Tác Phẩm Đă Xuất Bản

1. Diễm T́nh Ca

 

2. T́nh Yêu Linh Thánh

 

3. Cha Tôi
Thiên Trường Thi Hồi Kư

 

4. T́nh Thơ Cursillistas
 

 

5. DANH SỬ VIỆT-NAM