Vùng Lên Cứu Nước               

 

1/2
Vùng Lên cứu nước Việt-Nam ta,
Tổ Quốc thân yêu của mọi nhà!
Đông Hải, Hoàng-Sa: bầu sửa Mẹ;
Trường-Sa, Bản Dốc: máu tim Cha.
Rừng vàng, biển bạc ḍng "Hồng Tộc",
Gấm vóc, lụa là giống "Lạc Gia".
Nhất chí toàn dân cùng đứng dậy;
Diệt tan Đảng cướp cẩu Trung Hoa.

2/2
Điệt tan Đảng cướp cẩu Trung Hoa,
Kiến thiết Quê Hương, dựng lại nhà:
Chính thể Cộng Ḥa nền Độc Lập,
Tam quyền Hiến Pháp nếp Phong Gia.
Tự Do, trí thức dâng mưu đủ,
Dân Chủ, sinh viên hiến kế đa.
Già trẻ, gái trai gom ư chí;
Chung tay phát triển nước Nam ta!!!

Joseph Duy-Tâm
12-12-2007

========================

Vùng Lên Cứu Nước
BÀI HỌA 1: của Trường-Giang

1/2
Vùng dậy thanh niên ! Cứu nước ta !!
Thân yêu Tổ Quốc của muôn nhà.
Trường Sa hải đảo, xương da Mẹ,
Bản Dốc biên cương, máu thịt Cha.
Biển bạc, tài nguyên nhờ kỹ nghệ,
Rừng vàng, hầm mỏ cậy chuyên gia.
Toàn dân đoàn kết xoay thời cuộc,
Nhân chủ mai này phải nở hoa…

2/2
Nhân chủ mai này phải nở hoa,
Gái trai cương quyết giữ quê nhà.
Lấy tài Hưng Đạo xây Dân Tộc,
Dùng trí Lê Vương dựng Quốc Gia.
Nước mạnh khắp nơi tôn Ngũ Phúc,
Dân giàu mọi chốn trọng Tam Đa.
Ghé vai chung sức không lùi bước,
Quyết diệt xâm lăng cướp nước ta.

16-12-07 TRƯỜNG GIANG

========================

VÙNG LÊN CỨU NƯỚC
BÀI HỌA 2: Của Từ Phong

1/2
Trung quốc kẻ thù của chúng ta,
Giành dân, lấn đất hại muôn nhà
Ngàn năm đô hộ dày quê Mẹ
Nhiều đợt xâm lăng xéo đất cha
Nước Việt bao đời cam thất thổ
Người Nam nhiều kiếp chịu vong gia
Thanh niên trong nước nay bừng tỉnh
Vùng dậy biểu t́nh chống cộng Hoa,

2/2
Vùng dậy biểu t́nh chống cộng Hoa
Tiếng chuông cảnh báo đến từng nhà
Hăy mau đoàn kết ngăn Trung cộng
Phải sớm chung ḷng cứu Quốc Gia
Làm kiếp chư hầu nay đă đủ
Sống đời nô lệ hận c̣n đa
Bạo quyền Việt cộng mau hồi tỉnh
Hiệp sức cùng dân giữ nước ta

12-17-2007 TỪ PHONG