TƯ CÁCH LĂNH ĐẠO

 

Tổng Thống người ta; lịch… có thừa,

Chủ nhà của “bác” tệ…! Ai ưa…?

Chào cờ; “Hồn Nước” trong tâm-thức…

Mặc Niệm “Tổ Tiên”; nhớ tích xưa…!

Quốc khách “OBAMA”, người trí thức…

Chủ nhân “TRẦN-ĐẠI”, * kẻ ngu lừa.

Danh nhân; ngước thẳng trời cao thẳm…

Tôi mọi, nh́n ngang tấm vách thưa…!!!

 

* Thật xấu hổ… cho Trần Đại Quang…!

 

Joseph Duy Tâm, 24-05-2016