<bgsound src="http://www.josephduytam.net/01.ChuaChanNuoiToi_dt(PhuongThao).mp3" loop="infinite">

Dim-T́nh-Ca

(Chuyện T́nh Kinh Thánh)

Thơ Joseph Duy-Tâm

Phát hành ngày 26/10/2002

Kính dâng:

Hương Hn LM Giuse Nguyn-Thế-Thun

Nguyên B Trên Ḍng Chúa Cu Thế Đà-Lt.

Cha là v dch-gi thông-thái và kh kính; đă dành trn cuc đi ḿnh đ đi t́m và kho-cu v Kinh-Thánh. Đng thi đă dch hu hết các Bn Văn Kinh Thánh ra tiếng M Vit-Nam . Đ Giáo Hi Vit-Nam nói chung và chúng con nói riêng, có cơ-hi được hc hiu Li Chúa qua các Tŕnh-Thut ca các Tiên-Tri và Tông-Đ v các Thánh-Ngôn ca Ngài.

 

Đc bit tưởng nh đến:

• Hương Hn Thân-Ph-Mu con.

• Cách riêng cho Hin Thê và các con, cháu ca tôi.

• Nh v Ch, các Em, cũng như tt c cháu, cht...

Hin đang sng trên Quê-Hương Vit-Nam.

 

Li Gii Thiu ca:

 

- LM. Giuse Nguyn-Quang-Thnh

  Tiến-Sĩ Thn Hc, Chánh X Fairfield, Tng Giáo-Phn Sydney, Australia.

  Fairfield ngày L Đc M Hn Xác Lên Tri 15-08-02.

Anh Joseph Duy-Tâm thân mến.

Sách Dim-T́nh-Ca là quyn sách khó chú gii nht trong b sách 46 quyn thuc Quy-Đin Thánh-Kinh Cu Ước. Khó xác-đnh thi gian và son gi. Khó t́m được s nht-trí khi chú gii ni dung. Nhng bài t́nh thơ và t́nh ca trong sách này din t t́nh yêu va rt linh thánh va rt nhc-dc ca mt cp t́nh nhân. Tính cách chân-thc đến mc đ sng-sượng đă gây nên tranh-lun gt-gao ... Và có thi b coi là gương xu dưới cái nh́n Thiên Chúa Giáo.

Vi chng y th khó mà anh dám trc din hc hi Thánh-Kinh, thm-nhun Thánh-Kinh đ ri tuông ra nhng vn thơ đy hương và đy nhc. Dch Thánh-Kinh ra tiếng m đ là điu rt đáng ca-ngi. Din-đt Thánh-Kinh bng nhng vn thơ trong-sáng, đy màu sc, âm thanh và hương v là vic khó hơn, đáng ca-ngi hơn. Bt c đc-gi nào ch th đi-chiếu nhng vn thơ trong Tp Thơ Dim-T́nh-Ca ca anh vi nhng bn dch sn có, tôi tin chc ai cũng đu có nhng cm tưởng tương t như tôi.

Tuy  nhiên đ đc Tp Thơ Dim-T́nh-Ca này  mt cách hu ích v phn thiêng liêng, thiết tưởng cn được dn nhp thích đáng v ư nghĩa linh thánh ca t́nh yêu hôn nhân trung tín và trách nhim mà Thiên Chúa đă nâng lên hàng Bí-Tích thánh-thin và được Ngài măi-măi chúc phúc, dù ‘’ án pht Hng Thy cũng không xóa b được ‘’.

Tôi chân thành cu chúc anh thành công xut sc. Nguyn xin Thiên Chúa luôn ban phúc lành cho Anh và gia đ́nh.

 

Thân ái chào Anh.

LM. Giuse Nguyn-Quang-Thnh

 

 *****************************

 

- LM. Nhc-Sĩ Paul Chu-Văn-Chi

  Tuyên-Úy CĐCG Vit-Nam, Sydney, NSW,  Australia

Dim-T́nh-Ca,

Dim-T́nh-Ca là bài ca muôn thu v t́nh yêu trong Thánh-Kinh. Dim-T́nh-Ca din t t́nh yêu ca Thiên Chúa dành cho con người qua Dân Tc Israel, và t́nh yêu ca con người hướng v Thiên Chúa. Dim-T́nh-Ca c̣n được gi là ca khúc trên mi ca khúc: The Song of Songs.

Tp thơ Dim-T́nh-Ca gi đến quư v hôm nay do tác gi Joseph Duy-Tâm đă công phu din t nhng vn thơ Dim-T́nh-Ca qua nhng vn thi ca Vit-Nam. Đc nhng vn thơ Dim-T́nh-Ca qua giai-điu Vit-Nam, cht-cha nhng h́nh nh đp ngi, cho người đc nhng thân thương tŕu mến.

Xin chúc mng tác gi Joseph Duy-Tâm đă dành nhiu công sc và thi gian thc hin công tŕnh này. Và chân thành gii thiu tác phm Dim-T́nh-Ca đến quư v đc gi.

Nguyn xin Thiên Chúa ca t́nh yêu chúc lành cho tác gi và quư v đc gi ca tác phm Dim-T́nh-Ca này.

Trân trng gii thiu vi quư đc gi thân thương.

 

Sydney ngày 4 tháng 9 năm 2002.

 LM. Paul Chu-Văn-Chi

 ********************************

- Nhà Báo Gia-Du.

Ch-Nhim kiêm Ch Bút Tun Báo Dân Vit.Australia.

Thơ là mt h́nh thái văn-chương đc bit. Đi vi nhiu dân tc, ngay c nhng dân tc t-hào v lch-s văn-hc ca ḿnh, th́ thơ cũng đă là mt món ăn tinh thn “cao cp”. Trong s các danh tài văn-chương, t l ca thi-sĩ rt thp. Nói v t l qun chúng biết thương tiếc thơ, tuy không ai cho chúng ta nhng con s thng-kê, nhưng chc chn đó là mt t l rt khiêm nhường.

Dân tc Vit-Nam th́ li khác. Do cu-trúc đc-bit ca ngôn-ng, do đo sng T́nh-Nghiă ca văn-hóa Vit, do thc tế đi sng, hu như, không ai là không thích thơ. Nhiu người đă nhn xét - mi người Vit-Nam là mt nhà thơ. Thơ bàng-bc trong ca-dao, điu ḥ, thơ khp mi nơi, mi lúc. Người Vit chúng ta đă x dng thơ mt cách ph-quát, t nhiên như sinh hot hàng ngày mi khi cn x dng đ biu l tâm cm ca ḿnh.

Th đc hai câu thơ vô danh:

                                “ Hi cô tát nước bên đàng

                                   Sao cô múc ánh trăng vàng đ đi ...’’

Đó là mt đon thơ t́nh tuyt vi!

                Dân tc Vit-Nam có c mt kho-tàng v thơ như vy.

Chính v́ là mt dân tc yêu thơ; nên có l không có danh-nhân lănh vc nào được qun chúng nh đi như nhng thi-sĩ Nguyn-Du, Hàn-Mc-T, Xuân-Diu, Vũ-Hoàng-Chương, Đinh-Hùng...

T ngày lưu-vong hi ngoi, do môi-trường mi, hoàn cnh mi, đă thế mà bn-cht văn-hóa li khác hn, cht thơ trong cuc sng và trong c ḷng người đă phai nht dn. Nhiu người đă quan ngi rng - trong hàng trăm cái được ca thế-h tr Vit-Nam hi ngoi khi được sng nhng quc-gia công-nhip tiến b như Úc, Anh, Pháp, M, Đc... có nhng điu mt mát không bù đp được, trong đó có s mt mát v hn Thơ Vit-Nam.

Trong tâm-t́nh đó, chúng tôi rt trân-trng Dim-T́nh-Ca ca tác gi Joseph Duy-Tâm... Càng trân-trng hơn na khi tác gi x dng thơ đ din-đt t́nh cm v tôn-giáo. Chúng tôi nghĩ rng đây là mt vn đ khó khăn, cho dù tác gi ch phóng-tác t sách Diu-Ca, mt tuyt-tác Cu-Ước !

Sng trong thi-đi mà nim-tin tôn-giáo mi ngày mt hao-ṃn bi tc đ ca s phát-trin trên mi lănh vc, tác gi chng nhng đă gi trn nim-tin c̣n n lc xin-dương nim-tin. Đây là mt mu mc đáng quư.

Hoàn tt trường thi Dim-T́nh-Ca ny chc chn tác gi đă b nhiu công sc, đă hiến dâng hết c tâm t́nh ca ḿnh vào nim-tin Thiên Chúa.

Ch gn gũi tác gi t khi nhn được bn tho đến khi gi li my li gii thiu ngn ngi này, chúng tôi cũng đă cm-nhn được ni ḷng và s thiết-tha ca Joseph Duy-Tâm trong vic cho ra đi đa con tinh thn ny.

 Do đó, dù là mt Kitô hu hay không, xét v nhu cu tâm-linh hay nhu cu tinh-thn trong đi sng, Dim-T́nh-Ca vn là mt món qùa cn nâng-niu, nhng tm ḷng như Joseph Duy-Tâm vn luôn cn được trân-trng.

Chúng tôi cám ơn tác gi đă dành cho vinh d ghi li vài ḍng trong tác-phm đc bit này và rt trang-trng gii thiu cùng bn đc.

                                                                      

Sydney, Tháng 9 năm 2002.

Gia-Du; Ch Bút Tun Báo Dân Vit

 *****************************

* Li Gii Thiu ca D Đăng.

Tc Thi Văn Nhc Sĩ Phm Quang Ngc.

 

Tôi không phi là thi-sĩ nên rt ng-ngn v nhng rung đng l kỳ k trên. Tôi say men t́nh ái, ct rượu trên môi hôn nên hay bc hng cm đàn đi hát do. Do vy tôi ít quen nhng nhà thơ. H hiếm hoi, thích nga c hát chơi, nhm nhè ǵ nhng gă trn tc như tôi...

Thế đó, tôi li dây mơ vi tác gi Dim-T́nh-Ca. Nói r hơn, đó là người làm thơ t́nh có đo, đo có t́nh: Joseph Duy-Tâm, tên cúng cơm là Trnh-Văn-Chuyên... Anh thân t́nh trao tp bn tho Dim-T́nh-Ca, tuy chưa in n, nhưng li tŕnh bày tht khúc-chiết, mch-lc, bt mt, khiến người đc choáng-váng, nghin ngm nhng vn thơ xut hn ca anh.

Khi đu, câu thơ làm tôi rung đùi, khoái qúa (hi c̣n sng, nhà văn Thanh-Nam cũng hay din màn rung đùi kiu này) là câu:

 

“Ta hương mc dược khp vùng nh hoa”.

 

Thơ viết kiu này, tht hp ư tôi. Bo, đc đă thy xn vó bt thèm! Hương mc dược khp vùng nh hoa, Thánh đc cũng phi ḅ lê, ḅ càng... Th hương mc, tuy quê mùa nhưng rt hiếm hoi đi này.

Qua nhng ln tiếp xúc thân t́nh, anh tâm s: "Dim-T́nh-Ca" da theo cơ b c v h́nh thc và ni dung ca sách “Diu-Ca”, được trích t Kinh Thánh Cu Ước ca Giáo Hi Công Giáo Rô-Ma...". Nh́n chung, tp thơ nói v mi t́nh thm thiết ca đôi la yêu nhau say đm, Nàng yêu như thế này:

 

"Chàng ơi, ta hăy bước nhanh,

Tiến vào cung ni rũ mành trao duyên.

T́nh anh ru gic mơ tiên,

Cho em hoan-lc trin miên canh trường!"

(T́nh Anh Ru Gic Mơ Tiên – Ca Khúc Mt – trang 2)

 

Chàng đáp li cũng chng va:

 

"Ái ân... lưỡi ngt, t́nh xanh,

Nng-nàn hơn rượu cho anh say t́nh!

Da tht em thang hương trinh,

Áo khăn thơm ngát hương t́nh Liban!"

(Dim-T́nh-Ca _ Chàng...trang 54)

Joseph Duy-Tâm làm thơ vi mt tm ḷng bác ái bao la. Anh cho biết, tt c kha tin thu được trong ngày phát hành, tr mi chi phí, s c̣n li s được gi v Vit-Nam đ giúp vào vic xây ct nhà th Hu-Bi, Phng-Hip, tnh Cn-Thơ. Anh cho tôi xem bc h́nh mt v Linh-Mc c̣n rt tr, đng bên ngôi Thánh Đường là mt mái lá nghèo nàn t tơi. Nh́n nh này người viết rơm rm nước mt, ḷng qun đau!

Xin cám ơn Joseph Duy-Tâm đă tŕnh làng nhng vn thơ mượt-mà, tr t́nh. Nim vui ca người viết xin chân thành gi đến anh...

