Tnh Cha Mnh mng. 

 

 

Con l chim b nhỏ,
Cha l khung Trời rộng.
Con xin được bay bổng,
Trong Tnh Cha mnh mng!

Joseph Duy Tm

(Trch Thi Tập: "Vui Sống Tin Yu"; Thơ cho Tuổi Thơ.)

Website:www.josephduytam.net =>VƯỜn THƠ => Tc Phẩm Sẽ Xuất Bn => "Vui Sống Tin Yu"