V Ai v V Sao


Đời Ta như chiếc l kh,
Ngy đm tri nổi, lững lờ đại dương!
V Ai, Ta mất Qu Hương;
V sao Ta phải tm đường xa Qu!?

Mai sau Ta hẹn  trở về,
Gp tay dựng Nước, Tnh Qu thắm tnh.
Lm cho Đất Nước đẹp xinh,
Ba Miền vui sống, trọn tnh yu thương!
 

Joseph Duy-Tm.
17-10-2007