Sống Lời Chúa

LỄ GIÁNG SINH 2009
(Lễ Nửa đêm xem ở phía dưới)

"Đêm Thánh Vô Cùng"
 

Lễ Vọng

BÀI ĐỌC I: Is 62, 1-5
"Ngươi đẹp ḷng Chúa".

Trích sách Tiên tri Isaia.
V́ Sion, tôi sẽ không im tiếng, và v́ Giêrusalem, tôi sẽ không nghỉ ngơi cho đến khi Đấng công chính xuất hiện như ánh sáng, Đấng Cứu độ Sion đến như ngọn đuốc sáng ngời.

Mọi dân tộc sẽ thấy Người là Đấng công chính của ngươi, và mọi đế vương sẽ thấy vinh hiển Người. Chính Chúa sẽ đặt cho ngươi một tên mới. Ngươi sẽ là triều thiên vinh hiển trong tay Chúa, và vương miện quyền bính trong tay Thiên Chúa ngươi. ngươi sẽ không c̣n gọi là kẻ bị ruồng bỏ, và đất ngươi sẽ không c̣n gọi là chốn hoang vu. Ngươi sẽ được gọi là "kẻ Ta ưa thích", và đất ngươi sẽ được gọi là đất có dân cư, v́ ngươi đẹp ḷng Thiên Chúa và đất ngươi sẽ có dân cư.

(Như) thanh niên sẽ ở cùng trinh nữ, con cái ngươi sẽ ở trong ngươi; (như) người chồng sẽ vui mừng v́ vợ, Thiên Chúa ngươi cũng sẽ vui mừng v́ ngươi.

Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 88, 4-5. 16-17. 27 và 29
Đáp: Lạy Chúa, con sẽ ca ngợi t́nh thương của Chúa tới muôn đời (x. c. 2a).

1) Ta đă kư minh ước cùng người Ta tuyển lựa, Ta đă thề cùng Đavít là tôi tớ của Ta rằng: "Cho tới muôn đời Ta bảo tồn miêu duệ của ngươi, và Ta thiết lập ngai báu ngươi qua muôn thế hệ". - Đáp.

2) Phúc thay dân tộc biết hân hoan, lạy Chúa, họ tiến thân trong ánh sáng nhan Ngài. Họ luôn luôn mừng rỡ v́ danh Chúa, và tự hào v́ đức công minh Ngài. - Đáp.

3) Chính người sẽ thưa cùng Ta: "Chúa là Cha con, là Thiên Chúa và Đá Tảng cứu độ của con". Đời đời Ta sẽ dành cho người ḷng sủng ái, và lời ước Ta kư với người sẽ được măi măi duy tŕ. - Đáp.

BÀI ĐỌC II: Cv 13, 16-17. 22-25
"Thánh Phaolô làm chứng về Chúa Kitô, con vua Đavít".

Trích sách Tông đồ Công vụ.
Phaolô đến Antiôkia thuộc Pisiđia, vào hội đường, đứng lên, giơ tay ra hiệu cho mọi người yên lặng rồi nói: "Hỡi người Israel và những kẻ kính sợ Thiên Chúa, hăy nghe đây. Thiên Chúa Israel đă chọn Tổ phụ chúng ta, Người đă thăng tiến dân Người khi họ c̣n cư ngụ trong nước Ai-cập, và Người ra tay mạnh mẽ đưa cha ông chúng ta ra khỏi nước ấy.

"Sau khi loại bỏ Saolê, Chúa đă đặt Đavít lên làm vua dân Người, để chứng nhận điều đó, chính Người đă phán: 'Ta đă gặp được Đavít, con của Giêsê, người vừa ư Ta, người sẽ thi hành mọi ư muốn của Ta'.

"Bởi ḍng dơi Đavít, theo lời hứa, Thiên Chúa ban cho Israel Đức Giêsu làm Đấng Cứu Độ, Đấng mà Gioan đă báo trước, khi ông đến rao giảng phép rửa thống hối cho toàn dân Israel. Khi Gioan hoàn tất hành tŕnh, ông tuyên bố: 'Tôi không phải là người mà anh em lầm tưởng; nhưng đây, Người sẽ đến sau tôi mà tôi không đáng cởi dây giày dưới chân Người'". Đó là lời Chúa.

ALLELUIA:

Alleluia, alleluia! - Ngày mai tội lỗi trần gian sẽ được xoá bỏ, và Đấng Cứu Thế sẽ ngự trị trên chúng ta. - Alleluia.

