Chiếc Nhẫn Kết Hôn
(Kỷ niệm ngày cưới 17-07-1966.)

NS.Đông-Hải phổ nhạc
NS. Đức Minh hoà ậm
với tiếng hát Anh HuyTrao Em chiếc nhẫn kết hôn,
Là Anh đă gởi tâm-hồn cho Em.
Khi xa, Anh nhớ ngày đêm,
Khi gần, Anh thấy thương thêm bội phần!
Dẫu rằng Ḿnh có xa, gần,
T́nh Ḿnh vẫn thắm, trao thân trọn đời!
Cho dù trời, đất đổi dời,
Cho dù sóng gió cuộc đời truân-chuyên,
Đôi Ḿnh vẫn trọn lời nguyền;
Chung chăn, chung gối, chung thuyền t́nh yêu!
Hiệp dâng lên Chúa sớm, chiều,
Tâm-hồn trong-trắng cao-siêu cuộc t́nh.
Khấn xin với Chúa Thiên Đ́nh;
Cho cùng được hưởng trường sinh bên Ngài!

Joseph Duy-Tâm

.