thế hệ tương lai, và chúng kể cho dân hậu sinh biết đức công minh Chúa, rằng: "Điều đó Chúa đă làm".


BÀI ĐỌC II: 1 Jn 3, 18-24
"Đây là giới răn của Người: là chúng ta phải yêu thương nhau".

Bài trích thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông đồ.
Các con thân mến, chúng ta đừng yêu bằng lời nói và miệng lưỡi, nhưng bằng việc làm và chân thật. Do đó, chúng ta biết ḿnh thuộc về sự thật, và sẽ được vững ḷng trước mặt Chúa. V́ nếu ḷng chúng ta có khiển trách chúng ta, th́ Thiên Chúa c̣n lớn hơn ḷng chúng ta và Người thông biết mọi sự. Các con thân mến, nếu ḷng chúng ta không khiển trách, th́ chúng ta tin tưởng nơi Thiên Chúa, và bất cứ điều ǵ chúng ta xin, th́ chúng ta cũng được Người ban cho, v́ chúng ta giữ giới răn Người và làm điều đẹp ḷng Người. Và đây là giới răn của Người: Chúng ta phải tin vào thánh danh Con của Người là Chúa Giêsu Kitô, và phải thương yêu nhau, như Người đă ban giới răn cho chúng ta. Ai giữ các giới răn của Người, th́ ở trong Người và Người ở trong họ. Do điều này mà chúng ta biết Người ở trong chúng ta, đó là Thánh Thần mà Người đă ban cho chúng ta.
Đó là Lời Chúa.

ALLELUIA : Jn 15, 4 và 5b
Alleluia, alleluia! - Chúa phán: "Các con hăy ở trong Thầy, và Thầy ở trong các con; ai ở trong Thầy, kẻ ấy sẽ sinh nhiều trái". - Alleluia.

PHÚC ÂM: Jn 15, 1-8
"Ai ở trong Thầy và Thầy ở trong người ấy, kẻ ấy sinh nhiều trái".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho. Nhành nào trong Thầy không sinh trái th́ Người chặt đi, c̣n nhành nào trong Thầy không sinh trái th́ Người chặt đi, c̣n nhành nào sinh trái th́ Người tỉa sạch để nó sai trái hơn. Các con đă được tỉa sạch nhờ lời Thầy đă nói với các con. Các con ở trong Thầy, và Thầy ở trong các con. Cũng như nhành nho tự nó không thể sinh trái được, nếu không dính liền với cây nho; các con cũng vậy, nếu không ở trong Thầy. "Thầy là cây nho, các con là nhành. Ai ở trong Thầy và Thầy ở trong người ấy, kẻ ấy sẽ sinh nhiều trái, v́ không có Thầy, các con không thể làm được ǵ. Ai không ở trong Thầy, th́ bị vứt ra ngoài như ngành nho, và sẽ khô héo, người ta sẽ thu lại, quăng vào lửa cho nó cháy đi. Nếu các con ở trong Thầy, và lời Thầy ở trong các con, th́ các con muốn ǵ cứ xin, và sẽ được. Đây là điều làm Cha Thầy được vinh hiển là các con sinh nhiều trái, và như thế các con trở nên môn đệ của Thầy".

Đó là Lời Chúa .


Suy Niệm

SỐNG HIỆP NHẤT VỚI CHÚA
04-05-2012 3:40 pm

Phi thuyền đổ bộ mặt trăng tên Diều hâu-Eagle mang hai nhà phi hành vũ trụ Aldrin và Armstrong đă đáp xuống mặt trăng vào ngày 20 tháng 7 năm 1969. Đang khi Armstrong chuẩn bị bước bộ xuống mặt trăng th́ Aldrin mở gói bánh ḿ và rượu ra đoạn đặt chúng lên máy vi tính có gắn hệ thống điều khiển sự lệch lạc. Ông ta mô tả lại điều ông làm tiếp tục sau đó: “Tôi đổ rượu nho vào ly… v́ tại mặt trăng trọng lực chỉ bằng một phần sáu trọng lực ở trái đất, nên rượu co ṿng lên và từ từ dâng lên trên thành ly trông rất đẹp mắt. Thật là thú vị khi nghĩ rằng chất lỏng đầu tiên rót ra uống trên mặt trăng và thứ thực phẩm đầu tiên ăn đó lại là những chất dùng để làm thành Ḿnh Máu Chúa”. Ngay trước khi dùng những thứ món này, Aldrin đọc đoạn trong Phúc Âm thánh Gioan : “Thầy là cây nho và các con là cành nho, ai ở trong Thầy, th́ Thầy ở trong người ấy và người ấy sẽ sinh nhiều hoa trái; bởi v́ không có Thầy, các con sẽ chẳng làm được ǵ.”

Câu chuyện trên cho chúng ta hiểu được bài Phúc Âm hôm nay. Chúa mời gọi chúng ta sống hiệp nhất với Ngài giống như nhành nho hiệp nhất vào cây nho: "Thầy là cây nho, các con là nhành. Ai ở trong Thầy và Thầy ở trong người ấy, người ấy sẽ sinh nhiều trái."

Bài đọc Công Vụ Tông đồ kể lại sự kiện Thánh Phaolô với những bước đầu Ngài kết hiệp với Chúa thật khó khăn v́ mọi người vừa không tin vừa c̣n sợ Ngài. Nhờ Banaba đứng ra bảo lănh nên Phaolô được đón nhận. Phaolô bắt đầu thi hành sứ mạng rao giảng Tin Mừng trong kết hiệp với Chúa: "Tôi sống nhưng không phải tôi sống, mà là Chúa Kitô sống trong tôi" (Gal 2:20).

Trong Thư Thánh Gioan, Ngài khẳng định sống hiệp nhất với Chúa và tha nhân bằng t́nh yêu thực hiện qua hành động. Hiệp nhất bằng sống yêu thương với Chúa và tha nhân.

Lời Chúa hôm nay như một sứ điệp Chúa Giêsu Kitô mời gọi chúng ta sống hiệp nhất với Chúa trong cuộc sống hằng ngày bằng 3 cách thế:

1. Hội họp và cầu nguyện với nhau.

2. Lắng nghe và thực thi Lời Chúa.

3. Tham dự Thánh Lễ và chia sẻ Thánh Thể T́nh Yêu.

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết sống hiệp nhất với Chúa và tha nhân bằng yêu thương qua việc cùng nhau cầu nguyện hội họp, lắng nghe và thực hành lời Chúa, cũng như siêng năng tham dự Thánh Lễ để kết hiệp mật thiết với Chúa. Amen.

Linh Mục Chu Văn Chi