PHÚC ÂM: Mt 1, 1-25 (bài dài)
"Ḍng dơi Chúa Giêsu Kitô, con vua Đavít".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Sách gia phả của Chúa Giêsu Kitô, con vua Đavít, con của Abraham. Abraham sinh Isaac; Isaac sinh Giacóp; Giacóp sinh Giuđa và các anh em người. Giuđa sinh Phares và Zara ?bởi bà Thamar?; Phares sinh Esrom; Esrom sinh Aram; Aram sinh Aminadab; Aminadab sinh Naasson; Naasson sinh Salmon; Salmon sinh Booz do bà Rahab; Booz sinh Giobed do bà Rút. Giobed sinh Giêsê; Giêsê sinh vua Đavít.

Đavít sinh Salomon do bà vợ của Uria; Salomon sinh Robo-am; Roboam sinh Abia; Abia sinh Asa; Asa sinh Giosaphát; Giosaphát sinh Gioram; Gioram sinh Ozia; Ozia sinh Gioatham; Gioatham sinh Achaz; Achaz sinh Ezekia; Ezekia sinh Manas-se; Manasse sinh Amos; Amos sinh Giosia; Giosia sinh Giêconia và các em trong thời lưu đày ở Babylon.

Sau thời lưu đày ở Babylon, Giêconia sinh Salathiel; Salathiel sinh Zorababel; Zorababel sinh Abiud; Abiud sinh Eliakim; Eliakim sinh Azor; Azor sinh Sađoc; Sađoc sinh Akim; Akim sinh Eliud; Eliud sinh Eleazar; Eleazar sinh Mathan; Mathan sinh Giacóp; Giacóp sinh Giuse, là bạn của Maria, mẹ của Chúa Giêsu gọi là Đức Kitô.

Vậy, từ Abraham đến Đavít có tất cả mười bốn đời, từ Đavít đến cuộc lưu đày ở Babylon có mười bốn đời, và từ cuộc lưu đày ở Babylon cho đến Chúa Kitô có mười bốn đời.

Chúa Kitô giáng sinh trong hoàn cảnh sau đây: Mẹ Người là Maria đính hôn với Giuse, trước khi về chung sống với nhau, bà đă thụ thai bởi phép Chúa Thánh Thần. Giuse, bạn của bà là người công chính, không muốn tố cáo bà, nên định tâm ĺa bỏ bà cách kín đáo. Nhưng đang khi định tâm như vậy, th́ thiên thần hiện đến cùng ông trong giấc mơ và bảo:

"Hỡi Giuse con vua Đavít, đừng ngại nhận Maria về nhà làm bạn ḿnh, v́ Maria mang thai là bởi phép Chúa Thánh Thần; bà sẽ hạ sinh một con trai mà ông đặt tên là Giêsu, v́ chính Người sẽ cứu dân ḿnh khỏi tội". Tất cả sự kiện này đă được thực hiện để làm trọn lời Chúa dùng miệng tiên tri phán xưa rằng: "Này đây một trinh nữ sẽ thụ thai, hạ sinh một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa-ở-cùng-chúng-ta".

Khi tỉnh dậy, Giuse đă thực hiện như lời thiên thần Chúa truyền. Ông tiếp nhận bạn ḿnh, nhưng không ăn ở với nhau, cho đến khi Maria sinh con trai đầu ḷng, th́ Giuse đặt tên con trẻ là Giêsu.

Đó là lời Chúa.
 

(Hoặc đọc bài ngắn này: Mt 1, 18-25)

"Maria sẽ hạ sinh một con trai mà ông đặt tên là Giêsu".

Chúa Kitô giáng sinh trong hoàn cảnh sau đây:

Mẹ Người là Maria đính hôn với Giuse, trước khi về chung sống với nhau, bà đă thụ thai bởi phép Chúa Thánh Thần. Giuse bạn của bà là người công chính, không muốn tố cáo bà, nên định tâm ĺa bỏ bà cách kín đáo. Nhưng đang khi định tâm như vậy, th́ thiên thần hiện đến cùng ông trong giấc mơ và bảo:

"Hỡi Giuse con vua Đavít, đừng ngại nhận Maria về nhà làm bạn ḿnh: v́ Maria mang thai là bởi phép Chúa Thánh Thần; bà sẽ hạ sinh một con trai mà ông đặt tên là Giêsu: v́ chính Người sẽ cứu dân ḿnh khỏi tội". Tất cả sự kiện này đă được thực hiện để làm trọn lời Chúa dùng miệng tiên tri phán xưa rằng:

"Này đây một trinh nữ sẽ thụ thai, hạ sinh một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta".

