Thiên-Đàng Trong Ta.
 

Bao xa là cơi Thiên-Đàng...

Mà ta cứ măi lang-thang đi t́m?

Ngồi lặng nh́n đáy con tim;

Thiên-Đàng trong đó, đi t́m đâu xa?

Tâm trinh; đền thờ Ngôi Cha,

Ngôi Con cùng với Ngôi Ba Thánh-Thần.

Ba Ngôi ban-phát Hồng-Ân,

Để ta thoát kiếp phong-trần bon-chen!

Yêu-thương mọi kẻ sang, hèn...

Cùng nhau hợp tiếng, ngợi khên Chúa Trời.

Nơi Ngài là chốn nghỉ-ngơi,

Để ai gánh nặng, tả-tơi cậy Ngài !

Tâm-hồn nghèo khó cho ai...

Cho ai... là Chính cho Ngài ta yêu.

Tâm-hồn trong-trắng, mỹ-miều;

Thiên-Đàng trong đó đáng yêu dường nào!

 

Joseph Duy-Tâm

(Nhân Lễ kính các Thánh Nam Nữ 01-11)