<bgsound src="http://www.josephduytam.net/01.ChuaChanNuoiToi_dt(PhuongThao).mp3" loop="infinite">

 

 

Dâng Tiến Chúa Xuân

 

 

T́nh con dâng tiến Chúa mùa Xuân.

Nguyện đổ ơn thiêng xuống thế trần.

Ban phát an-b́nh cho thế giới…

Thương trao hạnh phúc đến muôn dân.

Chúa ơi…! Dân Việt hoài đau khổ

Ngài hỡi…! “Nhà Nam” măi lụy bần…!

Xin có tự-do… ngời phước, lộc…

Quê Hương yên-ấm; thoát trầm-luân…!!!

 

Joseph Duy-Tâm, 25-01-2017