Ai và V́ Sao

Đời Ta như chiếc lá khô,
Ngày đêm trôi-nổi, lững-lờ đại dương…!
V́ Ai, Ta mất Quê-Hương;
V́ sao Ta phải t́m đường xa Quê…!?

Từ khi “Hồ-Tặc” kéo về; (1)

Người-người tháo chạy; xa Quê dặm trường…!

Nhà-nhà lâm cảnh bi-thương;

Cháo cơm không đủ; muối, tương khôn t́m…!

 

“Giặc Hồ” không có con tim,

Một bầy Cộng-Sản; nhận ch́m Văn-Lang…!

Từ khi “lũ Vượn” về Làng… (1)

“Ruộng-nương cải-cách”; phá tan Nước Nhà…!

Giết Cha, giết Mẹ, Ông Bà…

Cướp nhà, cướp đất… Dân ra ăn mày…!

Năm-Tư; triệu người xa-bay… (2)

Bảy lăm 2 triệu; đêm ngày đại-đương…! (2)

Cũng v́ Cộng-Sản bạo-cường;

Phải t́m cho được; “Con đường Tự-Do”…!

 

Ngày nay Đảng bán “Cơ-Đồ”; (3)

Cho bầy “Hán-Tặc”; bơ-vơ Dân lành…!

Rồi đây; “Trọng lú” gian-manh…

Bán xong Đất Nước; “Tệ” (3) dành Ai tiêu…!?

Dân Nam, khốn-khổ muôn điều;

Nhà tan, Nước Mất; phiêu-diêu nơi nào…!?

Trẻ, giài: Ngước hỏi Trăng, Sao;

Trăng ơi, Sao hỡi; Chốn nào Quê Tôi…!?

Có c̣n thấy ánh Mặt Trời;

Hay bầy “Hán Tặc”; móc moi bộ ḷng…!?

Thận, Gan, Tim, Phổi… lấy xong;

Xác thành xúc-xích; chiên phồng chúng xơi…!?

Cộng Tàu; chúng thích thịt người;

Như loài dă-thú Đười-Ươi, người rừng…!

Bào thai; chúng vẫn đem chưng…

Barbe-cue vàng óng; nhai chừng cả xương…!!!

----------------------------------------------------------------------

GHI CHÚ: (1). Ngày 02-09-1945. Hồ-Chí-Minh cướp Chính-Quyền Quốc-Gia do Thủ-Tướng Trần-Trọng-Kim lănh-đạo; thay Quốc-Trưởng Bảo-Đại, đang ở Pháp.   (2). Năm 1954, 1 triệu người Miền Bắc phải đi cư vào Miền Nam. Sau ngày 30-04-1975, hơn 2 triệu người Việt-Nam phải vượt biển, vượt  biên… t́m Tự-Do nơi các nước Hải-Ngoại.  (3). Năm 1990, Nguyễn-Văn-Linh bán Nước Việt-Nam cho Tàu Cộnh qua Hiệp-Định Thành-Đô. Trọng-Lú là người thi-hành Hiệp-Định này bằng Đồng “Nhân-Dân Tệ” của Trung-Cộng vào năm 2020…!

 

 

Hồ Tặc, là lăo bất-lương;

Thế mà Việt-Cộng; “cả phường” (4) đeo theo.

Đồng, Chinh, Duẫn, Giáp: “Cọp, Beo”; (5)

Linh, Mười, Mạnh, Trọng; “Cọp, Beo” (5) một ḍng…!

Cả bầy “xơi tái  Non-Sông”: (6)

Ải, Rừng, Thác, Đảo, Biển-Đông (6) ngàn trùng…!

Ăn luôn “Máy Thép” (Formosa) (6) miền Trung;

Nhồm-nhoàm Bauxit (6) toàn vùng Tây-Nguyên.

Nhai luôn “Nhiệt-Điện” (6)  gây phiền;

Dân làng B́nh-Thuận nơi miền Vĩnh-Tân.

Trở vào B́nh-Thủy Nam Phần;

Chúng xơi “Máy Giấy”; (6) mặc dân kêu-gào…!

Hậu-Giang, như một cái ao;

Quanh năm hôi-thối… thốc vào mũi dân….!

Lee-Man Máy Giấy (6) bất cần;

V́ bầy “Trọng Lú”; “Tệ ngân” (3) đă dùng…!

 

Than ơi…! Nước Việt khắo vùng;

Giặc Tàu xâm-chiếm; tận cùng Bắc, Nam…!

Nơi nao là Tỉnh, là Làng;

Để cho Dân Việt; cùng mang nhau về…!?

Hỡi Đoàn Dân Việt xa Quê;

Có thương, có nhớ; có về dựng Quê…!?

Mai sau Ta hẹn  trở về,
Góp tay dựng Nước, T́nh Quê thắm-t́nh…!
Làm cho Đất Nước đẹp xinh,
Ba Miền vui sống, trọn t́nh yêu-thương…!
 

Joseph Duy-Tâm. 19-12-2018

----------------------------------------------------------------

GHI CHÚ:

(4). “Cả phường”: Đảng Cộng-Sản Việt-Nam.

(5). “Cọp, Beo”: Hai loại thú dữ ăn thịt người. Bọn chóp bu cộng sản Việt Nam cũng vậy.

(6). Xơi tái Non-Sông”: Ải Nam-Quan, Rừng đầu nguồn 6 tỉnh Miền Bắc, Thác Bản-Dốc, các Quần-đảo Hoàng-Sa, Trường-Sa, Biển Đông, Nhà Máy Thép Formosa; Hà-Tĩnh miền Trung, Bauxit Tây-Nguyên, Nhà Máy Nhiệt-Điện Vĩnh-Tân, B́nh-Thuận, Nhà Máy Giấy Lee &Man tại B́nh-Thủy Cần-Thơ.v.v…(không trừ bất cứ nơi nào…).