Phi Cảng Hoàng-Sa

 

                                                                                  

                                                                                   Hải Cảng Trường-Sa

 

 

Kính mời Quư Vị góp họa bài dưới đây. Đa tạ!


 

VÙNG LÊN CỨU NƯỚC

(Bài Xướng: của Joseph Duy-Tâm)

1/2
Vùng Lên cứu nước Việt-Nam ta,
Tổ Quốc thân yêu của mọi nhà...!
Đông-Hải, Hoàng-Sa: Bầu sửa Mẹ;
Trường-Sa, Bản-Dốc: máu tim Cha.
Rừng vàng, biển bạc ḍng "Hồng-Tộc", (1)
Gấm vóc, lụa là giống "Lạc Gia". (2)
Nhất chí toàn dân cùng đứng dậy;
Diệt tan Đảng cướp cẩu Trung Hoa...!

2/2
Diệt tan Đảng cướp cẩu Trung Hoa,
Kiến-thiết Quê-Hương, dựng lại nhà:
Chính-Thể Cộng-Ḥa; nền Độc-Lập,
Tam quyền Hiến-Pháp nếp Phong-Gia...!
Tự-Do; trí-thức dâng mưu đủ,
Dân-Chủ, sinh-viên hiến kế đa...!
Già trẻ, gái trai gom ư-chí;
Chung tay; phát triển nước Nam ta!!!

Joseph Duy-Tâm, 12-12-2018

-----------------------------------------------------

GHI CHÚ:

(1). "Hồng-Tộc: Họ Hồng-Bàng.

(2). "Lạc-Gia": Lạc-Long-Quân.

 

 

 

 

 

 

Vùng Lên Cứu Nước
(Bài Họa 1: của Trường-Giang)

1/2
Vùng dậy thanh niên! Cứu Nước Ta..!!
Thân yêu Tổ-Quốc của muôn nhà.
Trường-Sa hải đảo, xương da Mẹ,
Bản-Dốc biên cương, máu thịt Cha.
Biển bạc; tài-nguyên nhờ kỹ-nghệ,
Rừng vàng; hầm-mỏ cậy chuyên-gia.
Toàn dân đoàn-kết xoay thời-cuộc,
Nhân-Chủ mai này phải nở hoa…!

2/2
Nhân-Chủ mai này phải nở hoa,
Gái trai cương-quyết giữ Quê Nhà...!
Lấy tài Hưng-Đạo; (1) xây Dân-Tộc,
Dùng trí Lê-Vương; (2) dựng Quốc-Gia.
Nước mạnh khắp nơi tôn Ngũ-Phúc, (3)
Dân giàu mọi chốn trọng Tam-Đa.
Ghé vai chung sức không lùi bước,
Quyết diệt xâm-lăng cướp Nước Ta...!

TRƯỜNG GIANG, 12-12-2018

-----------------------------------------------------

GHI CHÚ:

(1). Hưng-Đạo: Là Đạ-Vương Trần-Hưng-Đạo; đời Nhà Trần; diệt nhà Mông-Nguyên.

(2). Lê-Vương: Là ́nh-Định Vương Lê-Lôi, diệt nhà Minh.

(3). Ngũ-Phúc: Là 5 nhân đức: Nhân, Nghiă, Lễ, Trí. Tín.

(4). Tam-Đa: Là “Phúc, Lộc, Thọ”…!

 

VÙNG LÊN CỨU NƯỚC
(Bài Họa 2: Của Từ Phong)

1/2
Trung Quốc kẻ thù của chúng ta,
Giành dân, lấn đất; hại muôn nhà...!
Ngàn năm đô-hộ; giày quê Mẹ...
Nhiều đợt xâm-lăng; xéo đất Cha…!
Nước Việt, bao đời cam “thất-thổ”... (1)
Người Nam; nhiều kiếp chịu “vong-gia”...! (2)
Thanh niên trong nước; nay bừng tỉnh...
Vùng dậy biểu-t́nh; chống cộng Hoa...!

2/2
Vùng dậy biểu-t́nh; chống cộng Hoa.
Tiếng chuông cảnh-báo đến từng nhà.
Hăy mau đoàn-kết; ngăn Trung-Cộng
Phải sớm chung ḷng; cứu Quốc-Gia...!
Làm kiếp chư-hầu; nay đă đủ,
Sống đời nô-lệ; hận c̣n đa...!
Bạo quyền Việt-cộng mau hồi tỉnh;
Hiệp sức cùng Dân giữ nước ta...!

TỪ PHONG, 13-12 -2018

-----------------------------------------------

GHI CHÚ:

(1). “Thất-thổ”: Là mất đất.

(2). “Vong-gia”: Là mất nhà.