<bgsound src="http://www.josephduytam.net/01.ChuaChanNuoiToi_dt(PhuongThao).mp3" loop="infinite">

 

 

 

Dâng Tiến Chúa Xuân

 

1/2
T́nh con dâng tiến Chúa mùa Xuân...!
Nguyện đổ ơn thiêng xuống thế trần.
Ban phát an-b́nh cho thế giới…
Thương trao hạnh-phúc đến muôn dân…!
Chúa ơi…! Dân Việt hoài đau khổ;
Ngài hỡi…! “Nhà Nam” măi lụy bần…!
Xin có “Tự-Do”… ngời phước, lộc…
Quê Hương toàn-vẹn; thoát trầm-luân…!!!

2/2
Quê Hương toàn-vẹn, thoát trầm-luân;
Biển, Đảo, Ba Miền… măi trọn phần…!
Dân Việt; Bắc, Nam… kiên ư-chí…
Đồng Bào; Nội, Ngoại… quyết đồng-tâm…!
Giữ-ǵn Đất Mẹ; trừ Tàu Cộng.
Dựng lại Nhà Nam; kính “Thánh Thần”…!
Hồng-Lạc muôm đời vang “Sách Sử”…!
Lưu-truyền khí-phách gót “Chinh Nhân”…!

Joseph Duy-Tâm, 05-02-2019