Ma Thu Anh Cưi Em

(Cảm Tc, tặng Người Ti thương!)

Nhạc Backgound: "Tn Hn" Nhạc LM Mộng Huỳnh.

 

Nhớ lại Ma Thu Anh cưới Em,

Bao nhiu thương nhớ, mộng m đềm

Ta cng dng hiến Tnh trong sng;

Vn quyện bn nhau nh nhẹ m!

 

V cớ lm sao lại gặp nhau,

Để Ta dấu i...! Tnh ban đu... !

Trăng Thu; chng kiến Tnh Đi La;

Mi mi yu thương...! Cả kiếp sau!

 

Joseph Duy Tm