Thục Nữ Si-On

Nhạc Background "Tnh Thu Gi L" Thơ Joseph DuyTm
Nhạc Trần Minh với tiếng ht Mỹ Dung
.

 

Em l thục-nữ Si-On,

Hồn thơ trinh trắng mi cn trong ta.

Em xinh tợ đo Hồng-Hoa,

Tỏa hương thơm ngt cho ta say tnh!

Thn Em ngọc-ng tuyết trinh,

Mi Em thơm thoảng tnh thơ-ngy,

Mắt em thu ht tim ny;

Vng tay Em mở... Ta say ngất tnh!!!

 

Joseph Duy Tm