Hiến Dâng Cuộc Đời

Xin Cho Tôi Tớ Chúa
Một Tâm Hồn Biết Lắng Nghe.

 

Kính tặng tân Linh Mục.
Gioan Baotixia LÊ-Đ̀NH-PHỤC


 

 

Con dâng trọn vẹn cuộc đời,
Im nghe tiếng Chúa gọi mời thiết tha;
Nâng hồn dâng tiếng ngợi ca:
Chúa là hạnh phúc, chói ḷa Thánh Ân!

Hân-hoan con rũ bụi trần,
Óai-oăm cuộc sống, theo chân Cha hiền.
Tận trung với Chúa oai-nghiêm;
Ô-nhục...con vẫn một niềm cậy trông.
In trong tâm-thức một ḷng;
Tôn vinh Thánh ư, sống trong t́nh Ngài.

Ớ Hồn! Tỉnh thức hôm, mai;
Cho đời kiên vững, không sai lệnh truyền.
Hoan-lạc trong cơi T́nh thiêng;
Lắng nghe tiếng Chúa nhân hiền ngàn thu!


Joseph Duy-Tâm