Khi tỉnh dậy, Giuse đă thực hiện như lời thiên thần Chúa truyền. Ông tiếp nhận bạn ḿnh, nhưng không ăn ở với nhau, cho đến khi Maria sinh con trai đầu ḷng, th́ Giuse đặt tên con trẻ là Giêsu. Đó là lời Chúa.

________________________________

Lễ Nửa Đêm

BÀI ĐỌC I: Is 9, 2-4. 6-7 (Hr 1-3. 5-6)
"Chúa ban Con của Người cho chúng ta".

Trích sách Tiên tri Isaia.

Dân tộc bước đi trong u tối, đă nh́n thấy sự sáng chứa chan. Sự sáng đă bừng lên trên những người cư ngụ miền thâm u sự chết. Chúa đă làm cho dân tộc nên vĩ đại, há chẳng làm vĩ đại niềm vui? Họ sẽ vui mừng trước nhan Chúa, như thiên hạ mừng vui trong mùa gặt lúa, như những người thắng trận hân hoan v́ chiến lợi phẩm, khi đem của chiếm được về phân chia. V́ cái ách nặng nề trên người nó, cái gông nằm trên vai nó, cái vương trượng quyền của kẻ áp bức. Chúa sẽ nghiền nát ra, như trong ngày chiến thắng Mađian. ĐBởi lẽ mọi chiếc giày đi lộp cộp của kẻ chiến thắng, mọi chiếc áo nhuộm thắm máu đào sẽ bị đốt đi và trở nên mồi nuôi lửa.đ

Bởi lẽ một hài nhi đă sinh ra cho chúng ta, và một người con đă được ban tặng chúng ta. Người đă gánh nhận vương quyền trên vai, và thiên hạ sẽ gọi tên Người là "Cố Vấn Kỳ Diệu, Thiên Chúa Huy Hoàng, Người Cha Muôn Thuở, Ông Vua Thái B́nh". Người sẽ mở rộng vương quyền, và cảnh thái b́nh sẽ vô tận; Người sẽ ngự trên ngai vàng của Đavít, và trong vương quốc Người, để củng cố và tăng cường, trong sự công minh chính trực, ngay tự bây giờ và cho đến muôn đời. Ḷng ghen yêu của Chúa thiên binh sẽ thực thi điều đó. Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 95, 1-2a. 2b-3. 11-12. 13
Đáp: Hôm nay Đấng Cứu Thế đă giáng sinh cho chúng ta, Người là Đức Kitô, Chúa chúng ta (Lc 2, 11).

1) Hăy ca mừng Thiên Chúa bài ca mới, hăy ca mừng Thiên Chúa đi, toàn thể địa cầu. Hăy ca mừng Thiên Chúa, hăy chúc tụng danh Người. - Đáp.

2) Ngày ngày hăy loan truyền ơn Người cứu độ. Hăy tường thuật vinh quang Chúa giữa chư dân, và phép lạ Người ở nơi vạn quốc. - Đáp.

3) Trời xanh hăy vui mừng và địa cầu hăy hân hoan. Biển khơi và muôn vật trong đó hăy reo lên. Đồng nội và muôn loài trong đó hăy mừng vui. Các rừng cây hăy vui tươi hớn hở. - Đáp.

4) Trước nhan Thiên Chúa: v́ Người ngự tới, v́ Người ngự tới cai quản địa cầu. Người sẽ cai quản địa cầu cách công minh và chư dân cách chân thành. - Đáp.

BÀI ĐỌC II: Tt 2, 11-14
"Ân sủng của Chúa đă đến với mọi người".

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi cho Titô.
Ân sủng của Thiên Chúa, Đấng Cứu Độ chúng ta, đă xuất hiện cho mọi người, dạy chúng ta từ bỏ gian tà và những dục vọng trần tục, để sống tiết độ, công minh và đạo đức ở đời này, khi trông đợi niềm hy vọng hạnh phúc và cuộc xuất hiện sự vinh quang của Đức Giêsu Kitô là Thiên Chúa cao cả và là Đấng Cứu Độ chúng ta. Người đă hiến thân cho chúng ta để cứu chuộc chúng ta khỏi mọi điều gian ác, luyện sạch chúng ta thành một dân tộc xứng đáng của Người, một dân tộc nhiệt tâm làm việc thiện.

Đó là lời Chúa.

