<bgsound src="http://www.josephduytam.net/01.ChuaChanNuoiToi_dt(PhuongThao).mp3" loop="infinite">

THÓI THỜI .

 

Thao thức thói thời thảm thương thay !
Thua thì thành thợ thắng thành thầy.
Thương thân thầy thợ...thời thủ thế ,
Thách thức thắng thua thể thói thường.

Thiệt thòi thử thách thằng thất thủ ,
Thợ thuyền thông thạo thất thế...thua !
Thông thái thật thà thường thiếu thốn,
Thẳng thắn thua thiệt...thảm thiết thêm !

Thằng thắng thao thao thế thượng thừa ,
Thầy thì theo thời thấy thế thôi,.
Thiếu thông , thiếu thạo thành thô thiễn ,
Tham thâm thò thụt thiếu thức thời.!

Thừa thầy thiếu thợ thành thế thua
Thầy, thợ thủ thân thêm thắt thù.
thầy theo Thổ thần....thăng Thần thú ,
Thợ thuyền than thở thờ Thánh thiêng .

Thầy thích thu thập thứ thải thừa ,
Thèm thuồng thịt thựa thấm thối thiu .
Thất thoát theo thầy...thầy thích thú ,
Thẩn thờ thảng thốt...thợ thẹn thùng !
-------------------------------------

Thế thôi thời thế tham thì thâm
Thoảng thơm...thoảng thối....thoảng thì thầm
Thời thắng...thế thua thậm thấm thía ,
Thành thử thiên thời thiếu thiên thu.../
-------------------------------------

Van Nham Dang,  15 hrs04816.

*****************************

Thầy Thợ Thắng Thua

(Cảm họa Thói Thời của Văn Nhậm Đặng)

 

Thi thơ tuyệt thế; thật thức-thời…

Tớ thích thơ thi thời-thế thôi…!

Thói thường; thầy, thợ… tranh thua, thắng…

Thế-thái thương thay; thợ thiệt-tḥi…!

 

Thằng thắng thành thầy; tham thân-thế…

Thằng thua thành thợ; tủi thân thê…!

Thắng th́ thập-tḥ; thu… tanh-tưởi…!

Thua thời tận-tụy, tằn-tiện thôi…

 

Thiên thời; thằng thắng tranh tất-tật…

Thành thử thằng thua…thành tổn-thất…

Thằng thắng thành thầy, tăng thanh-thế…

Thằng thua, thất-thế… thợ tạm thôi…!

 

Trời thương thằng thua; tâm thanh-thản…

Thói thường thằng thắng, t́nh tính toan…

Thàng thử thằng thợ… thời thơ-thới…

Thằng thắng thành thẩy; tim tím than…!

 

Tham; thâm… thằng thắng thân thôi-thối…

Thiệt thua… thân thợ thời thơm-tho…!

Thành thử; thân thợ tuy thất-thế…

Thương thay thằng thắng, thiếu t́nh Trời…!

-----------------------------------------

Thôi thế th́ thôi, thời tạm thế…

Thắng, thua… thảng-thốt… thân tù-tội…!

Thương thay thầy, thợ; tâm thanh-thản…!

Thấm-thía thiêu-thu, t́nh thảnh-thơi…!!!

---------------------------------------

Joseph Duy Tâm, 05-08-16