Ngàn Năm Thăng Long
        
(Bài Xướng)
   
  (Khai bút đầu Xuân Canh Dần 2010)

           "Xuân Hồng Ân"
Nhạc:LM. Thái Nguyên với tiếng ca Bích Hiền

1/2
Ngàn năm tưởng nhớ đất Thăng Long (1).
Thiên kỷ, Rồng Tiên thật xót ḷng!
Hà Nội (2), nhân tâm đà mất sạch;
Đại La (1), văn hóa bị tiêu vong!
Tự Do, Bác Đảng lo vơ vét;
Độc Lập, toàn Dân bị xích, gông!
Yêu Nước, sinh viên và trí thức...
Hiên ngang tranh đấu chốn giam pḥng!

2/2
Pḥng giam xiềng xích bậc danh nhân
Cha Lư, Công Nhân đă xả thân;
Gái Tú; Thủy, Nghiên... đà góp sức,
Trai thanh; Trung, Định... cũng thêm phần.
Bài trừ độc Đảng, quân tham nhũng,
Tiêu diệt gian nô, bọn bại luân.
Lấy lại Nam Quan và Biển, Đảo,
Thăng Long mới sớm được canh tân!

Giao Thừa Canh Dần đêm 13 rạng 14-02-2010
Joseph Duy Tâm

-------------------------------------------

GHI CHÚ:

(1) - Năm 1010, Vua Lư Thái Tổ (Lư Công Uẩn)
dời đô từ Hoa Lư về thành Đại La. Ngài bổng thấy rồng vàng bay lên, nên đổi tên là Thăng Long. Tứ Năm ấy đến nay (2010) là đúng 1000 năm.

(2)- Năm 1831, Vua Thánh Tổ (Minh Mạng 1820-1840) đổi tên Thăng Long là Thanh Hà Nội, gọi tắt là Hà Nội cho đến ngày nay

+ + + + + + + + + + + + + + + + + +

 

Ngàn Năm Thăng Long
       (Bài Họa Vận)


1/2-
Ngh́n năm Văn Hiến của Thăng Long,
Càng nghĩ càng thêm quặn thắt ḷng.
Văn hóa cổ truyền đều bại hoại,
Tinh thần dân tộc thảy suy vong.
Nhân quyền Đảng lấp, nhiều xiềng xích,
Dân chủ Đoàn chôn, lắm cũi gông.
Cha, Cố, Tăng, Ni không tội lỗi,
V́ sao bắt nhốt chật đầy pḥng ???

2/2-
Đất nước ngày nay lắm bất nhân,
Chôn vùi tín nghĩa để vinh thân.
Tề gia, gái chẳng ưng chung sức,
Trị quốc, trai không muốn góp phần.
Cướp đất, lấp sâu nền đạo lư,
Đoạt nhà, chôn chặt chữ nhân luân.
Núi Nùng, Sông Nhị đang rên xiết,
Đảng Bác luôn mồm nói cách tân…

14-2-2010 TRƯỜNG GIANG

===========================

Thăng Long Thành Hoài Cổ

Tạo hóa gây chi cuộc hí trường
Đến nay thấm thoát mấy tinh sương
Lối xưa xe ngựa hồn thu thảo
Nền cũ lâu đài bóng tịch dương
Đá vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt
Nước c̣n cau mặt với tang thương
Ngh́n xưa gương cũ soi kim cổ
Cảnh ấy người đây luống đoạn trường

Bà Huyện Thanh Quan

+ + + + + + + + + +

Dẹp Tan Độc Đảng
Họa nương vận
(“Thăng Long Thành Hoài Cổ”
của Bà Huyện Thanh Quan)

Dân Nam măi sống cảnh đêm trường,
Lưu lạc, muôn phương với gió sương.
Bác đến, hàng hàng ra biển cả,
Đảng về, lớp lớp vượt trùng dương.
Ly hương ở đậu, ôi sầu tủi,
Biệt xứ sống nhờ thật xót thương !
Đến lúc trẻ già cùng đứng dậy,
Dẹp tan “Độc Đảng”, thoát đêm trường !