 

Sydney ngày 7 tháng 11 năm 2002

D-Đăng. Phm-Quang-Ngc

 

*********************************

 

* Li Gii Thiu ca N Sĩ Thùy Dung

Ph trách trang Thơ-Thơ Sàig̣n Times.

 

Hôm nay, được tin nhà thơ Joseph Duy-Tâm, mt thi hu tng cng tác vi trang Thơ-Thơ sut nhiu năm qua và là người có mi quan h đc bit vi Sàig̣n Times, chun b làm l ra mt tp thơ Dim-T́nh-Ca, Thùy Dzung xin được có vài ḍng trang tri ḷng ḿnh cùng qúy đc gi...

Khong 2 năm trước, trang Thơ-Thơ nhn được mt s bài thơ vi ni dung va đo va đi ca nhà thơ Joseph Duy-Tâm. Đc nhng bài thơ ca anh, Thùy Dzung đă có nhng rung đng rt chân thành. Thùy Dzung c̣n nh, trong bài thơ nhan đ “T́nh Thơ Dâng M”, đăng trên Sàig̣n Times s 214, ra ngày 8 tháng 6 năm 2001, nhà thơ Joseph Duy-Tâm đă tâm nguyn coi nhng vn thơ ca anh là tiếng ḷng gói ghém tâm tư và su kh dâng lên Chúa:

 

"Thơ con dâng hiến M hin,

T́nh con dâng hiến Chúa Chiên nhân-t!

Cho con gi chút tâm-tư;

Su dâng lên gi ... chng như nát ḷng!"

Là mt con chiên ngoan đo, ln lên trong khung cnh th phng Chúa ngay t khi mi lt ḷng, nên khi tác gi biết t́m đến vi thơ cũng là lúc tác gi đă sn ḷng dâng thơ cho Chúa. V́ vy cũng trong bài thơ trên, nhà thơ Joseph Duy-Tâm đă th l mt cách chân thành tâm nguyn ca mt người Vit-Nam ngoan đo dành cho thơ:

 

"Thơ con cht-cha bi-ai;

Thơ con ngân tiếng th dài tha-hương!

Thơ con lc vn su vương;

Thơ con thương nh Quê-Hương nghèo-nàn!

Thơ con xót phn gian-nan,

Thơ con lên tiếng khóc than cho đi,

Thơ con chan-cha l rơi,

Thơ con mong ước cho đi vui-tươi,

Thơ con dâng Chúa n cười,

Thơ con xin M cho đi t́nh thương!

Thơ con vng v Thiên-Đường;

Tung-hô Danh Chúa, n-nương M hin.

Thơ con tn-hiến Chúa Chiên.

Con xin dâng-hiến M hin T́nh Thơ!!!"

Ging như phn ln nhng người yêu thơ đu làm thơ ngay t khi c̣n tr, nhà thơ Joseph Duy-Tâm cũng đă thao-thc làm thơ t xa xưa, và khi anh bước vào t́nh yêu ca tui đôi mươi, th́ cũng là lúc anh t́m đến thơ đ nói lên tiếng nói ca con tim. Trong trang Thơ-Thơ ca Sàig̣n Times s 213, ra ngày 1 tháng 6 năm 2001, có đăng bài thơ nhan đ "Nhng Chiu Thăm Em", được Joseph Duy-Tâm sáng tác vào mùa hè năm 1962, cách đây hơn 40 năm:

 

"Anh đến thăm Em... mt bui chiu,

Làn mây trôi nh, gió hiu-hiu,

Anh kh nâng tay... làn da Em mát du;

Ngước mt nh́n... Em nhn n hôn yêu!

 

Anh đến thăm Em ... mt bui chiu,

Mưa phùn lt-pht .. ướt vai Em,

Tim Anh se lnh; thương Em thêm.

Em có biết t́nh ta tht êm-đm!?

 

Anh đến thăm Em ... mt bui chiu,

Gió lng; vai Em vương làn tóc ri,

Tay Anh vut nh; tim bi-hi ..

Em nũng-nu: “Ch Anh lâu quá thôi !”

 

Anh đến thăm Em .. mt bui chiu,

Gp Em ngi lng, ngó đăm-chiêu ...

Bi-hi Anh hi : “Nh́n chi vy?”

Ngây-thơ Em bo : “Nh́n cánh diu ...!”

 

Anh đến thăm Em ... mt bui chiu,

Cht thy Em soi gương bên song ca,

Anh kh ct Em: “Thy chi không vy?”

Thn-thùng Em không nói; má hây-hây!!

 

Anh đến thăm Em... mt bui chiu,

Gp Em nn-nót vn thơ di;

Anh đùa: “Em viết thơ cho Ai...?”

Em hn tr li: “Ai viết cho Ai...!?”

 

Nh li nhng ngày đó, ngi đánh máy bài thơ trên, Thùy-Dzung c bâng-khuâng nghĩ đến nhng k-nim riêng tư ca chính ḿnh thu hc tṛ, nhng k nim đă tng say ng... và nhiu lúc, tưởng chng như đă chết...

Bài thơ ca nhà thơ Joseph Duy-Tâm ch có 6 đon, li thơ không cu kỳ, nhp thơ gin-d, và nhng k nim cũng tht gn gi. Sáu đon thơ cho 6 bui chiu, khung cnh tuy thay đi, nhưng tâm đim ca mi xúc đng, ci ngun ca mi cm xúc khiến tác gi làm thơ vn là người con gái bé bng xut hin qua nhng đường nét đáng yêu riêng bit, rt Vit-Nam: Mt làn da mát trong bui chiu gío hiu-hiu, mt b vai ướt mưa phùn lt-pht, mt làn tóc ri vương trên vai trong chiu gió lng, mt nét nh́n đăm chiêu khi ngi lng, mt nét thn-thùng má hây-hây, mt câu tr li hn di “Ai viết cho ai”... tt c đu to cho người đc nhng rung đng, nhng thao-thc...

Hơn năm trước, đc bài thơ trên, chng hiu sao Thùy Dzung c bi-hi nh đến nhng git mưa phùn trong bài thơ Ông Đ, đ ri bâng-khuâng t hi, không biết khi viết bài thơ này, nhà thơ Joseph Duy-Tâm đang đâu trên di đt h́nh cong ch S ? Sau này, biết được nhà thơ Joseph Duy-Tâm quê đt Bc, nhưng di cư vào Nam năm 1954 và sng liên tc Cam-Ranh, Khánh-Ḥa, Thùy-Dzung mi nh đến v chua ngt đc bit ca nhng trái xoài xanh Thanh Ca ni tiếng và cái se-se ca nhng trn mưa phùn th trn Ba-Ng̣i...

Là mt nhà thơ giàu t́nh cm, li là mt con chiên ngoan đo, nên trong sut nhiu năm, tâm nguyn ln nht ca nhà thơ Joseph Duy-Tâm là dành phn ln thi gian và tâm nguyn đ hoàn thành thi phm đu tay “Dim-T́nh-Ca”. Và đến nay, tâm nguyn ca anh đă thành, thi phm “Dim-T́nh-Ca” să được ra mt vào trưa th By ngày 26 tháng 10 năm 2002, ti nhà hàng Crystal Palace, Canley Heights, Sydney.

Thi phm “Dim-T́nh-Ca” dy 150 trang, in trên giy qúy, vi li gii thiu ca Linh-Mc Tiến-sĩ Giuse Nguyn-Quang-Thnh, Linh-Mc Nhc-sĩ Paul Chu-Văn-Chi, và nhà báo Gia-Du.

Thi phm được chia làm hai phn: Phn Dim-T́nh-Ca khong 100 trang là phn chính ca tác phm; và phn Ph Chương gii thiu 5 Thi Tp tác gi s ln lượt xut bn. Thi phm do Văn-Thng và chính tác gi đánh máy, tŕnh bày bên trong; b́a và ph bn ca ha-sĩ Vi-Phát. Ngoài ra trong thi phm c̣n có nhng bn nhc ca các nhc sĩ Phm-Quang-Ngc, Vũ-Hùng, Xuân-Ninh...ph thơ ca tác gi Joseph Duy-Tâm.

Trong phn Vào Tp, nhà thơ Joseph Duy-Tâm đă gii thiu xut x ca thi phm như sau: “Dim-T́nh-Ca là mt Thi-Tp được phóng-tác da theo cơ-bn c v h́nh-thc và ni-dung ca sách Diu-Ca, được trích t Kinh Thánh Cu-Ước ca Giáo-Hi Công-Giáo Rôma.”

Cũng theo nhà thơ Joseph Duy-Tâm th́: “Ca khúc Diu-Ca là mt Thi-Tp tr t́nh. Ni dung din t v mt mi lương duyên vi t́nh yêu say-đm, thiết-tha và huyn-nhim...nhưng cao-thượng và chân-thành gia chàng và nàng. Chàng được mnh danh là Vua, có tên là Salômon. C̣n nàng là mt thôn n kiu-dim, đc hnh tên là Sulamit. Hai người gp nhau, yêu nhau ri phi xa nhau. Nhưng qua ḍng thi gian, h luôn t́m nhau, ri li gp nhau và yêu nhau...”

Vic phóng tác thi phm Dim-T́nh-Ca ca nhà thơ Joseph Duy-Tâm là vic làm có ư nghĩa tinh thn đc bit và vô cùng khó khăn, v́ trong phn gii thiu tác phm, Linh-mc Tiến-sĩ Giuse Nguyn-Quang-Thnh đă viết: “Dim-T́nh-Ca là quyn sách khó chú gii nht trong b sách 46 quyn thuc Quy-Đin Thánh-Kinh Cu Ước. Khó xác-đnh thi gian và son gi. Khó t́m được s nht-trí khi chú gii ni dung. Nhng bài t́nh thơ và t́nh ca trong sách này din t t́nh yêu va rt linh thánh va rt nhc-dc ca mt cp t́nh nhân. Tính cách chân-thc đến mc đ sng-sượng đă gây nên tranh-lun gt-gao... Và có thi b coi là gương xu dưới cái nh́n Thiên Chúa Giáo.”

Theo li ca nhà thơ Joseph Duy-Tâm, trước đây, Linh-mc Giuse Nguyn-Thế-Thun đă dch và đt tên tác phm là Diu-Ca. Da vào bn Diu-Ca, nhà thơ Joseph Duy-Tâm đă phóng tác thành thi phm Dim-T́nh-Ca vi th loi thơ lc bát đ người đc d hiu và d nh.

Thùy-Dzung xin nêu mt thí d đin h́nh đ qúy đc gi thy được s liên quan gia bn dch Diu-Ca và bn phóng tác Dim-T́nh-Ca”. Trong tác phm Diu-Ca, có đan Linh-mc Giuse Nguyn-Thế-Thun viết:

“Chúng ta có đa em gái,

em c̣n nh bé, nh hoa chưa lú.

Ta s phi x làm sao v em gái chúng ta

ngày người ta dm hi?”

Trong thi phm Dim-T́nh-Ca, đon trên được nhà thơ Joseph Duy-Tâm phóng tác thành thơ lc bát vi nhp điu, h́nh nh đm đà tính Vit:

“Em tôi trinh n ngây-thơ, 411

Nhũ hoa va chm; nhô b chm cau.

Nếu ai ng ư đt tru,

Làm sao vin l, nói câu khước t !?” 414

Nhn xét v vic làm ca nhà thơ Joseph Duy-Tâm, Linh-Mc Tiến-sĩ Giuse Nguyn-Quang-Thnh đă viết:

“Vi chng y th khó mà anh dám trc din hc hi Thánh-Kinh, thm-nhun Thánh-Kinh đ ri tuông ra nhng vn thơ đy hương và đy nhc. Dch Thánh-Kinh ra tiếng m đ là điu rt đáng ca-ngi. Din-đt Thánh-Kinh bng nhng vn thơ trong-sáng, đy màu sc, âm thanh và hương v là vic khó hơn, đáng ca-ngi hơn. Bt c đc-gi nào ch th đi-chiếu nhng vn thơ trong Tp Thơ Dim-T́nh-Ca ca anh vi nhng bn dch sn có, tôi tin chc ai cũng đu có nhng cm tưởng tương t như tôi.”

Điu đáng qúy na là nhà thơ Joseph Duy-Tâm cho biết, toàn b s tin thu được trong vic phát hành sách, sau khi tr đi nhng chi phí in n, s được gi v đ giúp đ xây ct Nhà Th Hu-Bi, Phng-Hip, Cn-Thơ, Vit-Nam. Theo li tâm s ca anh, Thùy-Dzung được biết, mc dù đc tin và ḷng nhân ái ca giáo dân Hu-Bi, Phng-Hip rt cao, nhưng v́ qúa nghèo kh nên Nhà Th Hu-Bi ch được dng nên mt cách sơ-sài nhà tranh vách lá, đă b xiêu vo, rách nát...

Dim-T́nh-Ca là mt thi phm ca ngi t́nh yêu thy chung ca đôi la. S thy chung đôi la đă được ca ngi t khi thy ca nhân loi, và cho đến nay cũng như măi măi v sau, s thy chung đôi la vn luôn luôn được coi là nn tng ca hnh phúc gia đ́nh, và s thnh vượng ca xă hi. Nhng người theo đo Công-Giáo c̣n tin tưởng xa hơn, s thy chung ca t́nh yêu đôi la c̣n là phép nhim-mu ca Đng Ti Cao, là Bí-Tích thánh-thin được Thiên Chúa chúc phúc, và Bí-Tích này vượt lên trên tt c mi quyn năng cho dù “án pht Hng Thy cũng không xóa b được”. V́ vy, Thùy-Dzung thành thc nghĩ rng, thi phm Dim-T́nh-Ca không nhng ch mang li v đp ca thơ, s rung đng ca tâm hn, mà c̣n mang đến cho người đc s thánh-thin ca mt t́nh yêu thy chung.

Nht là ngày nay, khi nhng ràng buc trong hôn phi xă hi tr nên lng lo, trách nhim đi vi người phi ngu, vi gia đ́nh con cái ngày càng b lơ là, b vùi lp dưới sc nng ca hnh phúc cá nhân, khiến con người càng ngày càng d chn gii pháp ly d đ gii quyết mi tranh chp... th́ thi phm Dim-T́nh-Ca càng tr nên gía tr.

Vi nhng suy tư chân thành đó, Thùy-Dzung trân trng gii thiu cùng qúy đc gi thi phm Dim-T́nh-Ca ca nhà thơ Joseph Duy-Tâm.

 

Sydney ngày 24 tháng 10 năm 2002.

Thùy-Dzung

NỘI DUNG THI TẬP

 

- Vào Tp(Tác Gi).

- T́nh Anh Ru Gic Mơ Tiên (Ca Khúc 1)

- T́nh Ơi Em Thuc V Chàng (Ca Khúc 2)

- Em Tht Chính Là Hin Thê (Ca Khúc 3)

- Quyn Trong Ni Nh (Ca Khúc 4)

- Vườn T́nh Có Đôi (Ca Khúc 5)

- Kết Lun

 

 

Vào Tp

 

Diu-Ca cht-cha li hoa,

Ư hay, t́nh đp, gi ta mơ-màng.

Salômon, tên tht ca chàng,

Yêu người thc-n là nàng Sulamit.

Bài Ca tuyt-tác văn thi,

T́nh tri vi đt cc-kỳ nên thơ !

Cuc t́nh anh đi, em ch;

Nên duyên cm-st, ươm mơ mt đi.

Chuyn t́nh lay-đng hn tôi;

Viết nên thành tp ... nhng li t́nh ca !

 

Dim-T́nh-Ca là mt Thi-Tp được phóng-tác da theo cơ-bn c v h́nh-thc và ni-dung ca sách Diu-Ca, được trích t Kinh Thánh Cu-Ước ca Giáo-Hi Công-Giáo Rôma. Theo các nhà Thn-Hc chú gii v Kinh Thánh cho rng: Diu-Ca là mt ca khúc hay nht trên mi khúc ca.

Ca khúc Diu-Ca là mt Thi-Tp tr t́nh. Ni dung din t v mt mi lương duyên vi t́nh yêu say-đm, thiết-tha và huyn-nhim...nhưng cao-thượng và chân-thành gia chàng và nàng. Chàng được mnh danh là Vua, có tên là Salômon. C̣n nàng là mt thôn n kiu-dim, đc hnh tên là Sulamit. Hai người gp nhau, yêu nhau ri phi xa nhau. Nhưng qua ḍng thi gian, h luôn t́m nhau, ri li gp nhau và yêu nhau...

Trong phóng-tác Dim-T́nh-Ca, tác gi đt tên cho chàng là: “T́nh”(tc là Salômon) và tên nàng là “Yêu” (tc là Sulamit). V́ thế, khi đc gi đc thy ch “T́nh” và “Yêu” được viết Hoa; tc là tên ca đôi t́nh-nhân được nhc đến trong Thi-Tp

Như quư đc gi nào đă tng đc sách Diu-Ca; th́ Ca Khúc này không có b-cc rơ-ràng, mà đó ch là mt Thi-Tp được sưu-tm và  góp nht li nhng thi-phm tr-t́nh; là nhng bài ca, ca-ngi t́nh yêu song phương và trung-tín trong hôn nhân được Thiên Chúa đóng n.

V h́nh thc, sách Diu-Ca được chia thành năm Ca-Khúc chính gm có 8 Đon, mi Đon có s  Câu nhiu hay ít tùy theo tng trường hp. Nhưng v ni-dung th́ mi thi-phm được din t theo cm-xúc da theo tng hoàn cnh. Tuy nhiên, cho dù din t thế nào đi na th́ cũng quy v mt ch đ chính là t́nh yêu. Bi vy, khi đc  đc gi s không th t́m thy din-tŕnh tư-tưởng được xếp đt theo mt cu-trúc nht đnh; mà tùy theo tng hoàn cnh ta có th chn mt Ca Khúc đ x dng cho thích hp.

Trong phóng-tác “Dim-T́nh-Ca” cũng thế, v h́nh thc tác gi viết da theo cách sp đt ca Diu-Ca, đ đc gi tin theo dơi và đi chiếu (Thí d: Trong Dim T́nh Ca: th́ Đon 1, t câu, 1-6 /Nhưng trongDiu Ca: Th́ Đon 1,t câu 1-3...). Nhưng v văn-th, tác gi viết theo “th thơ lc bát” đ người đc d nh. Đng thi, tác gi cũng đă c gng sp đt ư tưởng  sao cho ni dung câu chuyn được liên tc bng cách đt cho mi “Ca-Khúc” mt “Ch Đ” (Thí d: Ca Khúc Mät = T́nh Anh Ru Gic Mơ Tiên. Ca Khúc Hai = T́nh Ơi, Em Thuc V Chàng v.v...). Tuy nhiên, v́ là mt phóng-tác nên ni-dung đôi khi ch ly ư chính ca Diu Ca, ri viết lên bng mt mch văn thun ư và hp t́nh đ din t cách rơ-ràng hơn theo tŕnh t các “Ch Đ”, hu bt c ai đc cũng có th hiu tường-tn ni-dung cuc t́nh xy ra như thế nào và kết thúc ra sao.

Vi s kiến-thc khiêm-tn, tác gi ước mong nhn được s góp ư và ch dn ca Hàng Giáo Phm Công-Giáo, quư v trưởng-thượng và thc gi; cũng như tt c qúy v đc-gi xa gn có ḷng thương mến, góp thêm nhng ư-kiến xây-dng, hu đ kỳ tái bn sau được hoàn-ho hơn.

Hy-vng Tp Thơ này được quư v đc-gi và các thân hu đón nhn; như là mt món qùa tinh-thn mà tác-gi mun gi trao đến tt c nhng ai vn yêu-chung vic t́m hiu Thánh-Kinh vi s-thích đc và thưởng-lăm Thơ

Xin chân-thành cm-t toàn th quư v.

 

Joseph Duy-Tâm, Sydney 29-10-2002

 

NỘI DUNG THI-TẬP

 

I. T́nh Anh Ru Gic Mơ Tiên (Ca Khúc Mt)

1. Nàng:

Hôn Em; hôn na đi chàng, (1)                                              

Ái-ân chàng ngt... rượu vang thơm nng.

Da tht chàng ngát hương bông,

Tên chàng lan ta lu hng hương thơm.            

Biết bao kiu-n ghen hn;

Mun chàng say mến, ôm hôn tha t́nh.(6)           

---------------------------------------------------------------

Đi chiếu: (Dim T́nh Ca:1, 1-6 =  Diu Ca: 1, 1-3 )

 

Em là thc-n băng-trinh, (7)

Khát-khao được đến cung-đ́nh cùng anh.           

Chàng ơi, Ta hăy bước nhanh,

Tiến vào cung ni, rũ mành trao duyên...

T́nh Anh ru gic mơ tiên,

Cho Em hoan-lc trin-miên canh trường !         

Yêu chàng phi l yêu thương;

Yêu chàng say-đm... cũng dường y thôi !

Yêu chàng Em hiến trn đi;

Cho chàng ngây-ngt trong hơi men t́nh ! (16)     

--------------------------------------------------------------

Đi chiếu (Dim T́nh Ca: 1, 7-16 = Diu Ca: 1, 4 )

 

Nàng:

Hi các n-t xinh-xinh, (17)

Ngây-thơ, duyên-dáng, thm t́nh Sa-Lem* !       

Ch cười da-d tôi đen,

Mu đen xinh-xn trướng rèm Kê-đar.                      

Người đp đâu ch mu da;

Mà là tâm-tính, nết-na, hu t́nh !

Này  các kiu-n cung đ́nh,

Tôi đen nhưng n dáng h́nh đam-mê.

Mu đen trướng gm pḥng khuê,

Long-lanh, óng mướt v-v t́nh quân. (26)   

----------------------------------------------------------------

Đi chiếu: (Dim T́nh Ca : 1, 17-26 = Diu Ca: 1, 5)

* Yêrusalem

Hi các kiu-n cung tn, (27)

Đng nh́n xoi-mói xác thân tôi nhiu.

Vng ô thiêu đt bao nhiêu,

Mu đen tăng dáng m-miu tôi thêm. 

Anh trai tôi cũng hn ghen,

Bt tôi canh gi vườn thêm tr thù.

Vườn nho tôi, c âm-u,

T́nh lang chàng hi có bù cho Em ? (34)                 

--------------------------------------------------------------

Đi chiếu: (Dim T́nh Ca :1,  27-34 = Diu Ca: 1, 6

 

T́nh ơi! Hăy  nhn cho em, 35

Nơi đâu chăn dt... đ em kiếm t́m ?

Trao T́nh tiếng nói con tim,

Trao luôn hơi th, khi t́nh ca em.                      

Em nay da ca lu bên,

Trưa này anh sng m êm nơi nào,

Đàn cu anh ngh nơi nao;

Cho em được đến nép vào ḷng anh ? 42                              

------------------------------------------------------------------

Đi chiếu: (Dim T́nh Ca : 1, 35-42 = Diu Ca: 1, 7 )  

               

Mc đng:

Hi nàng tuyt thế giai-nhân, 43

Hăy đi theo vết  bước chân đàn cu,

Đến lu mc t  phin-ưu,

V́ thương, v́ nh... mun d́u được Em. 46          

----------------------------------------------------------

Đi chiếu: (Dim T́nh Ca : 1, 43-46  = Diu Ca: 1, 8)

 

Chàng:

Này cô bn gái du hin, 47

Cô như nga ging vi yên dát vàng,

Thng vào xa-giá cao-sang;

Phara-ô thúc vó trước hàng hùng binh !  

Em là thc-n dim-xinh,

Anh ngây-ngt ngm vi t́nh thiết-tha.

Anh yêu hương sc mn-mà,

Mong cùng trinh n ngc-ngà xe duyên !

Hi em thùy-m dáng tiên,

Khuyên vàng, chui ngc, bc vin tay Em.

Đến đây Anh s sm thêm ;

Xe hoa tun mă, đưa Em du t́nh ...! 58                 

------------------------------------------------------------

Đi chiếu: (Dim T́nh Ca:1,  47-58 = Diu Ca: 1, 9-11)

 

Đi thoi:

 

Dn em vào ni cung đ́nh, 59

Cho em tn hưởng khiết-tinh hương tùng !

Ngc em; Ḿnh áp... tim rung,

Ta hương mc dược khp vùng nhũ hoa ! 62

--------------------------------------------------------------

 Đi chiếu: (Dim T́nh Ca: 1, 59-62 = Diu Ca: 1, 12-13)

 

Yêu ơi em đp như hoa ! 63

Long-lanh sóng mt như là b câu ! 64

----------------------------------------------------------------------

 Đi chiếu: (Dim T́nh Ca: 1, 63-64 = Diu Ca: 1, 14-15)

 

Chàng là ánh sáng tinh-cu ! 65

Lung-linh t́nh ái, xanh mu ái-ân !                                

Gn chàng, em thy tn-ngn ...

Ôi chàng đp quá ! Sao cân t́nh chàng !?

Nhà chàng; cung đin cao-sang,

Lu son gác tía, huy-hoàng trân-châu !  

Giường chàng, đng thm xanh mu,

Rm tường trc đip, xà cu bá hương .

Ngm chàng sao thy quá thương !

T́nh ơi ! Chàng hi dĩ  thường nên duyên !? 74

-------------------------------------------------------------

Đi chiếu:( Dim T́nh Ca:1,  65-74 = Diu Ca: 1, 16-17)

 

2-.

Em như hương sc thy-tiên, 75

Tường-vi hng thm, khp min Saron *.

Hoa sen gia chn ao chuôm,

Hu xinh, vượt tri gia lung bi gai ! 78

-------------------------------------------------------------

Đi chiếu: (Dim T́nh Ca: 2, 75-78 =  Diu Ca: 2, 1-2 )

 

Lang quân em gia đoàn trai, 79

Là cây táo ngt... rng gai, rng si .

Gi em len-lén ti ngi ;

Đ được chàng hái, chàng mi em ăn. 82

-----------------------------------------------------------

Đi chiếu: (Dim T́nh Ca: 2, 79-82 = Diu Ca: 2, 3 )

 

Pḥng loan, chàng đăi sâm-banh*, 83

Chén t́nh anh chuc, em anh ngt t́nh !

Cho em nho chín hi sinh,

Táo ngon bi dưỡng, gi t́nh ṿng tay ! 86

-----------------------------------------------------------------

Đi chiếu: (Dim T́nh Ca:2,  83-86 = Diu Ca: 2, 4-6)

* Champagne

Tôi van các kiu n này; 87

V́ nai tơ bn , v́ by  linh dương ;

Xin đng lay tnh t́nh nương,

Ch t́nh chín mng, t́nh nương trao t́nh ! 90

------------------------------------------------------------------

Đi chiếu: (Dim T́nh Ca :2,  87-90 = Diu Ca: 2, 7 )

 

II.  T́nh Ơi !  Em Thuc V Chàng ! (Ca Khúc Hai)

 

Nàng:

 

Tiếng ai vang vng lung-linh,  91

T́nh lang tôi ti, dáng h́nh nai tơ.

Tri bao đi núi, ao h...

Nh́n chàng, thương quá! Dt-d ...quá thương!

Ngây-ngô, chàng đng bên tường ;

Tḥ đu khe-kh : ‘’T́nh nương hi nàng?‘’ 96

------------------------------------------------------------------

Đi chiếu: (Dim T́nh Ca :2, 91-96 = Diu Ca: 2, 8-9 )

 

Khuê pḥng vng tiếng ngân vang.  97

Người yêu anh hi... T́nh lang bái chào.

Hăy mau m ca anh vào ;

Cho t́nh qun-quít, đng đào vui xuân !

Yến thanh ... tiếng hát t́nh quân.

Tiếng em như tiếng hót ngân Anh vàng ! 102

---------------------------------------------------------------------

Đi chiếu:(Dim T́nh Ca:2,97-102 = Diu Ca: 2, 10-12)

 

V, hng ... chín r khp làng, 103

Hoa nho hương thm ta lan mi min.

Dáng em ... nhè-nh chân tiên !

Li đây anh hi : “V hin anh chăng!?” 106

---------------------------------------------------------------------

Đi chiếu: (Dim T́nh Ca: 2, 103-106 = Diu Ca: 2, 13)

 

 

B Câu ! Yêu hi ! Ti nhanh ; 107

Cho anh thy mt em anh by chy,

n trong vách núi lâu nay ,

Đ anh nhung nh ... nh ngày, nh đêm ! 110

-----------------------------------------------------------------------

Đi Chiếu: (Dim T́nh Ca : 2, 107-110 = Diu Ca: 2, 14 )

 

 

Ai ơi, giúp chúng tôi thêm,  111

Tra tay bt ly nhng tên cáo chn;

Chn tơ, quy phá nho non,

Khiến tôi lo-lng... héo-hon vi chàng! 114

-----------------------------------------------------------

Đi chiếu: (Dim T́nh Ca : 2, 111-114 = Diu Ca: 2, 15)   

 

 

T́nh ơi ! Em thuc v chàng ! 115

Ḿnh duyên chng v, chng màng cao-sang .

Chiên ta ăn c quanh làng,

Có nho, có hu ... mênh-mang cánh đng ! 118

------------------------------------------------------------

Đi chiếu: (Dim T́nh Ca : 2, 115-118 = Diu Ca: 2, 16)

 

 

Lang quân ... T́nh hi hiu không ? 119

Chiu buông, bóng ti mênh-mông chan-ḥa .

Tiết tri du mát làn da,

Chàng đâu ... ? Xin nh v nhà vi em !

Chúng ḿnh th-th sau rèm ;

Như đôi nai nh trên trin Be-The !124

------------------------------------------------------------

Đi chiếu: (Dim T́nh Ca : 2, 119-124 = Diu Ca: 2, 17)

 

3.

T́nh ơi ! Phương y có nghe, 125

Yêu đây  nhung-nh,  pḥng the riêng ḿnh .

Anh hn chúng ḿnh trao t́nh ...

Sao anh chng đến; n t́nh riêng mang !? 128

------------------------------------------------------------

Đi chiếu: (Dim T́nh Ca: 3, 125-128 =  Diu Ca: 3, 1)

 

 

Sm mai em s lên đàng, 129

Ro quanh khp ph , khp làng t́m anh ;

Cho trn mt mi t́nh xanh ,

Du mà chng gp...thôi đành nh-nhung! 132

------------------------------------------------------------

Đi chiếu: (Dim T́nh Ca: 3, 129-132 = Diu Ca: 3, 2)

 

 

Đ trn mt mi t́nh chung, 133

Hôm sau em li kiếm lùng khp nơi.

Gp ban lính gác ng li:

“Các anh có thy dáng người tôi yêu ?’’136

------------------------------------------------------------

Đi chiếu: (Dim T́nh Ca: 3, 133-136 = Diu Ca: 3, 3)

 

 

Đang khi lo-lng trăm chiu, 137

Cht tôi nh́n thy người yêu tôi v .

Gp chàng gh́ xiết đê-mê ...

Tôi sung-sướng ngt! Chng h mun buông. 

Măi khi v ti tn bung ;

Khuê pḥng thân mu b́nh thường sinh tôi .

Ḷng chàng trc-n, bi-hi ;

Ṿng tay qun cht ... chng ri ṿng tay! 144

------------------------------------------------------------

Đi chiếu: (Dim T́nh Ca: 3, 137-144 = Diu Ca: 3, 4)

 

Chàng:

Tôi van các kiu- n này: 145

V́ nai tơ bn , v́ by linh dương .

Xin đng lay tnh t́nh nương;

Ch t́nh chín mng; T́nh nương trao t́nh! 148

------------------------------------------------------------

Đi chiếu: (Dim T́nh Ca: 3, 145-148 = Diu Ca: 3, 5)

 

III.  Em Tht Chính Là Hin Thê. ( Ca Khúc Ba )

 

Thi nhân:

Ô  ḱa thc-n dim xinh , 149

T sa-mc đến ... dáng h́nh khói mây .

Khuôn trăng thùy-m ! Hây-hây ...!

Ta lan mc dược, hương bay  khác thường .

Nghe  như thoang-thong nh hương ...

Muôn loi hương liu l thường phương xa! 154

--------------------------------------------------------------

Đi chiếu: (Dim T́nh Ca: 3, 149-154 = Diu Ca: 3, 6  )

 

T́nh quân *, xa giá tiến ra, 155

Vây quanh dũng sĩ có là sáu mươi.

Uy-linh, hào-khí lung tri,

Người gươm, k giáo... bên người t́nh quân.

Pḥng khi gian-tế âm-thm;

Li dng đêm ti lén đâm người t́nh . 160

--------------------------------------------------------------

Đi chiếu:(Dim T́nh Ca: 3, 155-160 = Diu Ca: 3, 7-8)

 

Quân vương hiu lnh uy-linh , 161

Try kiu ra đón người t́nh phương xa .

Kiu chàng ... dát ngc, tráng ngà ,

Khung thành g qúi, trin đà vàng y . 164

------------------------------------------------------------

Đi chiếu: (Dim T́nh Ca: 3, 161-164 = Diu Ca: 3, 9)

 

Ct bc, sao sáng bn v́ , 165

Rèm hng ...  vi quí thi th́ vây quanh .

Bên trong trướng gm thanh-thanh ;

Thêu hoa , kết bướm , Yến-Anh .. hu t́nh !

Trướng này bao gái băng trinh ;

Ngày đêm cung hiến tơ t́nh dt nên ! 170

-------------------------------------------------------------

Đi chiếu: (Dim T́nh Ca: 3, 165-170 = Diu Ca: 3, 10)

 

Thc-n Sion hi mau lên, 171

Đến xem hoàng-t cung đn oai nghiêm !

Uy-hùng vi mũ triu thiên ;

Trong ngày hôn l lương duyên ca Người.

Chàng là hoàng-t ḷng tôi ,

Minh vương uy-dũng mi người lương dân!  176

------------------------------------------------------------

Đi chiếu: (Dim T́nh Ca: 3, 171-176 = Diu Ca: 3, 11  )

 

4-.

 

Chàng:

Yêu ơi ! Em đp vô ngn ! 177

Anh ngây-ngt ngm bước chân em v !

Em tht chính là hin thê ;

Khuôn trăng...thp-thoáng v-v t́nh anh! 

B câu, cp mt long-lanh ;

Thoáng nh́n anh ng sao xanh lưng tri !

Tóc em bng-bnh mây trôi ,

Như linh dương trăy trin đi Ga-la * . 184

------------------------------------------------------------

Đi chiếu: (Dim T́nh Ca: 4, 177-18 = Diu Ca: 4, 1 4 )

* Ga-laađ

 

Răng em trăng-trng ngc ngà , 185

H thu chm ngc qu là ming em !

Làn môi chín mng nho mm .

Tiếng em, chim hót ru êm sáng chiu . 188

---------------------------------------------------------------

Đi chiếu:(Dim T́nh Ca: 4, 185-188 = Diu Ca: 4, 2-3)

 

C em ngân-ngt bao  nhiêu , 189

Thi anh say ngm ... như chiu ngt-ngây !

Tháp ngà Đa-Vít trưng bày ;

Dương cao chiến phm, ph đy mc khiên.  192

------------------------------------------------------------

Đi chiếu: (Dim T́nh Ca: 4, 189-192=  Diu Ca: 4, 4)

 

Yêu em ... thơ-thn trai hin, 193            

Lang-thang th b khp min đi hoa.

Đi hoa ph ánh chiu tà,

Anh lên núi hái hương hoa men t́nh ! 196

--------------------------------------------------------------

Đi chiếu:(Dim T́nh Ca: 4, 193-196 = Diu Ca: 4, 5-6)

 

Em là thc-n băng-trinh, 197   

Không mang t́ vết * dáng h́nh nhân-gian !

Hin thê anh đp hoa ngàn ...

Hương thơm ta ngát, lan-man khp min ! 200

--------------------------------------------------------------

Đi chiếu: (Dim T́nh Ca: 4, 197-200 = Diu Ca: 4, 7  )

 

Yêu ơi ! Thơ bé trinh nguyên ! 201           

Đến đây  anh dn di min Liban,

Her-môn, beo, t... hung-tàn,

Sa-nir băng giá, gió ngàn A-mana. 204

------------------------------------------------------------

Đi chiếu: (Dim T́nh Ca: 4, 201-20 = Diu Ca: 4, 8)

 

Em anh trong ngc trng ngà , 205           

Long-lanh sóng mt như là b-câu !        

Ṿng king lóng-lánh muôn mu ;

Tô hng t́nh ái ... chiếm lu t́nh anh !    208

--------------------------------------------------------------

Đi chiếu:(Dim T́nh Ca: 4,  205-208 = Diu Ca: 4, 9)

 

Ái-ân ... lưỡi ngt t́nh xanh ; 209             

Nng-nàn hơn rượu cho anh say t́nh !

Da tht em thong hương trinh .

Áo khăn thơm ngát hương t́nh Liban ! 212

--------------------------------------------------------------

Đi chiếu (Dim T́nh Ca: 4, 209-212 =Diu Ca: 4,10-11)

 

Em là thượng uyn cm ngăn , 213         

Đa-Đàng thanh-thoát...ngát xanh khương huỳnh

Thch lu, hương móng khiết-tinh,

Cam tùng, nhc quế, hương t́nh x-lan ! 216

--------------------------------------------------------------

Đi chiếu:(Dim T́nh Ca:4, 213-216 =Diu Ca: 4, 12-14)

 

Yêu ơi! Em đp vô ngn ! 217

Vườn mng t́nh ái vương chân anh vào.

Biết bao hoàng-t ước ao;

Ngp trong h nước đng đào hoa viên!

Em là ḍng nước sui tiên ,

Giếng khơi mch sng t  min Li-ban.

Anh mơ ung nước trong lành;

Cho tươi cuc sng, cho xanh ân-t́nh! 224

-------------------------------------------------------------

Đi chiếu: (Dim T́nh Ca: 4, 217-224 = Diu Ca: 4, 15)

 

Nàng:

Gió ơi lùa ti hương trinh, 225 

Thi cho thơm ngát vườn t́nh ca tôi .

Gió Nam, gió Bc liên hi ...

Lùa t́nh chàng ti ; cho tôi tha ḷng !  228

--------------------------------------------------------------

Đi chiếu: (Dim T́nh Ca: 4, 225-228= Diu Ca: 4, 16)

 

5. Chàng:

 

Yêu ơi ! Đ tha em mong , 229

Anh sung sướng đến vườn hng ca anh .

Vườn anh,  cây trái tt lành,

Hoa thơm,  c l ... tươi xanh thm t́nh!

Được ung ḍng sa băng trinh,

Say trong mt ngt,  rượu t́nh em trao!

 

 

Thi nhân:

 

Đôi bn qun-quít vườn đào,

Hăy  ăn cho tha,  hăy trao men t́nh!

Ung cho say ngt men trinh;

Ung cho đă khát chén t́nh trao ban! 238

-------------------------------------------------------------

Đi chiếu: (Dim T́nh Ca: 5, 229-238 = Diu Ca: 5, 1)

 

 

IV. Quyn Trong Ni Nh ( Ca Khúc Bn )

 

Nàng:

 

Tôi đang gic đip mơ-màng; 239

Cht hn tnh thc nghe vang ngoài pḥng:

“Yêu ơi !  M ca, bn ḷng.

B Câu anh hi;  Anh mong gp Ḿnh!

V́ sương lnh thu con tim,

Git đêm lai-láng, ph ch́m tóc anh !

Hăy mau m ca, sao đành;

Đ anh but giá, thâu canh mt ḿnh !?” 246

--------------------------------------------------------------

Đi chiếu: (Dim T́nh Ca: 5, 239-246 = Diu Ca: 5, 2)

 

 

“Thân em ngc-ngà băng-trinh ; 247        

Xiêm y đă ci ... qun ḿnh li sao,

Chân tiên, n đ lm vào

Bi trn khó ra hay sao hi chàng !?” 250

-------------------------------------------------------------

Đi chiếu: (Dim T́nh Ca: 5, 247-250 = Diu Ca: 5, 3)

 

 

Tim tôi ro-rc, xn-xang... 251               

Thâm tâm t nh: tiếp Lang thế nào ?

Bng chàng kh lun tay vào,

Mân-mê khoá, nhưng nào m ra ?

Ging chàng khn-khon thiết-tha:

“Yêu ơi ! M ca, sao mà lng thinh !?” 256

-------------------------------------------------------------

Đi chiếu: (Dim T́nh Ca: 5, 251-256 = Diu Ca: 5, 4)

 

 

Tôi đang nhè-nh tr ḿnh, 257

Đng dy m ca, nhưng T́nh tôi đâu !?  258

-------------------------------------------------------------

Đi chiếu: (Dim T́nh Ca: 5, 257-258 = Diu Ca: 5, 5)

 

Bun tênh,  th-thn cúi đu ! 259

Trách ḿnh ,  t hi: “Đi đâu t́m chàng !?”

Ra ngoài,  tôi măi hi han;

Nhưng nào có thy  bóng chàng nơi đâu !? 262

-------------------------------------------------------------

Đi chiếu: (Dim T́nh Ca: 5, 259-262 = Diu Ca: 5, 6)

 

 

Tr  v trong ni kh đau, 263  

Li gp bn lính nm đu đánh tôi .

Đánh tôi ... chúng đánh liên hi .

Lt luôn xiêm áo,  đ tôi trơ ḿnh ! 266

--------------------------------------------------------------

Đi chiếu: (Dim T́nh Ca: 5, 263-266 = Diu Ca: 5, 7)

 

 

“Này các thiếu n dim xinh; 267             

Có ai nh́n thy ... bóng h́nh T́nh tôi ?

Cho tôi nhn gi đôi li ;

Rng tôi đang m,  bi tôi nh chàng !” 270

--------------------------------------------------------------

Đi chiếu: (Dim T́nh Ca: 5, 267-270 = Diu Ca: 5, 8)

 

Dân chúng:

 

Hi nàng tuyt thế mơ-màng ...!271

Người yêu ... có dáng r-ràng ra sao ?

Chàng hơn người khác ch nào,

Mà sao nàng phi gian-lao t́m chàng !? 274

-------------------------------------------------------------

Đi chiếu: (Dim T́nh Ca: 5, 271-274 = Diu Ca: 5, 9)

 

Nàng:

               

T́nh tôi,  dáng vóc cao sang . 275

Gương mt rng-r,  hiên-ngang gia đi.

Đu chàng,  khi óc tinh-khôi,

Li ngc,  khôn-khéo không người sánh so !

Tóc chàng gn sóng thu h,

Đen huyn ô thước, lng-l mây trôi ! 280

---------------------------------------------------------------

Đi chiếu:(Dim T́nh Ca: 5, 275-280=Diu Ca: 5,10-11)

 

N cười, hoa n làn môi. 281

Răng ngà trng nơn, sa tươi mượt-mà.

Hng-hào tươi mát làn da,

Má chàng như th vng hoa thơm lng ! 284

--------------------------------------------------------------

Đi chiếu:(Dim T́nh Ca:5, 281-284 =Diu Ca:5, 12-13)

 

 

Nm tay bo thch anh hùng, 285

Thân h́nh nm ngc, ngang lưng dát vàng !

Dung mo uy-vũ hiên-ngang ;

Li-Ban kiêu-dũng ... hàng-hàng bá hương.

Đim trên gương mt phi-thường ;

Tai hin, mt thánh...thy thương vô ngn!  290

--------------------------------------------------------------

Đi chiếu:(Dim T́nh Ca:5,285-290= Diu Ca:5, 14-15)

 

 

T́nh tôi, ngt-ngào ái-ân; 291     

Hương yêu dào-dt trăm phn vĩ nhân !

Này các kiu n, cung tn,

T́nh quân tôi đó ... có phn hơn chăng ? 294

------------------------------------------------------------

Đi chiếu: (Dim T́nh Ca: 5, 291-294=Diu Ca: 5, 16)

 

 

6-. Dân chúng:

 

Hi trang tuyt thế giai nhân, 295

T́nh quân nàng qu có phn hơn ai.

Xin nàng ch măi van nài !

Chúng tôi t́nh nguyn sánh vai t́m chàng. 298

-------------------------------------------------------------

Đi chiếu: (Dim T́nh Ca: 6, 295-298 = Diu Ca: 6, 1)

 

 

Nàng:

 

T́nh tôi, chàng đă v làng; 299

Nơi trng phương tho, bt ngàn hu thơm.

Th cu gm c trong vườn,

Loanh-quanh hái hu ... đ vương tơ t́nh ! 302

--------------------------------------------------------------

Đi chiếu: (Dim T́nh Ca: 6, 299-302 = Diu Ca: 6, 2)

 

Tôi là thc-n băng trinh, 303    

Xác hn, vn đă thuc T́nh ca tôi.

T́nh tôi, trn-vn tôi ri,

Quyn trong ni nh ... mt thi cách xa ! 306

--------------------------------------------------------------

Đi chiếu:(Dim T́nh Ca: 6, 303-306 = Diu Ca: 6, 3)

 

 

V. Vườn T́nh Có Đôi ( Ca Khúc Năm ).

 

Chàng:

Yêu ơi ! Em ta Tir-xa . 307

M  l, duyên-dáng như là Sa-Lem*!

Hương duyên đng vin môi mm,

Ư t́nh vương mt ... đo-điên tâm-hn !

Tóc em gn sóng sơn dương,

Bng-bnh ta xung t ngun Ga-La** 312

--------------------------------------------

Đi chiếu:(Dim T́nh Ca: 6, 307-312=Diu Ca:6, 4-5)

*  Yêrusalem

** Galaad

 

Răng em trng mut ta ngà, 313           

Đu đn, lóng-lánh như là hàng sao !

Mng the, thp-thoáng má đào;

n hin hương sc...Ôi chao tuyt trn !  316

--------------------------------------------------------------

Đi chiếu: (Dim T́nh Ca:6, 313-316 = Diu Ca:6, 6-7)

 

Yêu tôi...tuyt thế giai-nhân ! 317

Hoàng hu, cung n, phi tn sánh chi.

Em tôi duyên-dáng ai b́ ?

M sinh có mt ; yêu v́ con tiên !

Công nương khp chn, khp min;

Phi tn, hoàng hu, bn hin tán dương !  322

--------------------------------------------------------------

Đi chiếu:(Dim T́nh Ca: 6, 317-322 =Diu Ca: 6, 8-9)

 

“Ḱa ai xut hin phi-thường;  323           

Xinh như vng nguyt, ánh dương huy-hoàng!

Dim-kiu, rng-r dung- nhan,

Uy-nghiêm, lm-lit ta hàng hùng binh!” 326

--------------------------------------------------------------

Đi chiếu: (Dim T́nh Ca:6, 323-326 = Diu Ca:6, 10)

 

 

Hôn-thê anh hi dim-xinh ! 327              

Hăy cùng sánh bước ... vườn t́nh có đôi.

Vườn đào, nho thm đâm chi,

Hoa lu n r ... gi li tán dương !  330

------------------------------------------------------------

Đi chiếu: (Dim T́nh Ca:6, 327-330 =Diu Ca:6, 11)

 

 

Yêu ơi ! Mau bước lên đường,  331        

Say trong t́nh ái ... Uyên-ương xum vy !

Thuyn t́nh,  hai chúng ta đây;

Cùng nhau rong-rui...tháng ngày xá chi!?  334

-------------------------------------------------------------

Đi chiếu: (Dim T́nh Ca:6, 331-334 = Diu Ca:6, 12)

 

7-. Dân chúng:

 

V đi nàng hi Sulamit.  335

Dung nhan m l; ai b́ được chăng !?

Ngm nàng ... ta ánh trăng rm,

Sáng trong kư-c ... tim-tàng hn ai !     

C sao ta phi van nài; 

Phi chăng nàng múa ḥa-hài gót chân ?

Nh́n nàng, ḷng thy  tn-ngn ...

Xa nàng không n, mun gn không đang.  342

-----------------------------------------------------------

Đi chiếu: (Dim T́nh Ca:7, 335-342 = Diu Ca:7, 1)

 

Chàng:

 

Hóa công khéo đúc thân nàng,  343

Khuôn trăng thùy-m n-nang nét ngài !

Mn-màng, trng nơn b vai,

Lưng ong, thon v trang-đài dim-xinh ! 346

------------------------------------------------------------

Đi chiếu: (Dim T́nh Ca:7, 343-346 = Diu Ca: 7, 2)

 

 

Nhũ  hoa căng mng khi t́nh.  347         

Bng nàng... đng lúa thm xinh mơ-màng !

Rn sâu, chung rượu a tràn...

Cho say t́nh ái đá vàng men nho !  350

--------------------------------------------------------------

Đi chiếu: (Dim T́nh Ca:7, 347-350 = Diu Ca:7, 3-4)

 

Nh́n lên khoé mt thu h, 351

Long-lanh sóng nước v b t́nh xuân !

Cúi nh́n đùi ngà trng ngn,

Hài nhung, gót ngc bâng-khuâng ư t́nh. 

Thân em ngà ngc dim xinh, 

C ba ngn tháp cung đ́nh quân vương.

Tóc em bng-bnh mây hường,

Lung-linh ḍng sui...thy thương vô ngn! 

Môi em ngt-ngào ái-ân, 

Ming em thoang-thong hương trm táo thơm.

Dáng em xinh đp phi-thường,

Cho anh say đm ... vn-vương khôn ri ! 362

--------------------------------------------------------------

Đi chiếu:(Dim T́nh Ca:7, 351-362 = Diu Ca:7, 5-10)

 

Nàng:

 

Rượu nng say tha T́nh tôi; 363

Men yêu vương đng vin môi mơ-màng !

Em đây trn thuc v chàng ...

La t́nh rc cháy ... ng-ngàng say-mê ! 366

------------------------------------------------------------

Đi chiếu: (Dim T́nh Ca:7, 363-366 = Diu Ca:7, 11)

 

 

Đêm nay,  ta s không v; 367

Đng xanh ḥ hn, cn k má môi.

Yêu thương qun-quít liên hi ...

Cho t́nh khng-khít;  lên ngôi t́nh trường !

Khuya v thôn xóm, đi nương,

Chúng ḿnh ngh li;thưởng hương móng rng.372

-----------------------------------------------------------

Đi chiếu: (Dim T́nh Ca:7, 367-372 =Diu Ca 7, 12)

 

Mai xem nho thm tr bông, 373

Thăm vườn hoa lu, hu, hng khoe tươi.

Yêu anh sao nói cn li...?

Em dành trinh-tiết ... trn đi trao anh !

T́nh ơi ! Xin hăy ti nhanh;

Cho em tn hưởng t́nh anh; bên chàng ! 378

--------------------------------------------------------------

Đi chiếu:(Dim T́nh Ca:7, 373-378=Diu Ca:7, 13-14)

 

8.

 

Phi chi cùng m cưu mang,  379             

Th́ ta đâu phi ng-ngàng khi hôn ?

Chng s ai đó tiếng đn,

Ḿnh t́nh huynh, mui ôm hôn tha ḷng !  382

-------------------------------------------------------------

Đi chiếu: (Dim T́nh Ca: 8, 379-382 = Diu Ca: 8, 1)

 

 

Cùng v nhà m, chung pḥng;  383        

Ta say ân-ái, tha ḷng ước mơ !

Em dâng chén rượu t́nh thơ;

Cho chàng ngây-ngt ... ven b môi em ! 386

--------------------------------------------------------------

Đi chiếu: (Dim T́nh Ca: 8, 383-386 = Diu Ca: 8, 2)

 

 

Ṿng tay chàng gi nhung mm; 387

Em sung-sướng tha, m-êm canh trường.

Trn đi có được anh thương,

Em tht hnh-phúc! Thiên Đường  là đây! 390

--------------------------------------------------------------

Đi chiếu: (Dim T́nh Ca: 8, 387-390 = Diu Ca: 8, 3)

 

Chàng:

Tôi van các kiu n này;  391      

Đ  Yêu tôi ngh, đng lay vi nàng !

Ch t́nh chín mng cha-chan;

T́nh nương tôi s trao ban trn t́nh !  394

-------------------------------------------------------------

Đi chiếu: (Dim T́nh Ca: 8, 391-394 = Diu Ca: 8, 4)

 

Kết Lun:

Ḱa ai hin hin dáng h́nh,  395 

T sa-mc đến, nép ḿnh bên tôi.

Mơ-màng... áp má, k môi...

Tôi lay nàng dy... Em tôi ! Ngui t́nh ! 

Nơi đây gc táo; nàng sinh, 

Mu thân dưỡng-dc, hết t́nh v́ con.

Chăm lo phn xác, phn hn;

Trưởng thành, đo đc, lanh khôn, dim t́nh!402

--------------------------------------------------------------

Đi chiếu: (Dim T́nh Ca: 8, 395-402 = Diu Ca: 8, 5)

Nàng:

 

Trao chàng du n trong tim;  403           

T́nh ơi ! Chàng hi  ... dáng h́nh ca em;

T́nh yêu mănh-lit khôn km,

Như tia sét đánh ! Tim em mê hn !  406

--------------------------------------------------------------

Đi chiếu: (Dim T́nh Ca: 8, 403-406 =Diu Ca: 8, 6)

 

 

Cho dù thác lũ mưa tuôn,  407   

Triu dâng... sao th tt ngun t́nh yêu !?

Ai đem s nghip sm chiu;

Gia tài trao đi t́nh yêu bao gi !!??  410

-------------------------------------------------------------

Đi chiếu: (Dim T́nh Ca: 8, 407-410 = Diu Ca: 8, 7)

 

 

 

Ph Chương:

 

Em tôi trinh n  ngây-thơ,  411 

Nhũ hoa va chm; nhô b chm cau.

Nếu ai ng ư đt tru,

Làm sao vin l, nói câu khước t !?  414

-----------------------------------------------------------

Đi chiếu: (Dim T́nh Ca: 8, 411-414 = Diu Ca: 8, 8)

 

Nếu em ... tường thành riêng tư,  415    

Vng lâu tháp bc; xây t đnh cao.

Em là cng thành ra vào;

Ta đây s gn then rào bá-hương.  418

------------------------------------------------------------

Đi chiếu: (Dim T́nh Ca: 8, 415-418=  Diu Ca: 8, 9)

 

V́ em kín cng, cao tường,  419

Đi hoa căng phng như dường tháp canh.

Bên anh, em thy an lành,

Ngun vui khp-khi ! T́nh xanh trao t́nh !  422

--------------------------------------------------------------

Đi chiếu: (Dim T́nh Ca: 8, 419-422 = Diu Ca: 8, 10)

 

               

Quân vương có vườn nho xinh,  423       

Giao người canh gi;  mc t́nh trông coi.

Đến kỳ huê li thu hi,

Vua ngh́n lng bc, gi thi hai trăm.  426

--------------------------------------------------------------

Đi chiếu:(Dim T́nh Ca:8, 423-42 = Diu Ca: 8, 11-12)

 

 

Hi Em thùy-m khuôn trăng,  427            

Li ru Em hát ... Anh hng ước mơ.

Bn bè ngóng đi, mong ch;

Tiếng oanh vang-vng Vườn Thơ Anh Đào!  430

--------------------------------------------------------------

Đi chiếu: (Dim T́nh Ca: 8, 427-430 = Diu Ca:8, 13)

               

Ging vàng tha-thiết vút cao;  431

T́nh quân chàng hi tiến vào Vườn Thơ !

Cho Em qun-quít, nương nh;

Trong Vườn Hoa Mng; nên thơ cuc t́nh !!! 434

------------------------------------------------------------

Đi chiếu: (Dim T́nh Ca: 8, 431-434 = Diu Ca 8, 14)

 

 

Sách tham-kho:

 

Kinh Thánh (Trn b Cu và Tân Ước)

Bn dch ca C LM. Giuse Nguyn-Thế-Thun

Do Ḍng Chúa Cu Thế phát-hành năm 1976

Ti Sài-G̣n Vit-Nam

 

Li Cm T và Tri Ơn

 

Xin chân thành cm t và tri ơn :

- LM. Tiến-Sĩ  Giuse Nguyn-Quang-Thnh.

  Chánh X Fairfield, Tng Giáo Phn Sydney, Australia.

- LM. Nhc-Sĩ  Paul Chu-Văn-Chi.

  Tuyên-Úy CĐCG Vit-Nam Sydney, NSW, Australia.

- LM. Anthony Hà-Thanh-Sơn.

  Phó X Fairy Meadow kiêm Qun Nhim

  CĐCG Vit-Nam , Giáo Phn Wollongong, Australia.

- Nhà Báo Gia-Du.

  Ch Nhim kiêm Ch Bút Tun Báo Dân Vit, Australia.

- Nhà Báo Hu-Nguyên.

  Ch Nhim kiêm Ch Bút Tun Báo Sàig̣n Times,Australia

- Nhc-sĩ Phm-Quang-Ngc .

- Nhc-sĩ Vũ-Hùng .

- Nhc-sĩ Xân-Ninh.

- N-Sĩ Thùy  Dzung .

  Ph trách trang Thơ-Thơ Tun Báo Sàig̣n Times.Australia.

- Ha sĩ Vi-Phát.

Đă chân-thành góp ư, hướng dn, viết li gii thiu, ph nhc, tŕnh bày  b́a ... cũng như tt c quí v ân-nhân, bn bè thân hu; đă giúp đ v mt tinh thn, công sc, tài chánh cho vic hoàn thành và phát-hành tt đp Tác Phm đu tay Dim-T́nh-Ca này.

 

 Chân thành tri ơn...!

 Joseph Duy-Tâm, Tháng 10-2002

 

 

*******************************************************

*******************************************************

*******************************************************

 
PHẨN GIỚI THIỆU:

* Li Gii Thiu ca Lm Giuse Nguyn Quang Thnh

Tiến-Sĩ Thn Hc, Chánh X Fairfield,

Tng Giáo-Phn Sydney, Australia

Fairfield ngày L Đc M Hn Xác Lên Tri 15-08-02

 

Anh Joseph Duy-Tâm thân mến.

Sách Dim-T́nh-Ca là quyn sách khó chú gii nht trong b sách 46 quyn thuc Quy Đin Thánh-Kinh Cu Ước. Khó xác đnh thi gian và son gi. Khó t́m được s nht-trí khi chú gii ni dung. Nhng bài t́nh thơ và t́nh ca trong sách này din t t́nh yêu va rt linh thánh va rt nhc dc ca mt cp t́nh nhân. Tính cách chân-thc đến mc đ sng-sượng đă gây nên tranh-lun gt-gao ... Và có thi b coi là gương xu dưới cái nh́n Thiên Chúa Giáo.

 

Vi chng y th khó mà anh dám trc din hc hi Thánh-Kinh, thm-nhun Thánh-Kinh đ ri tuông ra nhng vn thơ đy hương và đy nhc. Dch Thánh-Kinh ra tiếng m đ là điu rt đáng ca-ngi. Din đt Thánh-Kinh bng nhng vn thơ trong-sáng, đy màu sc, âm thanh và hương v là vic khó hơn, đáng ca-ngi hơn. Bt c đc-gi nào ch th đi-chiếu nhng vn thơ trong Tp Thơ Dim-T́nh-Ca ca anh vi nhng bn dch sn có, tôi tin chc ai cũng đu có nhng cm tưởng tương t như tôi.

 

Tuy nhiên đ đc Tp Thơ Dim-T́nh-Ca này mt cách hu ích v phn thiêng liêng, thiết tưởng cn được dn nhp thích đáng v ư nghĩa linh thánh ca t́nh yêu hôn nhân trung tín và trách nhim mà Thiên Chúa đă nâng lên hàng Bí-Tích thánh-thin và được Ngài măi-măi chúc phúc, dù “án pht Hng Thy cũng không xóa b được”.

 

Tôi chân thành cu chúc anh thành công xut sc. Nguyn xin Thiên Chúa luôn ban phúc lành cho Anh và gia đ́nh.

 

Thân ái chào Anh.

LM. Giuse Nguyn-Quang-Thnh

 

******************************

 

* Li Gii Thiu ca Lm Paul Nhc-Sĩ  Chu Văn Chi

Tuyên-Úy Cng Đng Công Giáo Vit-Nam, Sydney, NSW, Australia

 

Dim-T́nh-Ca,

 

Dim-T́nh-Ca là bài ca muôn thu v t́nh yêu trong Thánh-Kinh. Dim-T́nh-Ca din t t́nh yêu ca Thiên Chúa dành cho con người qua Dân Tc Israel, và t́nh yêu ca con người hướng v Thiên Chúa. Dim-T́nh-Ca c̣n được gi là ca khúc trên mi ca khúc: The Song of Songs.

 

Tp thơ Dim-T́nh-Ca gi đến quư v hôm nay do tác gi Joseph Duy-Tâm đă công phu din t nhng vn thơ Dim-T́nh-Ca qua nhng vn thi ca Viê.t-Nam. Đc nhng vn thơ Dim-T́nh-Ca qua giai điu Viê.t-Nam, cht-cha nhng h́nh nh đp ngi, cho người đc nhng thân thương tŕu mến.

 

Xin chúc mng tác gi Joseph Duy-Tâm đă dành nhiu công sc và thi gian thc hin công tŕnh này. Và chân thành gii thiu tác phm Dim-T́nh-Ca đến quư v đc gi.

 

Nguyn xin Thiên Chúa ca t́nh yêu chúc lành cho tác gi và quư v đc gi ca tác phm Dim-T́nh-Ca này.

 

Trân trng gii thiu vi quư đc gi thân thương.

 

Sydney ngày 4 tháng 9 năm 2002.

LM. Paul Chu-Văn-Chi

 

*************************************

 

* Li Gii Thiu ca Nhà Báo Gia-Du,

Ch-Nhim kiêm Ch Bút Tun Báo Dân Vit.Australia.

 

Thơ là mt h́nh thái văn-chương đc bit. Đi vi nhiu dân tc, ngay c nhng dân tc t-hào v lch-s văn-hc ca ḿnh, th́ thơ cũng đă là mt món ăn tinh thn “cao cp”. Trong s các danh tài văn-chương, t l ca thi-sĩ rt thp. Nói v t l qun chúng biết thương tiếc thơ, tuy không ai cho chúng ta nhng con s thng-kê, nhưng chc chn đó là mt t l rt khiêm nhường.

 

Dân tc Vit-Nam th́ li khác. Do cu-trúc đăc-bit ca ngôn-ng, do đo sng T́nh-Nghiă ca văn-hóa Vit, do thc tế đi sng, hu như, không ai là không thích thơ. Nhiu người đă nhn xét - mi người Vit-Nam là mt nhà thơ. Thơ bàng-bc trong cadao, điu ḥ, thơ khp mi nơi, mi lúc. Người Vit chúng ta đă x dng thơ mt cách ph-quát, t nhiên như sinh hot hàng ngày mi khi cn x dng đ biu l tâm cm ca ḿnh.

 

Th đc hai câu thơ vô danh:

 

“ Hi cô tát nước bên đàng

Sao cô múc ánh trăng vàng đ đi ...’’

 

Đó là mt đon thơ t́nh tuyt vi!

Dân tc Vit-Nam có c mt kho-tàng v thơ như vy.

 

Chính v́ là mt dân tc yêu thơ; nên có l không có danh-nhân lănh vc nào được qun chúng nh đi như nhng thi-sĩ Nguyn Du, Hàn-Mc-T, Xuân Diu, Vũ-Hoàng-Chương, Đinh-Hùng...

 

T ngày lưu-vong hi ngoi, do môi-trường mi, hoàn cnh mi, đă thế mà bn-cht văn-hóa li khác hn, cht thơ trong cuc sng và trong c ḷng người đă phai nht dn. Nhiu người đă quan ngi rng - trong hàng trăm cái được ca thế-h tr Viê.t-Nam hi ngoi khi được sng nhng quc-gia công-nhip tiến b như Úc, Anh, Pháp, M, Đc... có nhng điu mt mát không bù đp được, trong đó có s mt mát v hn Thơ Viê.t-Nam.

 

Trong tâm-t́nh đó, chúng tôi rt trân-trng Dim-T́nh-Ca ca tác gi Joseph Duy-Tâm... Càng trân-trng hơn na khi tác gi x dng thơ đ din đt t́nh cm v tôn-giáo. Chúng tôi nghĩ rng đây là mt vn đ khó khăn, cho dù tác gi ch phóng-tác t sách Diu-Ca, mt tuyt-tác Cu-Ước !

 

Sng trong thi đi mà nim-tin tôn-giáo mi ngày mt hao-ṃn bi tc đ ca s phát-trin trên mi lănh vc, tác gi chng nhng đă gi trn nim-tin c̣n n lc xin dương nim-tin. Đây là mt mu mc đáng quư.

 

Hoàn tt trường thi Dim-T́nh-Ca ny chc chn tác gi đă b nhiu công sc, đă hiến dâng hết c tâm t́nh ca ḿnh vào nim-tin Thiên Chúa.

 

Ch gn gũi tác gi t khi nhn được bn tho đến khi gi li my li gii thiu ngn ngi này, chúng tôi cũng đă cm-nhn được ni ḷng và s thiết-tha ca Joseph Duy-Tâm trong vic cho ra đi đa con tinh thn ny.

 

Do đó, dù là mt Kitô hu hay không, xét v nhu cu tâm-linh hay nhu cu tinh-thn trong đi sng, Dim-T́nh-Ca vn là mt món qùa cn nâng-niu, nhng tm ḷng như Joseph Duy-Tâm vn luôn cn được trân-tro.ng.

 

Chúng tôi cám ơn tác gi đă dành cho vinh d ghi li vài ḍng trong tác-phm đc bit này và rt trang-trng gii thiu cùng bn đc.

 

Sydney, Tháng 9 năm 2002.

Gia Du

 

***************************************

 

Vào Tập (Tác Gi).

 

Diu-Ca cht-cha li hoa,

Ư hay, t́nh đp, gi ta mơ-màng.

Salômon, tên tht ca chàng,

Yêu người thc-n là nàng Sulamit.

Bài Ca tuyt-tác văn thi,

T́nh tri vi đt cc-kỳ nên thơ !

Cuc t́nh anh đi, em ch;

Nên duyên cm-st, ươm mơ mt đi.

Chuyn t́nh lay đng hn tôi;

Viết nên thành tp ... nhng li t́nh ca !

 

Dim-T́nh-Ca là mt Thi-Tp được phóng-tác da theo cơ-bn c v h́nh-thc và ni dung ca sách “Diu-Ca”, được trích t Kinh Thánh Cu-Ước ca Giáo-Hi Công-Giáo Rôma. Theo các nhà Thn-Hc chú gii v Kinh Thánh cho rng: “Diu-Ca” là mt ca khúc hay nht trên mi khúc ca.

 

Ca khúc “Diu-Ca” là mt Thi-Tp tr t́nh. Ni dung din t v mt mi lương duyên vi t́nh yêu say đm, thiết-tha và huyn-nhim...nhưng cao-thượng và chân-thành gia chàng và nàng. Chàng được mnh danh là Vua, có tên là Salômon. C̣n nàng là mt thôn n kiu dim, đc hnh tên là Sulamit. Hai người gp nhau, yêu nhau ri phi xa nhau. Nhưng qua ḍng thi gian, h luôn t́m nhau, ri li gp nhau và yêu nhau...

 

Trong phóng-tác Dim-T́nh-Ca, tác gi đt tên cho chàng là: “T́nh”(tc là Salômon) và tên nàng là “Yêu” (tc là Sulamit). V́ thế, khi đc gi đc thy ch “T́nh” và “Yêu” được viết Hoa; tc là tên ca đôi t́nh-nhân được nhc đến trong Thi-Tp.

 Như quư đc gi nào đă tng đc sách “Diu-Ca”; th́ Ca Khúc này không có b-cc rơ-ràng, mà đó ch là mt Thi-Tp được sưu-tm và  góp nht li nhng thi-phm tr-t́nh; là nhng bài ca, ca-ngi t́nh yêu song phương và trung-tín trong hôn nhân được Thiên Chúa đóng n và chúc phúc.

 

V h́nh thc, sách “Diu-Ca” được chia thành năm Ca-Khúc chính gm có 8 Đon, mi Đon có s  Câu nhiu hay ít tùy theo tng trường hp. Nhưng v ni dung th́ mi thi-phm được din t theo cm-xúc da theo tng hoàn cnh. Tuy nhiên, cho dù din t thế nào đi na th́ cũng quy v mt ch đ chính là T́nh Yêu. Bi vy, khi đc  đc gi s không th t́m thy din-tŕnh tư-tưởng được xếp đt theo mt cu-trúc nht đnh; mà tùy theo tng hoàn cnh ta có th chn mt Ca Khúc đ x dng cho thích hp.

 

Trong phóng-tác “Dim-T́nh-Ca” cũng thế, v h́nh thc tác gi viết da theo cách sp đt ca “Diu-Ca”, đ đc gi tin theo dơi và đi chiếu (Thí d: Trong Dim T́nh Ca: th́ Đon 1, t câu, 1-6 /Nhưng trongDiu Ca: Th́ Đon 1,t câu 1-3...). Nhưng v văn-th, tác gi viết theo “th thơ lc bát” đ người đc d nh. Đng thi, tác gi cũng đă c gng sp đt ư tưởng  sao cho ni dung câu chuyn được liên tc bng cách đt cho mi “Ca-Khúc” mt “Ch Đ” (Thí d: Ca Khúc Mt = T́nh Anh Ru Gic Mơ Tiên. Ca Khúc Hai = T́nh Ơi, Em Thuc V Chàng v.v...). Tuy nhiên, v́ là mt phóng-tác nên ni dung đôi khi ch ly ư chính ca “Diu Ca”, ri viết lên bng mt mch văn thun ư và hp t́nh đ din t cách rơ-ràng hơn theo tŕnh t các “Ch Đ”, hu bt c ai đc cũng có th hiu tường-tn ni dung cuc t́nh xy ra như thế nào và kết thúc ra sao.

 

Vi s kiến-thc khiêm-tn, tác gi ước mong nhn được s góp ư và ch dn ca Hàng Giáo Phm Công-Giáo, quư v trưởng-thượng và thc gi; cũng như tt c qúy v đc-gi xa gn có ḷng thương mến, góp thêm nhng ư-kiến xây dng, hu đ kỳ tái bn sau được hoàn-ho hơn.

Hy-vng Tp Thơ này được quư v đc-gi và các thân hu đón nhn; như là mt món qùa tinh-thn mà tác-gi mun gi trao đến tt c nhng ai vn yêu-chung vic t́m hiu Thánh-Kinh vi s-thích đc và thưởng-lăm Thơ.

Xin chân-thành cm-t toàn th quư v.

 

Sydney tháng 08/2002

 

Joseph Duy-Tâm

=====================================

=====================================

 

DIỄM T̀NH CA (Chuyện T́nh Kinh Thánh)

 

CA KHÚC MT: T́nh Anh Ru Gic Mơ Tiên

 

1- Nàng:

 

Hôn Em; hôn na đi chàng, (câu 1)

Ái-ân chàng ngt... rượu vang thơm nng.

Da tht chàng ngát hương bông,

Tên chàng lan ta lu hng hương thơm.

Biết bao kiu-n ghen hn;

Mun chàng say mến, ôm hôn tha t́nh.(câu 6)

-----------------------------------------

Em là thc-n băng-trinh, (7)

Khát-khao được đến cung-đ́nh cùng anh.

Chàng ơi, Ta hăy bước nhanh,

Tiến vào cung ni, rũ mành trao duyên...

T́nh Anh ru gic mơ tiên,

Cho Em hoan-lc trin-miên canh trường !

Yêu chàng phi l yêu thương;

Yêu chàng say-đm... cũng dường y thôi !

Yêu chàng Em hiến trn đi;

Cho chàng ngây-ngt trong hơi men t́nh ! (16)

--------------------------------------------

Hi các n-t xinh-xinh, (17)

Ngây-thơ, duyên-dáng, thm t́nh Sa-Lem *!

Ch cười da-d tôi đen,

Mu đen xinh-xn trướng rèm Kê-đar.

Người đp đâu ch mu da;

Mà là tâm-tính, nết-na, hu t́nh !

Này các kiu-n cung đ́nh,

Tôi đen nhưng n dáng h́nh đam-mê.

Mu đen trướng gm pḥng khuê,

Long-lanh, óng mướt v-v t́nh quân. (26)

------------------------------------

Ghi Chú:* Yêrusalem

 

Hi các kiu-n cung tn, (27)

Đng nh́n xoi-mói xác thân tôi nhiu.

Vng ô thiêu đt bao nhiêu,

Mu đen tăng dáng m-miu tôi thêm.

Anh trai tôi cũng hn ghen,

Bt tôi canh gi vườn thêm tr thù.

Vườn nho tôi, c âm-u,

T́nh lang chàng hi có bù cho Em ? (34)

--------------------------------------

T́nh ơi! Hăy nhn cho em, (35)

Nơi đâu chăn dt... đ em kiếm t́m ?

Trao T́nh tiếng nói con tim,

Trao luôn hơi th, khi t́nh ca em.

Em nay da ca lu bên,

Trưa này anh sng m êm nơi nào,

Đàn cu anh ngh nơi nao;

Cho em được đến nép vào ḷng anh ? (42)

----------------------------------------

Mc đng:

 

Hi nàng tuyt thế giai-nhân, (43)

Hăy đi theo vết bước chân đàn cu,

Đến lu mc t phin-ưu,

V́ thương, v́ nh... mun d́u được Em. (46)

------------------------------------------

Chàng:

 

Này cô bn gái du hin, (47)

Cô như nga ging vi yên dát vàng,

Thng vào xa-giá cao-sang;

Phara-ô thúc vó trước hàng hùng binh !

Em là thc-n dim-xinh,

Anh ngây-ngt ngm vi t́nh thiết-tha.

Anh yêu hương sc mn-mà,

Mong cùng trinh n ngc-ngà xe duyên !

Hi em thùy-m dáng tiên,

Khuyên vàng, chui ngc, bc vin tay Em.

Đến đây Anh s sm thêm ;

Xe hoa tun mă, đưa Em du t́nh ...! (58)

---------------------------------------

Đi thoi:

 

- Dn em vào ni cung đ́nh, (59)

Cho em tn hưởng khiết-tinh hương tùng !

Ngc em; Ḿnh áp... tim rung,

Ta hương mc dược khp vùng nhũ hoa ! (62)

---------------------------------------------

- Yêu ơi em đp như hoa ! (63)

Long-lanh sóng mt như là b câu ! (64)

 

- Chàng là ánh sáng tinh-cu ! (65)

Lung-linh t́nh ái, xanh mu ái-ân !

Gn chàng, em thy tn-ngn ...

Ôi chàng đp quá ! Sao cân t́nh chàng !?

Nhà chàng; cung đin cao-sang,

Lu son gác tía, huy-hoàng trân-châu !

Giường chàng, đng thm xanh mu,

Rm tường trc đip, xà cu bá hương .

Ngm chàng sao thy quá thương !

T́nh ơi ! Chàng hi dĩ thường nên duyên !? (74)

--------------------------------------------

 

2- Chàng:

 

- Em như hương sc thy-tiên, (75)

Tường-vi hng thm, khp min Saron *.

Hoa sen gia chn ao chuôm,

Hu xinh, vượt tri gia lung bi gai ! (78)

-----------------------------------------

- Lang quân em gia đoàn trai, (79)

Là cây táo ngt... rng gai, rng si .

Gi em len-lén ti ngi ;

Đ được chàng hái, chàng mi em ăn. (82)

----------------------------------------

- Pḥng loan, chàng đăi sâm-banh (Champagne), (83)

Chén t́nh anh chuc, em anh ngt t́nh !

Cho em nho chín hi sinh,

Táo ngon bi dưỡng, gi t́nh ṿng tay ! (86)

------------------------------------------

Chàng:

- Tôi van các kiu n này; (87)

V́ nai tơ bn , v́ by linh dương ;

Xin đng lay tnh t́nh nương,

Ch t́nh chín mng, t́nh nương trao t́nh ! (90)

 

==================================

 

CA KHÚC HAI: T́nh Ơi! Em Thuc V Chàng !

 

Nàng:

Tiếng ai vang vng lung-linh, (91)

T́nh lang tôi ti, dáng h́nh nai tơ.

Tri bao đi núi, ao h...

Nh́n chàng, thương quá! Dt-d ...quá thương!

Ngây-ngô, chàng đng bên tường ;

Tḥ đu khe-kh : "T́nh nương hi nàng? (96)

--------------------------------------------

Chàng:

Khuê pḥng vng tiếng ngân vang. (97)

Người yêu anh hi... T́nh lang bái chào.

Hăy mau m ca anh vào ;

Cho t́nh qun-quít, đng đào vui xuân !

Yến thanh ... tiếng hát t́nh quân.

Tiếng em như tiếng hót ngân Anh vàng ! (102)

--------------------------------------------

V, hng ... chín r khp làng, (103)

Hoa nho hương thm ta lan mi min.

Dáng em ... nhè-nh chân tiên !

Li đây anh hi : “V hin anh chăng!?” (106)

-------------------------------------------

B Câu ! Yêu hi ! Ti nhanh ; (107)

Cho anh thy mt em anh by chy,

n trong vách núi lâu nay ,

Đ anh nhung nh ... nh ngày, nh đêm ! (110)

----------------------------------------------

Nàng:

Ai ơi, giúp chúng tôi thêm, (111)

Tra tay bt ly nhng tên cáo chn;

Chn tơ, quy phá nho non,

Khiến tôi lo-lng... héo-hon vi chàng! (114)

-------------------------------------------

T́nh ơi! Em thuc v chàng! (115)

Ḿnh duyên chng v, chng màng cao-sang .

Chiên ta ăn c quanh làng,

Có nho, có hu ... mênh-mang cánh đng ! (118)

-----------------------------------------------

Lang quân ... T́nh hi hiu không ? (119)

Chiu buông, bóng ti mênh-mông chan-ḥa .

Tiết tri du mát làn da,

Chàng đâu ... ? Xin nh v nhà vi em !

Chúng ḿnh th-th sau rèm ;

Như đôi nai nh trên trin Be-The! (124)

--------------------------------------

3- Nàng:

T́nh ơi ! Phương y có nghe, (125)

Yêu đây nhung-nh, pḥng the riêng ḿnh .

Anh hn chúng ḿnh trao t́nh ...

Sao anh chng đến ; n t́nh riêng mang !? (128)

----------------------------------------------

Sm mai em s lên đàng, (129)

Ro quanh khp ph , khp làng t́m anh ;

Cho trn mt mi t́nh xanh ,

Du mà chng gp...thôi đành nh-nhung! (132)

----------------------------------------------

Đ trn mt mi t́nh chung, (133)

Hôm sau em li kiếm lùng khp nơi.

Gp ban lính gác ng li:

"Các anh có thy dáng người tôi yêu ?" (136)

-------------------------------------------

Đang khi lo-lng trăm chiu, (137)

Cht tôi nh́n thy người yêu tôi v .

Gp chàng gh́ xiết đê-mê ...

Tôi sung-sướng ngt! Chng h mun buông.

Măi khi v ti tn bung ;

Khuê pḥng thân mu b́nh thường sinh tôi .

Ḷng chàng trc-n, bi-hi ;

Ṿng tay qun cht ... chng ri ṿng tay ! (144)

------------------------------------------------

Chàng:

Tôi van các kiu- n này: (145)

V́ nai tơ bn , v́ by linh dương .

Xin đng lay tnh t́nh nương;

Ch t́nh chín mng; T́nh nương trao t́nh! (148)

================================

 

CA KHÚC BA: Em Tht Chính Là Hin Thê

 

Thi nhân:

Ô ḱa thc-n dim xinh , (149)

T sa-mc đến ... dáng h́nh làn mây .

Khuôn trăng thùy-m ! Hây-hây ...!

Ta lan mc dược, hương bay khác thường .

Nghe như thoang-thong nh hương ...

Muôn loi hương liu l thường phương xa! (154)

----------------------------------------------

T́nh quân *, xa giá tiến ra, (155)

Vây quanh dũng sĩ có là sáu mươi.

Uy-linh, hào-khí lung tri,

Người gươm, k giáo... bên người t́nh quân.

Pḥng khi gian-tế âm-thm;

Li dng đêm ti lén đâm người t́nh. (160)

----------------------------------------

Quân vương hiu lnh uy-linh , (161)

Try kiu ra đón người t́nh phương xa .

Kiu chàng ... dát ngc, tráng ngà ,

Khung thành g qúi , trin đà vàng y . (164)

------------------------------------------

Ct bc, sao sáng bn v́ , (165)

Rèm hng ... vi quí thi th́ vây quanh .

Bên trong trướng gm thanh-thanh ;

Thêu hoa , kết bướm , Yến-Anh .. hu t́nh !

Trướng này bao gái băng trinh ;

Ngày đêm cung hiến tơ t́nh dt nên ! (170)

------------------------------------------

Nàng:

Thc-n Sion hi mau lên, (171)

Đến xem hoàng-t cung đn oai nghiêm !

Uy-hùng vi mũ triu thiên ;

Trong ngày hôn l lương duyên ca Người.

Chàng là hoàng-t ḷng tôi ,

Minh vương uy-dũng mi người lương dân! (176)

---------------------------------------------

 

4-Chàng:

 

Yêu ơi ! Em đp vô ngn ! (177)

Anh ngây-ngt ngm bước chân em v !

Em tht chính là hin thê ;

Khuôn trăng...thp-thoáng v-v t́nh anh!

B câu, cp mt long-lanh ;

Thoáng nh́n anh ng sao xanh lưng tri !

Tóc em bng-bnh mây trôi ,

Như linh dương trăy trin đi Ga-la * . (184)

------------------------------------------

GHI CHÚ:* Ga-laad

 

Răng em trăng-trng ngc ngà , (185)

H thu chm ngc qu là ming em !

Làn môi chín mng nho mm .

Tiếng em, chim hót ru êm sáng chiu . (188)

------------------------------------------

C em ngân-ngt bao nhiêu , (189)

Thi anh say ngm ... như chiu ngt-ngây !

Tháp ngà Đa-Vít trưng bày ;

Dương cao chiến phm, ph đy mc khiên. (192)

-----------------------------------------------

Yêu em ... thơ-thn trai hin, (193)

Lang-thang th b khp min đi hoa.

Đi hoa ph ánh chiu tà,

Anh lên núi hái hương hoa men t́nh ! (196)

-----------------------------------------

Em là thc-n băng-trinh, (197)

Không mang t́ vết * dáng h́nh nhân-gian !

Hin thê anh đp hoa ngàn ...

Hương thơm ta ngát, lan-man khp min ! (200)

-----------------------------------------------

Yêu ơi ! Thơ bé trinh nguyên ! (201)

Đến đây anh dn di min Liban,

Her-môn, beo, t... hung-tàn,

Sa-nir băng giá, gió ngàn A-mana. (204)

--------------------------------------

Em anh trong ngc trng ngà , (205)

Long-lanh sóng mt như là b-câu !

Ṿng king lóng-lánh muôn mu ;

Tô hng t́nh ái ... chiếm lu t́nh anh ! (208)

------------------------------------------

Ái-ân ... lưỡi ngt t́nh xanh ; (209)

Nng-nàn hơn rượu cho anh say t́nh !

Da tht em thong hương trinh .

Áo khăn thơm ngát hương t́nh Liban ! (212)

------------------------------------------

Em là thượng uyn cm ngăn , (213)

Đa-Đàng thanh-thoát...ngát xanh khương huỳnh,

Thch lu, hương móng khiết-tinh,

Cam tùng, nhc quế, hương t́nh x-lan ! (216)

--------------------------------------------

Yêu ơi! Em đp vô ngn ! (217)

Vườn mng t́nh ái vương chân anh vào.

Biết bao hoàng-t ước ao;

Ngp trong h nước đng đào hoa viên!

Em là ḍng nước sui tiên ,

Giếng khơi mch sng t min Li-ban.

Anh mơ ung nước trong lành;

Cho tươi cuc sng, cho xanh ân-t́nh! (224)

-------------------------------------------

Nàng:

Gió ơi lùa ti hương trinh, (225)

Thi cho thơm ngát vườn t́nh ca tôi .

Gió Nam, gió Bc liên hi ...

Lùa t́nh chàng ti ; cho tôi tha ḷng ! (228)

-------------------------------------------

 

5- Chàng:

 

Yêu ơi! Đ tha em mong , (229)

Anh sung sướng đến vườn hng ca anh .

Vườn anh, cây trái tt lành,

Hoa thơm, c l ... tươi xanh thm t́nh!

Được ung ḍng sa băng trinh,

Say trong mt ngt, rượu t́nh em trao! (234)

-------------------------------------------

 

Thi nhân:

 

Đôi bn qun-quít vườn đào,(235)

Hăy ăn cho tha, hăy trao men t́nh!

Ung cho say ngt men trinh;

Ung cho đă khát chén t́nh trao ban! (238)

 

================================

 

CA KHÚC BN: Quyn Trong Ni Nh

 

Nàng:

 

Tôi đang gic đip mơ-màng; (239)

Cht hn tnh thc nghe vang ngoài pḥng:

“Yêu ơi ! M ca, bn ḷng.

B Câu anh hi; Anh mong gp Ḿnh!

V́ sương lnh thu con tim,

Git đêm lai-láng, ph ch́m tóc anh !

Hăy mau m ca, sao đành;

Đ anh but giá, thâu canh mt ḿnh !?” (246)

--------------------------------------------

Nàng:

“Thân em ngc-ngà băng-trinh ; (247)

Xiêm y đă ci ... qun ḿnh li sao,

Chân tiên, n đ lm vào

Bi trn khó ra hay sao hi chàng !?” (250)

------------------------------------------

Tim tôi ro-rc, xn-xang... (251)

Thâm tâm t nh: tiếp Lang thế nào ?

Bng chàng kh lun tay vào,

Mân-mê khoá, nhưng nào m ra ?

Ging chàng khn-khon thiết-tha:

“Yêu ơi ! M ca, sao mà lng thinh !?” (256)

-------------------------------------------

Tôi đang nhè-nh tr ḿnh, (257)

Đng dy m ca, nhưng T́nh tôi đâu !? (258)

--------------------------------------------

Bun tênh, th-thn cúi đu ! (259)

Trách ḿnh , t hi: “Đi đâu t́m chàng !?”

Ra ngoài, tôi măi hi han;

Nhưng nào có thy bóng chàng nơi đâu !? (262)

----------------------------------------------

Tr v trong ni kh đau, (263)

Li gp bn lính nm đu đánh tôi .

Đánh tôi ... chúng đánh liên hi .

Lt luôn xiêm áo, đ tôi trơ ḿnh ! (266)

-------------------------------------

“Này các thiếu n dim xinh; (267)

Có ai nh́n thy ... bóng h́nh T́nh tôi ?

Cho tôi nhn gi đôi li ;

Rng tôi đang m, bi tôi nh chàng !” (270)

------------------------------------------

 

Dân chúng:

Hi nàng tuyt thế mơ-màng ...! (271)

Người yêu ... có dáng r-ràng ra sao ?

Chàng hơn người khác ch nào,

Mà sao nàng phi gian-lao t́m chàng !? (274)

-------------------------------------------

 

Nàng:

T́nh tôi, dáng vóc cao sang . (275)

Gương mt rng-r, hiên-ngang gia đi.

Đu chàng, khi óc tinh-khôi,

Li ngc, khôn-khéo không người sánh so !

Tóc chàng gn sóng thu h,

Đen huyn ô thước, lng-l mây trôi ! (280)

------------------------------------------

N cười, hoa n làn môi. (281)

Răng ngà trng nơn, sa tươi mượt-mà.

Hng-hào tươi mát làn da,

Má chàng như th vng hoa thơm lng ! (284)

--------------------------------------------

Nm tay bo thch anh hùng, (285)

Thân h́nh nm ngc, ngang lưng dát vàng !

Dung mo uy-vũ hiên-ngang ;

Li-ban kiêu-dũng ... hàng-hàng bá hương.

Đim trên gương mt phi-thường ;

Tai hin, mt thánh...thy thương vô ngn! (290)

-----------------------------------------------

T́nh tôi, ngt-ngào ái-ân; (291)

Hương yêu dào-dt trăm phn vĩ nhân !

Này các kiu n, cung tn,

T́nh quân tôi đó ... có phn hơn chăng ? (294)

---------------------------------------------

 

6- Dân chúng:

 

Hi trang tuyt thế giai nhân, (295)

T́nh quân nàng qu có phn hơn ai.

Xin nàng ch măi van nài !

Chúng tôi t́nh nguyn sánh vai t́m chàng. (298)

----------------------------------------------

 

Nàng:

T́nh tôi, chàng đă v làng; (299)

Nơi trng phương tho, bt ngàn hu thơm.

Th