Con Thật Hạnh Phúc!
 

Trần đời lắm cảnh bi ai,
Con sao có thể tránh hoài nghiệt oan!?
Chúa là chân lư vẹn toàn,
Bên con: bênh đỡ, lo toan sớm chiều.
Nguyện xin Chúa Cả huyền siêu,
Giúp con xác tín những điều Ngài trao.
Lời Ngài rất đỗi ngọt ngào,
Con thật hạnh phúc, xiết bao vui mừng!

Joseph Duy Tâm,                                                 20-10-2007