Sống Lời Chúa

CHÚA NHẬT 32 THƯỜNG NIÊN – C - Ngày 7/11/2010

BÀI ĐỌC I 2 Mach 7, 1-2, 9-14.
“Vua vũ trụ sẽ làm cho chúng tôi được sống lại trong cuộc sống đời đời.”

Bài trích sách Macabêô quyển thứ hai.
Trong những ngày ấy, có bảy anh em bị bắt làm một với mẹ ḿnh, và bị vua cho đánh bằng roi da và roi gân ḅ, bắt ép ăn thịt heo mà lề luật đă cấm. Nhưng người anh cả của chúng tâu vua rằng: “Bệ hạ c̣n hỏi han, và muốn ḍ xét chúng tôi làm chi? Chúng tôi sẵn sàng chịu chết hơn là phạm đến lề luật Thiên Chúa đă truyền cho tổ phụ chúng tôi”. Khi sắp thở hơi cuối cùng, người con thứ hai tâu vua rằng: “Hỡi vua độc ác kia, vua chỉ cất mạng sống chúng tôi ở đời này, nhưng Vua vũ trụ sẽ làm cho chúng tôi, là những kẻ đă chết v́ lề luật của Người, được sống lại trong cuộc sống đời đời. Sau khi người con thứ hai chết, th́ đến người con thứ ba chịu cực h́nh, tên lư h́nh bảo cậu le lưỡi, cậu liền le lưỡi, dơng dạc giang hai tay ra và nói một cách tin tưởng rằng: “Tôi được Trời ban cho các phần thân thể này, nhưng giờ đây v́ lề luật của Thiên Chúa, tôi khinh chê chúng, bởi tôi trông cậy rằng Người sẽ ban lại cho tôi các phần thân thể ấy”. Nhà vua và những kẻ tùy tùng của ông lấy làm bỡ ngỡ thấy ḷng mạnh bạo của cậu trẻ coi các cực h́nh như không. Người con thứ ba chết rồi, th́ người ta bắt người con thứ tư chịu cùng một cực h́nh. Lúc sắp chết, cậu nói rằng: “Thà chịu chết do tay người đời mà trông cậy Thiên Chúa sẽ cho sống lại th́ hơn: Phần vua, vua sẽ không được sống lại để sống đời đời đâu.”

Đó là Lời Chúa.

ĐÁP CA Tv 16, 1, 5-6, 8b và 15

Lạy Chúa, khi thức giấc, con no thỏa nh́n chân dung Chúa.

1. Lạy Chúa, xin nghe điều chính nghĩa của con, xin để ư đến lời tôi kêu cứu, lắng tai nghe tiếng con thốt ra tự cặp môi chân thành!

2. Bước con đi bám chặt đường lối của Người, chân con đă không hề xiêu té. Con kêu van Người, bởi Người nhậm lời con, lạy Chúa, xin lắng tai về bên con, xin nghe rơ tiếng con.

3. Xin che chở con trong bóng cánh của Người. Phần con, nhờ công chính, sẽ được thấy Thiên nhan, khi thức giấc, con no thỏa nh́n chân dung Chúa.

BÀI ĐỌC II 2 Thess 2, 16; 3: 5
“Chúa làm cho ḷng anh chị em bền vững trong mọi việcd làm và lời nói tốt lành.”

Bài trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Thessalônica. Anh chị em thân mến, nguyện xin Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, và Thiên Chúa là Cha chúng ta, Đấng đă yêu thương chúng ta và dùng ân sủng của Người mà ban cho chúng ta sự an ủi đời đời và ḷng cậy trông tốt lành, xin Người khuyên bảo và làm cho ḷng anh chị em bền vững trong mọi việc làm và lời nói tốt lành. Anh chị em thân mến, ngoài ra, xin anh chị em hăy cầu nguyện cho chúng tôi, để Lời Thiên Chúa chóng lan tràn và được vinh hiển như việc đă thể hiện nơi anh chị em, và để chúng tôi thoát khỏi tay những kẻ lầm lạc và xấu xa: V́ không phải hết mọi người đều có ḷng tin. Nhưng Thiên Chúa Đấng trung thành, Người sẽ làm cho anh chị em được kiên vững, và ǵn giữ anh em khỏi sự dữ. Chúng tôi tin tưởng anh chị em trong Chúa: Những điều chúng tôi truyền dạy, anh chị em hiện đang thi hành và sẽ c̣n thi hành. Nguyện xin Chúa hướng ḷng anh chị em đến t́nh yêu Thiên Chúa và ḷng kiên nhẫn của Đức Kitô.

Đó là Lời Chúa.

ALLELUIA Apoc 1: 5-6
Alleluia, Alleluia.- Đức Giê-su Ki-tô là Trưởng Tử trong số những người từ cơi chết chỗi dậy, kính dâng Người vinh quang và uy quyền đến muôn thuở muôn đời.- Alleluia.

PHÚC ÂM Lc 20, 27-38
“Thiên Chúa không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, mà là của kẻ sống.”

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Khi ấy, có mấy người thuộc phái Sađđucêô, là những người chối không tin có sự sống lại, đến gần Chúa Giêsu hỏi Người. Chúa Giêsu trả lời họ rằng: ”Con cái đời nầy cưới vợ, lấy chồng, song những ai sẽ sẽ đáng được dự phần đời sau và được sống lại từ cơi chết, th́ sẽ không cưới vợ lấy chồng; họ sẽ không thể chết nữa: V́ họ giống như thiên thần, họ là con cái Thiên Chúa: V́ họ là con cái của sự sống lại. Về vấn đề kẻ chết sống lại, th́ Môisen đă cho biết điều ấy trong đoạn nói về bụi gai, khi ông gọi Chúa là Thiên Chúa Abraham, Thiên Chúa Isaac và Thiên Chúa Giacób. Nhưng Thiên Chúa không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, mà là của kẻ sống. V́ mọi người đều sống cho Chúa.

Đó là Lời Chúa.


Suy Niệm: