<bgsound src="http://www.josephduytam.net/01.ChuaChanNuoiToi_dt(PhuongThao).mp3" loop="infinite">

Gia Đ́nh Thánh

Từ nguyên thủy đă có Gia-Đ́nh,
Và đến muôn đời Gia-Đ́nh vẫn có.
Thánh-thiện thay Gia-Đ́nh Thiên Chúa.
Bởi các Ngài là Chân, Thiện, Mỹ!
Ôi! Gia-Đ́nh Ba Ngôi thật diệu-kỳ.
Chúa Cha, quyền phép và từ-bi.
Chúa Con, đồng Tính vâng-phục ra đi...
Thánh-Thần, đồng Tính yêu v́ Cha Con.
Mỗi Vị một phép thật vuông-tṛn.
Ba Ngôi đồng nhất cùng tao-dựng;
Bầu Trời, Tinh-Tú và Sáng Tối,
Mặt Trời, Mặt Trăng rọi muôn nơi,
Núi-non hùng-vỹ và bể khơi,
Ruộng-đồng bao-la xanh bát-ngát,
Ngàn cây đua nở trái dịu-ngọt,
Cá biển, chim trời cùng đua hót,
Muôn ngàn cầm-thú sống chung nhà!
Diệu-kỳ thay quyền phép Chúa Cha,
Chúa Con nhất ư trong cùng nhà,
Cha Con yêu-mến sinh ra Thánh Thần!

V́ yêu, Chúa tạo dựng nhân-trần;
Có nam, có nữ, nhưng một thân.
Vợ chồng chung-thủy trong Hồng Ân.
Làm chủ chim trời và cá biển,
Muôn vàn cầm-thú với thiên-nhiên ...
Ôi! T́nh Yêu Chúa quá dịu-hiền!
Chúa muôn con người sống hồn-nhiên,
Yêu-thương thắm-thiết cùng cộng-tác,
Sản-sinh con, cháu trong hoan-lạc,
Gia-Đ́nh hỷ-hoan ca-khen Chúa ...
Ngàn vẻ đẹp thay-đổi bốn mùa,
Và Gia-Đ́nh tôn Chúa làm Vua!

Tiếc thay! Con người thật bất xứng;
Sinh ư... muốn bằng Đấng tạo-dựng.
V́ chưng con người sai Thánh Ư,
Nên phải đau-thương trong khổ-lụy!
Nhưng Chúa nhân-ái và từ-bi,
Sai Con yêu-dấu để cứu chuộc.
Nhiệm-mầu thay Ơn Hồng Phúc!
Maria thanh-khiết, chọn làm Mẹ,
Nhận Giuse làm Cha Nuôi Đấng Cứu Thế,
Và "Gia-Đ́nh-Thánh" thật tuyệt-mỹ!!!
Giuse gia-trưởng, xứng phận phu-phụ,
Maria diễm phúc, trọn bề thê-mẫu,
Giêsu Con Trẻ, vâng-phục nhiệm-mầu!
Tấm gương Gia-Đ́nh thật cao-sâu;
Cha, Mẹ, Con Cái vâng Ư Chúa!!!

Lạ-lùng thay! Vua của muôn Vua,
Vua vũ-trụ, Vua muôn vật,
Sống phận Con Trẻ trong Gia-Thất,
Trọn ba mươi năm đời ẩn-dật,
Nêu gương hiếu-thảo và hoàn-tất;
Mọi công việc với t́nh yêu chất-ngất!
Ba năm rao-giảng Đường Chân-Thật,
Cho nhân-trần nhận thấy Ánh Sáng,
Với muôn Hồng-Phúc cơi Thiên-Đàng,
Để con người nhận làm giang-san...!
Chúa yêu-thương nhân-loại thật vô vàn,
Thánh-hóa Gia-Đ́nh bằng Bí-Tích,
Liên-kết vợ-chồng một xương thịt,
Trọn đời yêu-thương nhau thắm-thiết,
Buồn-vui, sướng-khổ, không ly-biệt!
Ái-ân nồng-thắm sản-sinh con,
Cùng nhau giáo-huấn con nên Thánh.
"Ơn gọi Gia-Đ́nh" Chúa chúc lành,
Để muôn đời hưởng phúc trường sinh!!!

 

Joseph Duy Tâm