ALLELUIA: Lc 2, 10-11
Alleluia, alleluia! - Ta báo cho anh em một tin mừng: Hôm nay Đấng Cứu Thế, là Chúa Kitô, đă giáng sinh cho chúng ta. - Alleluia.

PHÚC ÂM: Lc 2, 1-14
"Hôm nay Đấng Cứu Thế đă giáng sinh cho chúng ta".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Ngày ấy, có lệnh của hoàng đế Cêsarê Augustô ban ra, truyền cho khắp nơi phải làm sổ kiểm tra. Đây là cuộc kiểm tra đầu tiên, thực hiện thời Quirinô làm thủ hiến xứ Syria. Mọi người đều lên đường trở về quê quán ḿnh. Giuse cũng rời thị trấn Nadarét, trong xứ Galilêa, trở về quê quán của Đavít, gọi là Bêlem, v́ Giuse thuộc hoàng gia và là tôn thất ḍng Đavít, để khai kiểm tra cùng với Maria, bạn người, đang có thai.

Sự việc xảy ra trong lúc ông bà đang ở đó, là Maria đă tới ngày măn nguyệt khai hoa, và bà đă hạ sinh con trai đầu ḷng. Bà bọc con trẻ trong khăn vải và đặt nằm trong máng cỏ, v́ hai ông bà không t́m được chỗ trong hàng quán.

Bấy giờ trong miền đó có những mục tử đang ở ngoài đồng và thức đêm để canh giữ đoàn vật ḿnh. Bỗng có thiên thần Chúa hiện ra đứng gần bên họ, và ánh quang của Thiên Chúa bao toả chung quanh họ, khiến họ hết sức kinh sợ. Nhưng thiên thần Chúa đă bảo họ rằng: "Các ngươi đừng sợ, đây ta mang đến cho các ngươi một tin mừng đặc biệt, đó cũng là tin mừng cho cả toàn dân: Hôm nay Chúa Kitô, Đấng Cứu Thế, đă giáng sinh cho các ngươi trong thành của Đavít. Và đây là dấu hiệu để các ngươi nhận biết Người: Các ngươi sẽ thấy một hài nhi mới sinh, bọc trong khăn vải và đặt nằm trong máng cỏ".

Và bỗng chốc, cùng với các thiên thần, có một số đông thuộc đạo binh thiên quốc đồng thanh hát khen Chúa rằng: "Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời, và b́nh an dưới thế cho người thiện tâm".

Đó là lời Chúa.

Suy Niệm

LOAN BÁO TIN MỪNG GIÁNG SINH

“Này tôi báo cho anh em một tin mừng trọng đại... Hôm nay, một Đấng Cứu Độ đă sinh ra cho anh em trong thành Vua Đavít, Người là Đấng Kitô Đức Chúa.” (Lc 2,10b-11)

Suy niệm: Thi sĩ Tagore trong tác phẩm “Tâm T́nh Dâng Hiến” đă ghi lại đoản khúc: “Hạt sương rơi bên vệ đường than khóc v́ số phận mong manh của ḿnh, nhưng mặt trời lên liền cúi xuống và hỏi: Tại sao em khóc?” Phải chăng thi sĩ muốn diễn tả sự gần gũi, thân thiện giữa trời và đất, giữa Đấng Tạo thành và vật được tạo thành? Quả thật Thiên Chúa đă muốn gần gũi con người đến mức cho Con yêu quư của ḿnh sinh ra làm một người trong gia đ́nh nhân loại để cứu độ nhân loại: “Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy tŕ địa vị ngang hàng cùng Thiên Chúa, nhưng đă hoàn toàn trút bỏ vinh quang mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế” (Pl 2,6).

Mời Bạn: Thế giới hôm nay đang đề cao những ǵ có màu sắc “Phong cách mới” thuộc “Đẳng cấp trổi vượt”... Tin Mừng Giáng sinh kêu gọi chúng ta tiếp tục loan báo cho mọi người trong gia đ́nh, trong lối xóm, trong xă hội chúng ta nhận ra Chúa đang nhập thể với dáng vẻ của những bé sơ sinh bị bỏ rơi trên đường phố, trong thùng rác; của những người ốm đau tật nguyền bị lăng quên; của những người đang là nạn nhân của bất công bóc lột... và ngay cả trong những vấn đề eo sèo của cuộc sống mà chúng ta đang đeo mang đây.