Joseph Duy Tâm
14-02-2010

 

===================================

Kỷ Niệm
Ngàn Năm Thăng Long

(Bài Xướng)
(Viết để nhớ ngàn năm Thăng Long ( 1010 => 2010 )

1/2
Ngàn năm Thái Tổ
(1) dựng Thăng Long (2),
Diệt Tống, b́nh Chiêm…rạng Sử Hồng
(3)!
Công Uẩn
(1) thương dân, ban Đại Xá (4),
Nhân Tông
(5) yêu Nước, đạt Điền Rồng (6).
Đồng, Hồ
(7) hủ lậu…dâng Quê Mẹ.
Dũng, Mạnh
(8) ngu đần hiến Núi Sông!?
Hà Nội
(2) thiên niên …? Ôi thảm họa !!!
Việt-Nam có thể bị tiêu vong !!!???

2/2
Việt-Nam có thể bị tiêu vong,
Cứu Nước, toàn dân hăy một ḷng.
Đứng dậy, tiêu trừ bầy Thái Thú
(9),
Vùng lên, tận diệt bọn Thanh, Mông
(10).
Thu về
Bản Dốc và  Sa Đảo (11 ) ,
Lấy lại Nam Quan lẫn Biển Đông.
Rừng núi, Tây Nguyên sắp mất sạch
(12);
Việt-Nam có thể bị tiêu vong!!!

Joseph Duy Tâm, 09-03-2010

--------------------------------------------

GHI CHÚ:

(1)- Tháng 7 Năm 1010, Vua Lư Thái Tổ (Lư Công Uẩn) dời đô từ Hoa Lư về thành Đại La . Thấy rồng vàng bay lên, vua đặt tên thành là Thăng Long. Đến Tháng 7-2010 là đúng 1000 năm.
(2) - Đến năm 1831, Vua Thánh Tổ (tứcvua Minh Mạng 1820-1840) đổi tên Thăng Long là Thành Hà Nội, gọi tắt là Hà Nội cho đến ngày nay.
(3)- Sử Lạc Hồng.
(4)- Trong 19 năm trị v́, vua Lư Thái Tổ đă nhiều lần đại xá giảm thuế cho dân chúng và phóng thích các tù nhân, cung cấp áo quần và thuốc men để họ vế quê lập nghiệp trở lại.
(5) Vua Lư Nhân Tông (1072=>1127) là triều đại oanh liệt nhất cà về văn trị và vơ công của Nhà Lư. Đánh Tống, b́nh Chiêm và thu về nhiều đất đai, mở rộng bờ cơi qua nhiều chiến công hiển hách của danh tướng Lư Thường Kiệt và Ông được nhà Vua truy tặng nhiều tước vị: Nhập Nội Đô Tri, Thái Úy B́nh Chương Quân Quốc, Việt Quốc Công .v.v…
(6)- Điền Rồng: Ư nói đất đai của giống Rồng Tiên.
(7)- Pham Văn Đồng và Hồ Chí Minh.
(8)- Nguyễn Tấn Dũng và Nông Đức Mạnh.
(9)- Thái Thú: 15 Tên Đầu Lănh Bộ Chính Trị CSVN.
(10)- Măn Thanh và Mông Cổ: Trung Quốc.
(11)- Sa Đảo: Hoàng Trường Sa.
(12)- Nguyễn Tấn Dũng đă cho Trung Quốc khai thác Bauxit vùng Tây Nguyên và Thuê Rừng từ các tỉnh cực Bắc ; cho tới tận B́nh Dương(Miền Nam Việt Nam). Đó là nguy cơ Nước Việt Nam sắp mất vào tay Trung Cộng.

++++++++++++++++++++++++

BÀI HỌA VẬN

12/2-
Lư Triều mở nước đất Thăng Long,
Chói lọi năm Châu Sử Lạc Hồng.
Phá Tống diệt thù hăng tựa cọp,
B́nh Chiêm mở nước mạnh như rồng.
Thương trường trù phú đầy tràn núi,
Nông nghiệp phồn vinh chật ních sông.
Lănh hải, Biên cương Hồ bán đứng,
Nước nhà liệu tránh khỏi suy vong ???

2/2-
Nước nhà liệu tránh khỏi suy vong,
Quyết chiến chung lưng nối kết ḷng.
Tận diệt không c̣n quân Hán, Măn,
Tiễu trừ bằng hết giặc Nguyên, Mông.
Hoàng Sa, lănh hải ĺa non Bắc,
Bản Giốc, Biên cương dứt biển Đông.
Hán tộc Tây Nguyên đang lấn chiếm,
Nước nhà liệu tránh khỏi suy vong.

ĐT.G. 09-03-2010