Sống Lời Chúa

Suối Nguồn T́nh Yêu
Nhạc Giang-Ân với tiếng hát Hồng-Nhung

CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH - NĂM B - Ngày 17/05/09

BÀI ĐỌC I: Cv 10, 25-26. 34-35. 44-4
"Ơn Thánh Thần cũng đă tuôn đổ xuống trên các dân tộc".

Bài trích sách Tông đồ Công vụ.

Xảy ra là khi Phêrô vừa vào nhà, th́ Cornêliô ra đón ngài, và sấp ḿnh dưới chân ngài mà lạy. Phêrô liền đỡ ông dậy và nói rằng: "Xin ông chỗi dậy, v́ chính tôi cũng chỉ là người". Phêrô lên tiếng nói rằng: "Quả thật, tôi nghiệm biết rằng Thiên Chúa không thiên tư tây vị, nhưng ở bất cứ xứ nào, ai kính sợ Người và thực hành sự công chính, đều được Người đón nhận!" Phêrô đang nói các lời đó, th́ Thánh Thần đă ngự xuống trên mọi kẻ đang nghe lời. Các tín hữu đă chịu cắt b́, những người đă đến cùng Phêrô, đều sửng sốt, khi thấy ơn Thánh Thần cũng đă tuôn đổ xuống trên các dân tộc; vả lại họ nghe các người ấy nói nhiều thứ tiếng và ngợi khen Thiên Chúa. Bấy giờ Phêrô lên tiếng nói rằng: "Ai có thể ngăn cản ta lấy nước mà rửa cho những kẻ này, khi họ đă nhận lănh Thánh Thần như chúng ta?" Và ngài truyền rửa tội cho họ nhân danh Chúa Giêsu Kitô. Bấy giờ họ xin ngài ở lại với họ ít ngày.

Đó là Lời Chúa

ĐÁP CA: Tv 97, 1. 2-3ab. 3cd-4
Chúa đă công bố ơn cứu độ của Người trước mặt chư dân.

1. Hăy ca mừng Chúa một bài ca mới, v́ Người đă làm nên những điều huyền diệu. Tay hữu Người đă tạo cho Người cuộc chiến thắng, cùng với cánh tay thánh thiện của Người.
2. Chúa đă công bố ơn cứu độ của Người, trước mặt chư dân, Người tỏ rơ đức công minh. Người đă nhớ lại ḷng nhân hậu và trung thành để sủng ái nhà Israel.
3. Khắp nơi bờ cơi địa cầu đă nh́n thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta. Toàn thể địa cầu hăy reo mừng Chúa, hăy hoan hỉ, mừng vui và đàn ca.

BÀI ĐỌC II: 1 Ga 4, 7-10
"Thiên Chúa là T́nh Yêu".

Bài trích thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông đồ.
Các con thân mến, chúng ta phải thương yêu nhau, v́ t́nh yêu bởi Thiên Chúa mà ra. V́ lẽ hễ ai thương yêu, th́ đă sinh bởi Thiên Chúa, và nhận biết Thiên Chúa. C̣n ai không yêu thương, th́ không biết Thiên Chúa, v́ Thiên Chúa là T́nh Yêu. Điều này biểu lộ t́nh yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta là Thiên Chúa chúng ta đă sai Con Một Người đến trong thế gian, để nhờ Ngài mà chúng ta được sống. T́nh yêu ấy là thế này: Không phải chúng ta đă yêu mến Thiên Chúa, nhưng chính Người đă thương yêu chúng ta trước, và đă sai Con Một Người đến hy sinh, đền thay v́ tội lỗi chúng ta".

Đó là Lời Chúa.


ALLELUIA: Ga 14, 23
Alleluia, alleluia! - Chúa phán: "Nếu ai yêu mến Thầy, th́ sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và Chúng Ta sẽ đến và ở trong người ấy". - Alleluia.

PHÚC ÂM: Ga 15, 9-17
"Không có t́nh yêu nào lớn hơn t́nh yêu của người thí mạng v́ bạn hữu ḿnh".

Bài trích Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Như Cha đă yêu mến Thầy, Thầy cũng yêu mến các con. Hăy ở lại trong t́nh yêu của Thầy. Nếu các con tuân lệnh Thầy truyền, các con sẽ ở trong t́nh yêu của Thầy, cũng như Thầy đă giữ lệnh truyền của Cha Thầy, nên Thầy ở lại trong t́nh yêu của Người. Thầy nói với các con điều đó để niềm vui của Thầy ở trong các con, và niềm vui của các con được trọn vẹn.

Đây là lệnh truyền của Thầy: Các con hăy yêu mến nhau, như Thầy đă yêu mến các con. Không có t́nh yêu nào lớn hơn t́nh yêu của người thí mạng v́ bạn hữu ḿnh. Các con là bạn hữu của Thầy, nếu các con thi hành những điều Thầy truyền. Thầy không c̣n gọi các con là tôi tớ, v́ tôi tớ không biết việc chủ làm; Thầy gọi các con là bạn hữu, v́ tất cả những ǵ Thầy đă nghe biết nơi Cha Thầy, th́ Thầy đă cho các con biết. Không phải các con đă chọn Thầy, nhưng chính Thầy đă chọn các con, và đă cắt đặt để các con đi và mang lại hoa trái, và để hoa trái các con tồn tại, để những ǵ các con xin Cha nhân danh Thầy, Người sẽ ban cho các con. Thầy truyền cho các con điều này là các con hăy yêu mến nhau".

Đó là Lời Chúa.

Suy Niệm

Chúa nhật VI Phục Sinh B- Ga 13,1-15

“Không có t́nh yêu nào lớn hơn t́nh yêu của Người thí mạng v́ bạn hữu ḿnh” (Ga 15,13)

Thiên Chúa là T́nh Yêu, hiểu biết Thiên Chúa là hiểu biết T́nh Yêu Người, là hiểu biết chương tŕnh sáng tạo và cứu độ của Người đối với nhân loại. Thiên Chúa Cha muốn Chúa Con mang t́nh yêu lớn lao ấy xuống thế gian, để khi Chúa Giêsu chết trên thập giá, người ta biết Thiên Chúa yêu thương con người đến mức độ nào.Thế nên Chúa Giêsu đă giữ lệnh truyền của Chúa Cha khi làm công việc cứu thế. Và bây giờ Người bảo chúng ta cũng hăy bắt chước người mà giữ các lệnh truyền của Người.

“Không có t́nhyêu nào lớn hơn t́nh yêu của Người thí mạng v́ bạn hữu ḿnh”. Nếu cái chết của Chúa Giêsu trên thập giá là biểu thức cao cả nhất của t́nh yêu Người đối với Chúa Cha (Ga 14,30), th́ nó cũng là chóp đỉnh của t́nh yêu Người đối với những kẻ Người đă chọn làm bằng hữu (Ga 13,1). Đó chính là nền tảng và quy phạm của t́nh anh em.

Mỗi sáng thức dậy tôi tự hỏi ḿnh: Tôi có dám thí mạng sống ḿnh v́ Chúa và v́ anh em không? Tôi đă có những hành động cụ thể nào để giúp đỡ anh em?

Đamien
(Trích Ư Lực Sống của Đamiên Website: www.gpnt.net)