Sống Lời Chúa: Chia sẻ niềm vui Giáng Sinh cho một người mà bấy lâu nay bạn không quan tâm đến.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu Hài Đồng, xin cho con nhận diện ra Chúa trong đời thường của con.

*Nhóm Biên Soạn suy niệm Lời Chúa
(Trích Website: www.thanhlinh.net)

==================================================

Ngày 25/12/09 - LỄ GIÁNG SINH

BÀI ĐỌC I: Is 52, 7-10
Trích sách Tiên tri Isaia.

Đẹp thay chân người rao tin trên núi, người rao tin thái b́nh, người rao tin mừng, người rao tin cứu độ, nói với Sion rằng: Thiên Chúa ngươi sẽ thống trị!
Tiếng của người canh gác của ngươi đă cất lên.
Họ sẽ cùng nhau ca ngợi rằng: Chính mắt họ sẽ nh́n xem, khi Chúa đem Sion trở về. Hỡi Giêrusalem hoang tàn, hăy vui mừng, hăy cùng nhau ca ngợi! V́ Chúa đă an ủi dân Người, đă cứu chuộc Giêru-salem. Chúa đă chuẩn bị ra tay thánh thiện Người trước mặt chư dân; và khắp cùng bờ cơi trái đất sẽ nh́n xem ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta.

Đó là Lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 97, 1. 2-3ab. 3cd-4. 5-6
Khắp nơi bờ cơi địa cầu đă nh́n thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta.

1. Hăy ca mừng Chúa một bài ca mới, v́ Người đă làm nên những điều huyền diệu. Tay hữu Người đă tạo cho Người cuộc chiến thắng, cùng với cánh tay thánh thiện của Người.
2. Chúa đă công bố ơn cứu độ của Người; trước mặt chư dân, Người tỏ rơ đức công minh. Người đă nhớ lại ḷng nhân hậu và trung thành để sủng ái nhà Israel.
3. Khắp nơi bờ cơi địa cầu đă nh́n thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta. Toàn thể địa cầu hăy reo mừng Chúa, hăy hoan hỉ, mừng vui và đàn ca!

4. Hăy ca mừng Chúa với cây đàn cầm, với cây đàn cầm với điệu nhạc du dương, cùng với tiếng kèn râm ran, tiếng tù và rúc, hăy hoan hô trước thiên nhan Chúa là Vua.

BÀI ĐỌC II: Dt 1, 1-6
Bài trích thư của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Dothái.

Thuở xưa, nhiều lần và dưới nhiều h́nh thức, Thiên Chúa đă phán dạy cha ông chúng ta qua các tiên tri. Trong những ngày sau hết đây, Người đă phán dạy chúng ta qua Người Con mà Người đă đặt làm vị thừa kế vạn vật, và cũng do bởi Người Con mà Người đă tác thành vũ trụ. Nguyên vốn là phản ảnh sự vinh quang và là h́nh tượng bản thể Ngài, Người Con đó nâng giữ vạn vật bằng lời quyền năng của ḿnh, quét sạch tội lỗi chúng ta, và ngự bên hữu Đấng Oai Nghiêm trên cơi trời cao thẳm. Tên Người cao trọng hơn các thiên thần bao nhiêu, th́ Người cũng vượt trên các thiên thần bấy nhiêu.
Phải, v́ có bao giờ Thiên Chúa đă phán bảo với một vị nào trong các thiên thần rằng: "Con là thái tử của Cha, hôm nay Cha đă hạ sinh Con"? Rồi Chúa lại phán: "Ta sẽ là Cha Người, và Người sẽ là Con Ta". Và khi ban Con Một ḿnh cho thế gian, Chúa lại phán rằng: "Tất cả các thiên thần Chúa hăy thờ lạy Người!"

Đó là Lời Chúa.

ALLELUIA:
Alleluia, alleluia! - Ngày thánh đă dọi ánh sáng trên chúng ta. Hỡi các dân, hăy tới thờ lạy Chúa, v́ hôm nay ánh sáng chan hoà đă toả xuống trên địa cầu. - Alleluia.

