Nhà Thờ Chính Ṭa Giáo Phận Nha-Trang

Kính mừng Kim-Khánh Linh Mục và 34 Năm Giám Mục

Đức Cha Phao Lô Nguyễn Văn Ḥa
Giám Mục Giáo Phận Nha-Trang & BanMêThuật
Nguyên Chủ Tịch Hội Đồng Giám Mục Việt-Nam
      

"Kính chào Nữ Vương"
Sáng tác Gm. Nguyễn Văn Ḥa
Tŕnh bày bởi Ca-Đoàn Khiết.Tâm

Kính mừng Kim-Khánh Đức Cha,
Cuộc đời Thánh hiến chan-ḥa Hồng-Ân.
Cha đi khắp nẽo đường trần;
Á, Âu, Mỹ, Úc…muôn phần gian lao.
Cha đi với Chúa trên cao;
Tin Mừng gieo văi, thấm vào máu Chiên.
Việt-Nam, đi khắp mọi miền,
Sài-G̣n, Hà-Nội, nối liền Huế thơ.
Bồi-Kênh, tận hiến tuổi mơ…(1)
Rôma, nhận lănh vô bờ Thánh Ân.(2)
Thánh Linh soi bước đường trần,
Thần Học Tiến Sĩ (3); Cha lần can qua.
Tạ ơn: “Trăm Triệu Lời Ca” (4);
Lời Cha dâng hiến Thiên Ṭa Ba Ngôi.
Nhạc Kinh(5), Cha viết liên hồi;
“Ư Lực Sống” đạo, vun bồi hồn Chiên.
Nhạc Sư Thánh Nhạc diệu huyền;
Âm giai cộng hưởng linh-thiêng t́nh trần.
Đời Cha nhận tiếp Hồng Ân,
Thụ Phong Giám-Mụ; chia phần Thượng, Kinh.
Sống trong: “Thần Khí”(6) Thánh Linh,
Đi trong “Chân Lư”(6), Ân T́nh Ba Ngôi.
Nha-Trang, Ṭa Chính nghỉ ngơi,
Ban Mê Giáo Phận, đến rồi lại đi.
Ba tư năm lắm sầu bi;
Cuộc đời Mục Tử yêu v́ Đoàn Chiên!
V́ yêu Cha đến mọi Miền;
Hội Đồng Giám Mục gắn liền hai vai.
Nhiệm kỳ lănh nhận tới hai,
Đầu Đoàn Giáo Hội chông gai khôn lường!
Cậy trông “Thần Khí” dũ thương;
Cha t́m “Chân Lư” dẫn đường Đoàn Chiên .
Cha ơi! Cha thật nhân hiền,
Nụ cười mủm-mỉm thắm duyên dâng đời.
Cha là Ánh Sáng Trăng soi,
Dẫn con đúng hướng t́m ṭi Thánh Nhan !
Tạ ơn Thiên Chúa cao sang,
Tặng ban Giáo Hội Việt-Nam Cha Ḥa.
Chúng con chung tiếng ngợi ca,
Cha là Ân Sủng, chan-ḥa khắp nơi !

Sydney, Australia 07-06-2009
Joseph Duy Tâm
-------------------------------------
Ghi chú:

1. Đức Cha Sinh ngày 20-07-1932
tại Bồi Kinh, Hà Nội
2. Thụ Phong LM: 20-12-1959 tại Rôma
3. Đậu Tiến Sĩ Thần Học tại Rôma 1962
4. Đậu Cử Nhân Thánh 1962.
“Trăm Triệu Lời Ca”
là Nhạc Phẩm đầu tay của Đức Cha.
5. Nhạc viết từ Kinh Thánh (“Ư Lực Sống”)
6. “Trong Thần Khí và Chân Lư”,
Khẩu Hiệu Đức Cha chọn để sống
khi thụ phong Giám Mục ngày 05-04-1975


 

“Trăm Triệu Lời Ca”
là bản Thánh Ca đầu tay của Đức Cha Phao Lô Nguyễn Văn Ḥa