Vị Tnh C Ph
(Cảm Tc...!)
 

Ti yu vị đắng C Ph;

Pha cht vị ngọt...Tnh m mẫn Tnh...!!!

Thm vo cht đ tuyết trinh;

Ti nghe thong mt... tnh tương trao...!!!

 

Joseph Duy Tm