PHÚC ÂM: Gioan 1, 1-5. 9-14
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Từ nguyên thuỷ đă có Ngôi Lời, và Ngôi Lời vẫn ở với Thiên Chúa, và Ngôi Lời vẫn là Thiên Chúa. Người vẫn ở với Thiên Chúa ngay từ nguyên thuỷ. Mọi vật đều do Người làm nên, và không có Người, th́ chẳng vật chi đă được tác thành trong mọi cái đă được tác thành. Ở nơi Người vẫn có sự sống, và sự sống là sự sáng của nhân loại; sự sáng chiếu soi trong u tối, và u tối đă không tiếp nhận sự sáng.
Vẫn có sự sáng thực, sự sáng soi tỏ cho hết mọi người sinh vào thế gian này. Người vẫn ở trong thế gian, và thế gian đă do Người tác tạo, và thế gian đă không nhận biết Người. Người đă đến nhà các gia nhân Người, và các gia nhân Người đă không tiếp nhận Người. Nhưng phàm bao nhiêu kẻ đă tiếp nhận Người, th́ Người cho họ được quyền trở nên con Thiên Chúa, tức là cho những ai tin vào danh Người. Những người này không do khí huyết, không do ư muốn xác thịt, cũng không do ư muốn của đàn ông, nhưng do Thiên Chúa mà sinh ra.
Và Ngôi Lời đă hoá thành nhục thể, và Người đă cư ngụ giữa chúng tôi, và chúng tôi đă nh́n thấy vinh quang của Người, vinh quang Người nhận được bởi Chúa Cha, như của người Con Một đầy ân sủng và chân lư.

Đó là Lời Chúa.

LỜI ƯỚC ĐẦU NĂM  

Tin từ Điện Vatican sáng sớm Chúa Nhật vừa qua loan báo Đức Thánh Cha Benêđíctô đă chuẩn y hồ sơ phong thánh cho Nữ Á Thánh Mary MacKillop đă làm nô nức toàn lục điạ Úc Châu bao la rộng lớn này.

Và chẳng c̣n bao lâu nữa, Giáo hội Úc Châu sẽ sánh vai cùng các Giáo Hội anh em cống hiến cho Giáo Hội hoàn vũ một người con vô cùng xứng đáng vừa đuợc tuyển chọn tôn vinh lên hàng hiển thánh.

Nhưng tiến tŕnh phong thánh đă phải qua một chặng đuờng dài vời muôn vàn ‘thủ tục hành chánh’ rất gút mắc nhiêu khê! Đúng vào đầu thế kỷ trước, khi Đức Cố Hồng Y Patrick Moran, Tổng Giám Mục Sydney, đến giă từ Mẹ Thánh Mary đang trong cơn hấp hối, đă vững tin rằng một ngày nào đó không xa, vị nữ tu bé nhỏ nhưng vô cùng cương quyết kia sẽ trở thành vị nữ thánh đầu tiên của Úc Châu.

Nhưng ‘cái ngày nào đó không xa’ đă phải mất đi đến 36 năm!!! Những chứng từ về đời sống của Ngài đuợc bắt đầu thu nhặt góp lượm vào năm 1925 nhưng măi cho đến năm 1973 hồ sơ mới đến Giáo triều Vatican và ṛng ră những 36 năm sau hồ sơ phong thánh mới đuợc hoàn tất.

Tuy lâu đấy nhưng rơ ràng thời gian không c̣n là vấn đề và chúng ta đuợc mời gọi nên thánh dẫu ở bất cứ nơi đâu nói ngôn ngữ ǵ và thuộc bất cứ tầng lớp giai cấp nào trong xă hội.

Như Thánh Simon Phan Đắc Ḥa mà Giáo Đoàn Bansktown đă chọn làm thánh Bổn Mạng và đuợc trọng thể cử hành vào cuối tuần qua: một người cha đáng kính, một người chồng đức độ và một người công giáo chân chính.

Khi con cái đến thăm Ngài trong ngục thất, Ngài dặn ḍ “đừng lo ǵ cho Bố nhưng hăy gắng giúp đỡ Mẹ.” Rồi quay sang người vợ hiền chung thủy, Ngài ủi an: “Ḿnh an tâm cố gắng dạy con biết vâng theo Thánh ư Chúa.” Với những bạn tù, Ngài khuyên “luôn vững tin vào Chúa rất quan pḥng.”

Ước mong những lời trăn trối của vị Thánh họ Phan cũng là lời mong ước cầu chúc của BTU gửi kính đến mỗi từng thành viên CĐ như là hành trang và kim chỉ nam đang bước vào năm mới.

Luôn tin cậy vào Chúa và luôn nghĩ đến tha nhân là hai phép lạ vô cùng cần thiết để lời mời gọi nên thánh vang vọng trong tâm hồn mỗi người chúng ta đuợc biến thành hiện thực.

Lm Nguyễn Khoa Toàn
(Trích Web site:www.vietcatholicsydney.net)